Prijavno okno

Navigacija

Odobreni naslovi in študentske prošnje januar 2017

 

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

·         Teja Jamnik: Problem lokacije begunskih centrov na območju Slovenije; mentor dr. Jernej Zupančič

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Umeščanje begunskih centrov na območju Slovenije

·         Gabriela Lozančič: Vpliv prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA na prehransko varnost; mentor dr. Katja Vintar Mally

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Vpliv prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA na prehransko varnost Slovenije

·         Erika Škrjanec: Geomorfološke značilnosti Rašiškega hriba; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Simon Kenda: Geomorfološke značilnosti Babnega polja; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Kristina Pintar: Vpliv vremenskih razmer na strelske rezultate v biatlonu; dr. Marko Krevs

·         Maja Kališnik: Izdelava kart na podlagi geolociranih podatkov iz socialnih omrežij; mentor dr. Blaž Repe

·         Ana Mestnik: Rastlinstvo v povesti Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni; mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Urška Perenič

·         Kaja Štefanič: Preizkus uporabe lidarskih posnetkov za ocenjevanje območij pozidanih površin na izbranem območju v Ljubljani ; mentor dr. Marko Krevs    

          Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Preizkus uporabe lidarskih posnetkov za ocenjevanje območij pozidanih površin v Ljubljani

·         Ana Žagar: Snežni plazovi v dolini Kamniške Bistrice: mentor dr. Matej Ogrin

·         Monika Kurinčič: Predlogi urejanja prometa v kobariškem jedru (v središču Kobarida); mentor dr. Matej Ogrin

           Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Predlogi urejanja prometa v središču Kobarida

·         Maša Pintač: Klimatološka analiza izbranih mrazišč na Komni; mentor dr. Matej Ogrin

·         Hana Udovič: Vključevanje prebivalcev pri reaktivaciji degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik v prostočasni park Ojstro ; mentor dr. Simon Kušar

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Vključevanje prebivalcev v reaktivacijo degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik

·         Aljaž Golob: Indeks dostopnosti do zdravstvenih storitev v izbranih občinah; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Indeks dostopnosti zdravstvenih storitev v izbranih občinah

·         Žiga Mlinar: Geomorfološke značilnosti Rovtarskega hribovja; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Sara Jaklič: Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v občini Dol pri Ljubljani; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Teja Tovornik: Geografski vidiki prostorskega razvoja in okoljskih problemov Ciudad de Mexica; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Laura Ostrič: Geografski učinki staranja prebivalstva v občini Šalovci; mentor dr. Marko Krevs

·         Barbara Oblakovič: Ogljični odtis gospodinjstev v Škofji Loki; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Kaja Križaj: Raba vodnih virov v kmetijstvu Izraela; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Miha Sever: Trajnostno upravljanje porečja Grosupeljščice; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Ana Pušenjak: Upravljanje in razvojne možnosti krajinskega parka Zajčja dobrava; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Ana Đukić: Turizem kot dejavnik preobrazbe otoka Hvara; mentor dr. Dejan Cigale

          Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Turizem kot dejavnik preobrazbe otoka Hvar

·         Špela Osolin: Najemanje in oddajanje kmetijskih zemljišč v občini Kamnik; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

·         Barbara Fortun: Prepoznavnost LAS-ov na podeželju:primer LASa Dolenjske in Bele krajine; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

·         Jasna Sitar: Prostorska razporeditev temperature zraka v Loškem potoku poleti 2016 in pozimi 2016/2017; mentor dr. Darko Ogrin

·         Teja Volčanjk: Vpliv industrije na prostorski razvoj Krškega; mentor dr. Simon Kušar

·         Ženja Brezovar: Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva na primeru občine Šentrupert na Dolenjskem; mentor dr. Matej Ogrin

·         Nataša Golobič: Mobilnostni načrti kot pomemben element trajnostne mobilnosti; mentor dr. Matej Ogrin

·         Blaž Kralj: Geoinformacijska podpora vrednotenju in načrtovanju razmestitve avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj: dr. Marko Krevs

·         Petra Medved: Scenarij možnih učinkov demografskih sprememb na zmogljivost vrtcev na suburbanem območju jugozahodno od Ljubljane; mentor dr. Marko Krevs

·         Luka Suhadolnik: Analiza posledic žleda februarja 2014 in podlubnikov na primeru katastrske občine Zaplana; mentor dr. Karel Natek

          Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Analiza posledic žleda februarja 2014 in napada podlubnikov na primeru katastrske občine Zaplana

·         Stanka Krnc: Gospodarski prostor v romskem naselju Vejar; mentor dr. Jernej Zupančič

·         Maja Marija Vergot: Vpliv izbranih družbenogeografskih dejavnikov na rezultate predsedniških volitev v ZDA leta 2016; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

·         Judita Evridika Demšar: Vpliv geografskih značilnosti na turizem na Havajih; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

·         Sara Gotal: Kubanska dispora v ZDA; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

·         Žiga Ivanc: Geografske značilnosti in kultura Slemen; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Mateja Habinc

 

 

KP potrjuje naslov magistrskega dela

·         Matic Bradač: Vrednotenje rezultatov simulacij spreminjanja obsega gozdnih površin v osrednjeslovenski statistični regiji do leta 2016; mentor dr. Marko Krevs

·         Timotej Trček: Geografsko-zgodovinska učna pot v Žireh; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

·         Tilen Jernej Blatnik: Padavinski režim v Sloveniji in njegove spremembe v obdobju 1991-2016 v primerjavi z obdobjem 1961-1990; mentor dr. Darko Ogrin

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Spreminjanje padavinskega režima v Sloveniji med obdobjema 1961-1990 in 1991-2016

·         Tanja Hrastar: Geomorfološka analiza tipa kraškega polja, ki leži v piezometru na primeru kraškega polja Globodol; mentor dr. Uroš Stepišnik

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Geomorfološka analiza kraškega polja na primeru Globodola

·         Polonca Lapanja: Vloga muzejev na podeželju pri povezovanju lokalne skupnosti – primer Tolminskega muzeja; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

·         Anja Plazar: Primerjava izbranih množičnih selitev v Evropi v obdobju 1880 – 2015; mentor Marko Krevs, somentor dr. Kornelija Ajlec

·         Uroš Gjureč: Vrednotenje domačega okolja s pomočjo mobilne aplikacije pri pouku geografije: mentor dr. Marko Krevs, somentor dr. Tatjana Resnik Planinc

          Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Poskus uporabe mobilne aplikacije v procesu vrednotenja izbranih elementov pokrajine pri pouku geografije

 

KP ugodi prošnji za spremembo in podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

·         Nina Gorjan: Geografske značilnosti Vrtojbe; mentor dr. Jernej Zupančič

          Nov naslov: Socialno geografske značilnosti Vrtojbe