Prijavno okno

Navigacija

Odobreni naslovi in študentske prošnje junij 2017

KP odobri naslov magistrskega dela

 

·         Mirjam Kimovec: Značilnosti nahrbtnikarskega turizma na primeru Nove Zelandije: mentor dr. Dejan Cigale

·         Tamara Fatur: Geografski potencial občine Pivka za postavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti: mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

·         Aljaž Šimon: Pokrajinskoekološki pomen vzdrževanja drenažnih kanalov na Ljubljanskem barju; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Urška Kovačič: Kakovost zelenih površin v slovenskih mestnih občinah; mentor dr. Katja Vintar Mally

·         Katarina Godec: Vključevanje javnih zavodov v kratke prehranske verige; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

·         Maja Sevšek: Analiza stanja in vrednotenje razvojnega potenciala funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije; mentor dr. Barbara Lampič Odobren naslov: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije

·         Nina Prešeren: Geografska in sociološka analiza obmejnega območja v Beli krajini; mentor dr. Jernej Zupančič, somentor dr. Damjan Mandelc

 

KP odobri spremembo teme magistrske naloge

 

·         Tjaša Kodela

    Star naslov: Rekonstrukcija okoljskih sprememb v holocenu s pomočjo izotopov ogljika 12C in 13C iz šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija); mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Klaus-Holger Knorr

    Nov naslov: Dejavniki vplivanja na dekompozicijo, stabilne izotope in distribucijo glavnih elementov ter elementov v sledeh na primeru šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija): mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Klaus-Holger Knorr

 

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

 

·         Magda Grobelšek

     Star naslov: Vzajemni vplivi pojavljanja plazov in spreminjanja rabe tal na Kozjanskem; mentor dr. Karel Natek

     Nov naslov: Prepoznavanje plazov na lidarskih posnetkih in njihov vpliv na rabo tal v porečju potoka Buča

     Odobren naslov: Prepoznavanje plazov na lidarskih posnetkih in njihov vpliv na rabo tal v porečju Buče

 

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 

·         Nina Ocvirk

          Star naslov: Družbenogeografski učinki ameriško-mehiške meje; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

          Nov naslov: Raba mejne reke Bio Bravo (Rio Grande); mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

          Odobren naslov: Okoljevarstveni vidiki rabe mejne reke Rio Bravo del Norte/Rio Grande

 

KP odobri zamenjavo mentorja magistrske naloge

·         Maja Sevšek

         Mentor: dr. Karel Natek

         Nov mentor: dr. Barbara Lampič