Back to top

Naslov:

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

Akronim:

 /

Šifra projekta:

 /

Trajanje:

september 2016 – avgust 2020

Financer:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Katja Vintar Mally

Projektni partnerji:

/

Člani projektne skupine:

Simon Kušar, Barbara Lampič, Matej Ogrin, Tanja Koželj, Nejc Bobovnik

 

Vsebina oz. opis:

Temeljni namen preučitve je vrednotenje socialno-ekonomskih vplivov projekta "Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (Life to Grasslands)" na prebivalstvo in gospodarstvo štirih projektnih podobmočij: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Prva faza študije vplivov zajema izdelavo posebnega modela socialno-ekonomskih kazalcev (temeljnih in dopolnilnih) ob upoštevanju posebnosti preučevanih območij in razpoložljivosti podatkov. Nabor kazalcev je razvit tako za analizo začetnega stanja kot tudi stanja ob koncu projektnih aktivnosti, kar omogoča primerjalno analizo socialno-ekonomskih sprememb v času trajanja projektnih aktivnosti. Druga faza študije obsega poleg uporabe kazalcev tudi terensko delo z vključevanjem lokalnega prebivalstva in deležnikov projekta Life to Grasslands (Življenje traviščem), ki se v obdobju 2015–2020 odvija z namenom izboljšanja stanja suhih travišč na izbranih Natura 2000 območjih in si prizadeva zagotavljati tudi njihovo dolgoročno upravljanje. Vrednotenje socialno-ekonomskih učinkov tega projekta zajema skupno 141 naselij v Halozah in na Kumu ter na širšem območju projektnih aktivnosti na delu Pohorja in Gorjancev.

Rezultati

Life to Grasslands: http://www.lifetograsslands.si/