Back to top

Naslov:

Analize turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2020)

Akronim:

 

Šifra projekta:

PP-2014-2 (17-107/2014-FF)

Trajanje:

september 2014 – november 2014

Financer:

Zavod za turizem in šport Kamnik

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Vodja projekta:

Barbara Lampič

Projektni partnerji:

-

Člani projektne skupine:

Dejan Cigale, Barbara Lampič

 

Vsebina oz. opis:

Z rezultati Analize turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov Zavod za turizem in šport Kamnik (naročnik študije) pristopa k pripravi nove strategije razvoja turizma za občino Kamnik, in sicer za programsko obdobje 2014–2020. Ker je bila v tej pripravljalni fazi za naročnika ključnega pomena prav analiza povpraševanja (terenska raziskava med obiskovalci osrednjih turističnih točk občine Kamnik), je podrobnejši interpretaciji teh rezultatov namenjen najobsežnejši del elaborata.

V skladu s pogodbo smo v okviru študije, ki jo je v celoti pripravil Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, izvedli:

  • Pregled relevantnih strateških in izvedbenih dokumentov (na nacionalni, regionalni in občinski ravni).
  • Na kratko predstavili glavne trende turizma v Sloveniji in širše. Osnova so bili različni dokumenti in dostopni statistični podatki.
  • Izvedli podrobno analiza turizma v občini Kamnik (izhodišče so predstavljali vsi dostopni podatki).
  • Izvedli obsežno raziskavo turističnega povpraševanja v občini Kamnik (6 lokacij anketiranja, 370 izvedenih anket); v ta namen smo oblikovali vprašalnik (v določeni meri prilagojen posameznim lokacijam anketiranja), vse pridobljene podatke smo ustrezno pripravili in jih tudi statistično obdelali. Na osnovi teh analiz smo pripravili sintezne ugotovitve z ustreznimi grafičnimi in tabelaričnimi prilogami.
  • Izvedli dodatno anketo turističnega obiska Slovenije in območja Kamnika med tujimi obiskovalci (300 anket izvedenih v Ljubljani in na Bledu). Za to aktivnost smo podpisali aneks k pogodbi.
  • Oblikovali zaključni elaborat, v katerem so zbrani vsi ključni podatki, analize, ugotovitve, grafične in tabelarične ponazoritve, komentarji in zaključki.
  • Dne 27. 11. 2014 smo v prostorih občine Kamnik izvedli tudi javno predstavitev rezultatov raziskave, ki je bila v prvi vrsti namenjena vsem turističnim ponudnikom občine.

Anketiranje na terenu, tako obiskovalcev v kamniški občini (370 izpolnjenih anketnih vprašalnikov) kot tujih obiskovalcev v Ljubljani in na Bledu (300 izpolnjenih anketnih vprašalnikov), so izvajali študenti geografije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V razmeroma kratkem času je bilo prav s pomočjo študentov mogoče opraviti tolikšno število anket na tako različnih (in številnih) lokacijah. Zaradi muhastega vremena v poletju 2014 je terensko delo potekalo nekoliko dlje od načrtovanega časa, vendar samo izvedbo dela ocenjujemo kot uspešno.

 

Rezultati

Zaključno poročilo