Back to top

Naslov:

Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Akronim:

CRP FDO

Šifra projekta:

V6-1510

Trajanje:

oktober 2015 – junij 2017

Financer:

 Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Barbara Lampič

Projektni partnerji:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Geodetski inštitut Slovenije

Člani projektne skupine:

Dejan Cigale, Simon Kušar, Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič

 

Vsebina oz. opis:

V okviru Ciljnega raziskovalnega programa smo  s projektom Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra pripravili prvo celovito metodologijo za opredelitev funkcionalno degradiranih območij (FDO), izdelali tipologijo FDO, vzpostavili sistem za evidentiranje FDO na terenu ter v sedmih slovenskih statističnih regijah tudi izvedli dejansko evidentiranje FDO.

Razumevanje funkcionalno degradiranih območij smo v raziskavi omejili tako z opisno definicijo kot s kriteriji. Funkcionalno degradirano območje (FDO) predstavlja nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj. FDO smo v prostoru identificirali na osnovi opuščenosti oziroma funkcionalne degradacije, ki predstavlja osnovni kriterij za njegovo določitev. K ustrezni opredelitvi FDO sodi tudi tipologija, kjer smo pri poimenovanju izhajali iz predhodne rabe prostora oziroma iz njegove predhodne funkcije. 

S tokratnim projektom smo se interdisciplinarno lotili tako teoretično-metodoloških (definicija, tipologija, metodologija dela) kot izvedbenih dilem (kako »pregledati« celoten slovenski prostor, kako zagotoviti ažurnost nove podatkovno-prostorske bbaze), zaradi izrazito aplikativno naravnane raziskave pa so se nam preko neposrednih izkušenj s popisovanjem funkcionalno degradiranih območij (FDO) na terenu odpirala še nova, povsem praktično-izvedbena pa tudi raziskovalna vprašanja. Zasnovana celovito teoretično-metodološka podlaga za proučevanje pojava funkcionalno degradiranih območij predstavlja dobro osnovo za njeno implementacijo tudi v strateške in izvedbene dokumente, seveda pa bo v prihodnje še nujna nadgradnja in nadaljnji razvoj metodologij ter razširitev obravnave degradiranih območij.

Število in površina evidentiranih FDO v pričujoči raziskavi že na ravni sedmih pilotnih regij (skupaj evidentiranih 444 FDO v skupni površini 1696 ha) opozarjata na razsežnost problema neustreznega načrtovanja in neracionalnega ravnanja s prostorom v Sloveniji. Vzpostavitev prve evidence FDO postavlja temelje za nadaljnje diskusije in bolj usmerjeno spremljanje pojava ter učinkovitejši odziv na vseh prostorskih ravneh. Predstavlja prvi korak pri celovitem ravnanju in upravljanju s FDO. Analize FDO glede na stopnjo in čas opuščenosti, strukturo lastništva, obstoječih razvojnih načrtov, prisotnost različnih oblik degradacije (okoljske, socialne, idr.) pa so osnova za bolj usmerjeno pripravo niza povezanih sistemskih in drugih ukrepov, ki bodo spodbujali njihovo oživitev in nove investicije na območja FDO namesto širitev stavbnih zemljišč na do sedaj nepozidana območja.

 

Rezultati

Bistvene rezultate projekta lahko strnemo v naslednjih točkah:

 • Opredelitev funkcionalno degradiranega območja (FDO) z definicijo in kriteriji;
 • Razvoj samostojne aplikacije za spremljanje pojava FDO, vnos v projektu definiranih atributov, shranjevanje in pregledovanje podatkov, javno dostopanje do osnovnih podatkov in lokacij FDO; Vzpostavljena evidenca funkcionalno degradiranih območij Slovenije (FDO); Povezava na spletno aplikacijo, pregledovalnik funkcionalno degradiranih območij: http://crp.gis.si/
 • Vzpostavitev novega prostorskega in podatkovnega sloja - podroben terenski pregled in identificiranje dejanskih razmer v prostoru;
 • Sočasno s terenom in obiskom vseh relevantnih občin smo izvedli pomembno ozaveščanje pristojnih za okolje in prostor na ravni lokalnih skupnosti – prispevek k zavedanju o pomenu odgovornega ravnanja s prostorom;
 • V času izvajanja projekta vzpostavljena komunikacija s številnimi relevantnimi resorji;
 • Priprava širokega nabora primerov dobrih praks reaktivacije degradiranih območij (domačih in tujih) – podpora ozaveščanju in pomoč pri odločanju;
 • Diseminacijske aktivnosti:
  • Strokovni priročnik: LAMPIČ, Barbara, BARBORIČ, Blaž, FOŠKI, Mojca, KUŠAR, Simon, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Rezultati evidentiranja FDO po pilotnih regijah in vsebinske usmeritve za delovanje evidence v Sloveniji : priročnik. Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017. http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov. si/pageuploads/Regionalni_razvoj/2017/Delavnica_degradirana_obmocja/Prirocnik_DELAVNICA_FDO_18-04-2017_FINAL.pdf.
  • Gradiva nacionalne delavnice (12. 4. 2017) za regionalne deležnike: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Regionalni_razvoj/2017/Delavnica_degradirana_obmocja/2_Aplikacija_FDO_degradirana_20170412.pdf
  • Izvedba šestih regionalnih delavnic (6 pilotnih statističnih regij) skupaj z gradivi za vsako pilotno statistično regijo;
  • Zaključno poročilo.
  • Predstavitve rezultatov na različnih strokovnih in znanstvenih dogodkih:
   • Sedlarjevo srečanje 2017. LAMPIČ, Barbara, FOŠKI, Mojca, CIGALE, Dejan, KUŠAR, Simon, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, MRAK, Gašper, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, BARBORIČ, Blaž, RADOVAN, Dalibor. Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije. V: JANKOVIČ, Liljana (ur.), et al. Urbana regeneracija. Ljubljana: MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje. 2017, str. 13-14.
   • Sedlarjevo srečanje 2017. KUŠAR, Simon, LAMPIČ, Barbara. Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo funkcionalno neizkoriščenega prostora. V: JANKOVIČ, Liljana (ur.), et al. Urbana regeneracija. Ljubljana: MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje. 2017, str. 21-22.
   • LAMPIČ, Barbara. Brownfield sites - how we cope with increasing number of abandoned or underused land in Slovenia : lecture at the Land degradation in a complex environment: challenges of land management at the contact of four major European geographical units, Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND) of the International Geographical Union (IGU) Meeting and Field Trip in Slovenia, June 23rd-June 27th, 2016.