Back to top

Naslov:

Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo

Akronim:

 

Šifra projekta:

BI-BE/11-12-V-005 

Trajanje:

2011 – 2012

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Irma Potočnik Slavič

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL; Inštitut za geografijo, Univerza Liege, Belgija

Člani projektne skupine:

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič, Dejan Cigale, Vesna Jurač

 

Vsebina oz. opis:

Pospešen razvoj turizma v zadnjih desetletjih oblikuje izjemno razčlenjeno turistično ponudbo in povpraševanje na evropskem podeželju (Fayos-Sola, 1996). Turizem je postal ključnega pomena za številne podeželske skupnosti, saj nadomešča izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti. Po drugi strani pa so kmetje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo primorani najti druge vire dohodkov, med drugim tudi z diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji. Pogosto se turizem na kmetiji obravnava kot «rešitelj podeželja», ki bo prinesel prepotreben  dohodek, hkrati naj bi skrbel za trajnostno rabo podeželskih virov, krepil lokalno gospodarstvo in omogočal ohranjanje podeželskega načina življenja (Lane 1994, Hall & Jenkins 1998, Roberts & Hall 2001, Yang et al. 2010, Forbord et al. 2011).

V strokovni in znanstveni literaturi obstaja veliko opredelitev turizma na kmetiji. Garrod s sodelavci (2006) predpostavlja, da je turizem na kmetiji mehka oblika trajnostnega razvoja turizma in prispeva k ohranitvi večfunkcijskega značaja podeželja. Turizem na kmetiji obiskovalcu omogoča, da se seznani s kmetijskimi območji, kmečkimi opravili, lokalnimi proizvodi, tradicionalno kulinariko in vsakodnevnim načinom življenja na kmetiji in podeželju, pa tudi s kulturnimi in drugimi značilnostmi območja, ob tem pa izkazuje spoštovanje do okolja in tradicije. Turizem na kmetiji obiskovalcu približa naravo in podeželske aktivnosti, v katere se lahko aktivno vključi, se zabava, čuti zadovoljstvo ob potovanju, učenju in odkrivanju. Istočasno pa ta dejavnost vključuje proizvodne, kulturne in razvojne deležnike podeželja ter prispeva k njegovemu trajnostnemu gospodarskemu, okoljskemu in socialnemu razvoju. Turizem na kmetiji je vrsta turizma, ki temelji na podeželskem kapitalu, prispeva k izboljšanju dohodka prebivalstva  in k regionalnemu razvoju.

 

Rezultati

S projektom smo želeli podkrepiti in razumeti izvirne prakse turizma na kmetiji v povezavi z njihovim geografskim okvirom. Sklicujemo se na Sznajderja (2009), ki opozarja, da moramo pri razvoju turizma na kmetiji posebno pozornost nameniti razvojnim ciklom lokalnega gospodarstva, stanju kmetijstva, prebivalstveni sestavi, dostopnosti, družbenim normam in vrednotam ter kapitalskim virom. Tako je ključnega pomena družbenogospodarska sestava  kmetije, razpoložljivost delovne sile in stavb, kapitalskih virov in tudi potencialov lokalnega okolja (pokrajinske značilnosti, naravna in kulturna dediščina).

Podrobna analiza turističnih kmetij v Valoniji (Belgija) in v Sloveniji. Mednarodno primerljivost smo skušali doseči z organizacijo mednarodne konference (2012), ki je izpostavljala dve ključni tematiki.

 1. Vpetost turizma na kmetiji v lokalno okolje
 • Kako se gospodarski, socialni in okoljski vplivi turizma na kmetiji odražajo v lokalnem okolju?
 • Kako se turizem na kmetiji povezuje z drugimi gospodarskimi dejavnostmi v lokalnem okolju?
 • Kako turizem na kmetiji vpliva na razvoj turizma v lokalnem okolju?
 • Ali je turizem na kmetiji uspešen pri revitalizaciji podeželja?
 • Katere pozitivne in negativne vplive ima turizem na kmetiji na lokalno skupnost?

 

 1. Vključevanje turizma na kmetiji v mednarodne turistične tokove
 • Ali predstavlja turizem na kmetiji tržno vrzel?
 • Ali je turizem na kmetiji dopolnilen ali konkurenčen drugim vrstam turizma?
 • Kako spremenjene zahteve na turističnem trgu vplivajo na razvoj turizma na kmetiji?
 • Kateri geografski dejavniki vplivajo na razvoj turizma na kmetiji?
 • Kako globalizacija vpliva na turizem na kmetiji?

 

Rezultati mednarodne konference so objavljeni v European Countryside (ISSN 1803-8417, 2013, vol. 5, issue 4, str. 339-355. http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/euco-2013-0022/euco-2013-0022.xml?format=INT, doi: 10.2478/euco-2013-0022. [COBISS.SI-ID 53353826] Baza: CABI, DOAJ, EBSCO, Elsevier-Geobase, ERIH Plus itd.