Back to top

Naslov:

Izvedba nacionalne ocene energetskega potenciala degradiranih območij po metodologiji projekta M2RES

Akronim:

Pod okriljem evropskega projekta M2RES

Šifra projekta:

 

Trajanje:

september 2012 – maj 2013

Financer:

Občina Velenje

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Vodja projekta:

Barbara Lampič

Projektni partnerji:

-

Člani projektne skupine:

Barbara Lampič

 

 

Vsebina oz. opis:

Projektna naloga z naslovom Izdelava nacionalne analize energetskih potencialov degradiranih površin v Sloveniji predstavlja prvo nacionalno oceno energetskega potenciala degradiranih površin v Sloveniji in sicer za pridobivanje energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju M2RES).

Naloga se je izvajala v okviru evropskega projekta Recovering marginal territories, making them regain their lost value by pursuing sustainable development programs (M2RES). Tako smo bili metodološko in vsebinsko vezani na zahteve širše evropske raziskave in se na ta način kar najbolj približati metodologiji in izvedbi ocene drugih držav ter s tem povečati primerljivost končnih rezultatov.

Bistven doprinos projektne naloge pa je v pripravi najširšega nabora degradiranih območij v Sloveniji ter njihovi predstavitvi na enoten in celovit način za potrebe samega evropskega projekta. Zato je največji zalogaj je predstavljala predvsem predhodna faza dela - izbor ustreznih lokacij oz. površin degradiranih območij na nacionalnem nivoju, ki so potencialno primerna za umeščanje tehnologij. V Sloveniji namreč ni na voljo nobenih ustreznih strokovnih podlag, uradnih prostorskih ali drugih podatkovnih baz, ki bi na enostaven način omogočile vpogled v problematiko degradiranega prostora pri nas – kje, kako velika in kakšna so degradirana območja v Sloveniji. Zato smo kot osnovo uporabili kombinacijo dveh virov:

 • pred kratkim vzpostavljeno evidenco degradiranih območij (Evidenco degradiranih območij (stanje 2011), dostopno MGRT) in
 • prostorski ter podatkovni sloj komunalnih odlagališč odpadkov (ARSO, 2012).

Na posameznih identificiranih in analiziranih degradiranih območjih smo pridobili vse tiste relevantne podatke, ki so nam omogočili ovrednotiti energetski potencial posameznih lokacij za pridobivanje električne energije z naslednjimi tehnologijami, predvidenimi v okviru projekta M2RES:

 • talne FV instalacije,
 • deponijski plin,
 • vetrna energija,
 • geotermalna energija (kogeneracija),
 • talni koncentratorji sončne energije (ki je v nadaljevanju na območjih Slovenije nismo vrednotili),.

Metodologija M2RES, ki so jo razvili strokovni partnerji projekta, za vsako lokacijo predvideva tri-stopenjsko aplikacijo izločitvenih pogojev (gre za ovrednotenje posamezne lokacije glede zahtev vsake od tehnologij), temu pa na koncu sledi izračun energetskega potenciala posamezne lokacije (ločeno, za vsako posamezno tehnologijo).

Na podlagi potencialov (po lokacijah in skupinah degradiranih območij) smo na koncu na osnovi izračuna podali regionalno/nacionalno oceno M2RES potenciala. Kot izhodišče nam je bilo skupaj 194 lokacij degradiranih območij iz obstoječe evidence ter 56 lokacijah komunalnih odlagališč, v nadaljevanju skupaj poimenovana degradirana območja. V nadaljnjo podrobnejšo analizo smo vključili 126 lokacij degradiranih območij.

Končna nacionalna ocena M2RES potenciala kaže:

 1. Potencial za pridobivanje električne energije s pomočjo talne FV instalacije je na lokacijah degradiranih območjih s skupno nominalno močjo skoraj 147.000 kW;
 2. Dejanskega potenciala za pridobivanje energije iz deponijskega plina, vetrne in geotermalne energije nismo računali, smo pa ovrednotili in podrobno opisali primernost lokacij za potencialne nadaljnje raziskave tovrstne rabe.

 

Rezultati

Zaključno poročilo.

 

Predstavitev rezultatov na domačih in tujih konferencah:

 • LAMPIČ, Barbara. Marginal areas and upcoming policies in Slovenia : presentation at final conference Strategies for the development of new RES opportunities in marginal areas, Bucharest, 28. Mai 2014.
 • LAMPIČ, Barbara. Predstavitev nacionalne študije degradiranih območij - potencial neizkoriščenih degradiranih površin v Sloveniji : predavanje na konferenci Degradirana območja kot priložnost za izkoriščanje obnovljivih virov energije, Velenje, 14. maj 2014.
 • LAMPIČ, Barbara. Nekatere možnosti umeščanja OVE na degradirana območja Slovenije : [predavanje na konferenci Investicije v URE in OVE ter dodana vrednost degradiranih površin, Celje, 25. apr. 2013]. Celje, 2013.

Intervju: LAMPIČ, Barbara (intervjuvanec). Degradirana območja v Sloveniji : Radio Študent : oddaja Offsajd. Ljubljana, 14. 2. 2013. http://www.radiostudent.si/politika/offsajd/degradirana-obmo%C4%8Dja-v-sloveniji.