Back to top

Naslov:

New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

Akronim:

 NEWBIE

Šifra projekta:

H2020-RUR-2016-2017, CSA - 772835

Trajanje:

januar 2018 – december 2021

Financer:

EU

Odgovorni nosilec projekta:

Univerza v Wageningenu, Nizozemska

Vodja projekta:

Andries Visser

Projektni partnerji:

Raziskovalni oddelek Univerze v Wageningenu na Nizozemskem (Stichting Wageningen Research), Inštitut Jamesa Huttona s Škotske,

Združeno kraljestvo (The James Hutton Institute), Katoliška univerza Leuven iz  Belgije (Katholieke Universiteit Leuven), Univerza Evora

s Portugalske (Universidade de Évora), Visoka strokovna šola Južne Vestfalije iz Nemčije (Fachhochschule Südwestfalen), Univerza v

Ljubljani (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete) iz  Slovenije, Podeželski inkubator RENETA iz Francije (Réseau National des

Espaces-Test Agricoles), TEAGASC—Kmetijska svetovalna služba z Irske (TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority),

Podjetniški inkubator Goce Delčev iz Bolgarije (Business Incubator Gotse Delchev), Zveza  nemške podeželske mladine (Bund der

Deutschen Landjugend e.V.).

Člani projektne skupine:

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič, Sara Uhan (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Najnovejše - drugo leto projekta NEWBIE v Sloveniji:

 

V Sloveniji smo v drugem letu izvajanja projekta NEWBIE realizirali naslednje aktivnosti:

  • organizirali dva tematska diskusijska krožka, ki sta naslavljala eno ključnih ovir, s katero se soočajo novi pristopniki, tj. dostop do financ;

  • izvedli gostujoča predavanja našega projektnega partnerja, ki je podrobneje predstavil situacije novih pristopnikov v Nemčiji;

  • pripravili poglobljeno analizo 90 izbranih primerov novih pristopnikov iz 9 evropskih držav; njihove zgodbe si lahko ogledate na interaktivnem zemljevidu (povezava: www.newbie-academy.eu/word-map/);

  • podelili »Nagrado NEWBIE za leto 2018«;

  • sodelovali na projektnih srečanjih v tujini;

  • spodbujali raznovrstne deležnike in akterje, da se vključite v Mrežo NEWBIE;

  • z e-novičnikom naslovili različne javnosti, ki jih informiramo o dinamičnem okolju novih pristopnikov.

 

Vsebina oz. opis projekta:

Za ohranjanje vitalnosti, prožnosti in konkurenčnosti evropskega podeželja je izjemnega pomena delovanje kmetijskega sektorja: le-ta se sooča s premajhnim dotokom mladih in inovativnih kmetijskih praks. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je kot partner v januarju 2018 pričel z izvajanjem štiriletnega projekta NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture, www.newbie-academy.eu/).

Osrednja ciljna skupina so novi pristopniki v kmetijstvo: mednje prištevamo novince (vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost) in naslednike (se vključi v obstoječo kmetijo), ki vpeljejo inovativni poslovni model. Novi pristopniki so različnih starosti, z raznolikimi izkušnjami v kmetijstvu in z raznovrstnim dostopom do virov. Dejstvo je, da se novi pristopniki soočajo s številnimi in različnimi ovirami, kot so: dostop do kmetijske zemlje, dostop do kapitala, dostop do pravih informacij, dostop do trgov ipd. Pri novih pristopnikih nas zanima dvoje: njihov vstopni (načini vstopanja v kmetijstvo) in poslovni model (njegov razvoj in širjenje).

Projekt Newbie v sodelujočih evropskih državah (9 držav EU) vzpostavlja Mrežo Newbie v vlogi platforme oziroma stičišča, ki bo povezovalo novince, naslednike, svetovalce, pomembne akterje in deležnike na regionalni, državni in mednarodni ravni.

 

Aktivnosti:

Za lažji in boljši pretok znanja med različnimi akterji in deležniki v Mreži NEWBIE ter med različnimi ravnmi, smo oblikovali dva povezovalca Mreže NEWBIE:

Usmerjevalna skupina je zadolžena za opredelitev ključnih tematik in potek projekta na državni ravni; v Sloveniji je sestavljena iz desetih članov (osmih različnih ustanov in predstavnika novih pristopnikov) in se srečuje najmanj dvakrat letno;

Diskusijski krožek v vsaki državi partnerici povezuje več različnih deležnikov in akterjev, ki obravnavajo in predvsem iščejo rešitve glede izbrane relevantne ovire, s katero se soočajo novi pristopniki (v posamezni državi bomo izvedli osem srečanj diskusijskih krožkov).

V sklopu projekta NEWBIE bomo:

• izdelali priporočila različnim nacionalnim deležnikom za učinkovitejšo pripravo ukrepov, povezanih s podpornim okoljem za nove pristopnike;

• izoblikovali praktična orodja (toolkit-e). ki bodo novim pristopnikom, kmetijskim svetovalnim službam, izobraževalnim ustanovam in drugim deležnikom olajšala vstop v kmetijstvo ali jim pomagala pri razvoju novih vstopnih in poslovnih modelov;

• pripravili vsebine za pedagoška gradiva, saj novi poslovni in vstopni modeli v kmetijstvo večinoma še niso vključeni v naše učne načrte;

• naslovili obstoječe kmete in novince ter jih spodbudili k iskanju inovativnih poslovnih modelov v sodobnem kmetijstvu.

 

Kaj smo v Sloveniji realizirali v prvem letu izvajanja projekta?

V letu 2018 smo vsi projektni partnerji zbirali podatke, pridobivali informacije o delovanju kmetijskih svetovalnih služb, kmetijskih izobraževalnih sistemov in nacionalnih podpornih okolij za novince v kmetijstvu. Za širšo javnost pa so zanimivi predvsem naslednji rezultati:

• povezali in vzpostavili smo heterogeno članstvo v Usmerjevalni skupini, ki se je operativno sestala na treh srečanjih;

• organizirali smo dva tematska Diskusijska krožka, ki sta naslavljala eno ključnih ovir, s katero se soočajo novi pristopniki, tj. (ne)dostopnostjo do kmetijskih zemljišč;

• obiskali in intervjuvali smo deset slovenskih kmetij, ki so dobri in zanimivi primeri novih pristopnikov in jih predstavili v zloženki (zgoraj);

• posneli smo sedem videozgodb (www.newbie-academy.eu/storytelling/);

• izvedli razpis za »Nagrado NEWBIE« in izbrali prvega slovenskega nagrajenca za leto 2018, tj. Matjaž Turinek, Ekološka kmetija Zlate misli iz Jareninskega Dola v občini Pesnica;

• spodbujamo raznovrstne deležnike in akterje, da se vključite v Mrežo z registracijo na povezavi: www.newbie-academy.eu/membership-si/;

• z e-novičnikom naslavljamo različne javnosti in jih informiramo o dinamičnem okolju novih pristopnikov.


Povezave in dodatne informacije

Spletna stran projekta: www.newbie-academy.eu/

Povezava do videozgodb: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtCqZlZW91D1jPHiJq61meApWwCW7Z-D2

Postani član Mreže NEWBIE: http://www.newbie-academy.eu/membership-si/

 

Kontakti:

info@newbie-academy.eu

irma.potocnik@ff.uni-lj.si

barbara.lampic@ff.uni-lj.si

sara.uhan@ff.uni-lj.si