Back to top

Naslov:

Partnersko kmetovanje v Brkinih

Akronim:

PARK B

Šifra projekta:

 

Trajanje:

marec 2017 – julij 2017

Financer:

Sklad RS za razvoj in štipendiranje kadrov, ESF

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Irma Potočnik Slavič

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL, Ekonomska fakulteta UL, Biotehniška fakulteta UL

Člani projektne skupine:

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič

 

Vsebina oz. opis:

Brkini se razprostirajo na robnem območju štirih občin (Pivka, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača) in dveh statističnih regij (Primorsko-notranjske in Obalno-kraške). Že desetletja geografske, ekonomske in agrarne študije označujejo gričevnate Brkine kot problemsko in razvojno zastajajoče območje.

Projekt "Partnersko kmetijstvo v Brkinih" se osredinja na: (1) nepovezanost med mladimi in starejšimi kot tudi med občinami celotne prehodne pokrajine, (2) neobdelana kmetijska zemljišča in propadanje kulturne pokrajine (tradicionalno sadjarstvo in terase v termalnem pasu), (3) pomanjkanje inovativnosti med lokalnim prebivalstvom in (4) neprepoznan podjetniški potencial mladih.

S projektom bi radi območje in prebivalce ciljno povezali. Oblikovati želimo partnerske kmetije: mlade bi povezovali z ostarelim kmečkim prebivalstvom, ki ima kmetijsko zemljo, vendar le-te ne zmore več obdelovati, si pa želi, da bi bila zemlja obdelana in so se pripravljeni vključiti v pogodbeno razmerje z mladimi interesenti za kmetijsko obdelavo. Tovrstno medgeneracijsko povezovanje in vključevanje mladih v lokalno skupnost bo prispevalo k ohranjanju kmetijske dejavnosti in specifične kulturne pokrajine. Partnerska kmetija bi mladim omogočala aktiven vstop na trg delovne sile. Zainteresirane mlade kmete bi povezali v zadrugo za mlade, ki bo usmerjena v širše medsebojno sodelovanje in iskanje inovativnih vrzeli za proizvodnjo in prodajo brkinskih izdelkov.

Prenos znanja in inovacij med gospodarstvom in negospodarstvom zagotavlja povezanost odločilnih akterjev: (1) samostojnega podjetnika kot lokalnega partnerja (bogate izkušnje na področju usposabljanja mladih na področju kmetijstva), (2) organizacije z družbenega področja (Lokalni pospeševalni center Pivka, aktivno pri animaciji lokalnega razvoja), (3) interdisciplinarne mreže izobraževalnih ustanov (geografija, ekonomija in agrarna ekonomika) z mladimi pedagoškimi mentorji in osmimi študenti.

 

Rezultati

1. Identifikacija stanja (izvajalci: FF, EF, BF; strokovna podpora: partner 1 in 2).

(1) S spletno in terensko anketo in polstrukturiranimi intervjuji med mladimi v Brkinih prepoznati 3-5 potencialnih zainteresiranih za partnersko kmetovanje in zadrugo za mlade.

(2) Z intervjuji prepoznati 5-10 potencialnih starejših lastnikov kmetij, pripravljenih za vključitev v partnersko kmetovanje.

(3) Z intervjuji prepoznati interes podpornih ustanov za pomoč pri pravni umestitvi partnerske kmetije in zadruge, pri ureditvi registracijskih formalnosti ter pri iskanju tržnih kanalov, primernih za pozicioniranje pridelkov partnerskih kmetij.

 

2. Izvedba delavnic (izvajalci: partner 1 in 2, EF, BF, FF).

(1) »Podjetništvo«: premagati strah pred podjetniškim udejstvovanjem, spodbujanje kreativnosti in inovativnosti udeležencev, podajanje ključnih usmeritev za preverbo poslovne priložnosti preko razumevanja potreb uporabnika, prototipiranje in testiranje rešitev ter oblikovanje poslovnega načrta.

(2) »Kmetijstvo«: prikazati trenutno stanje kmetijstva ter predstaviti in z udeleženci prediskutirati alternativne možnosti razvoja v prihodnje (npr. partnersko kmetijstvo); te možnosti povezati tudi z aktualnimi ukrepi kmetijske politike in relevantnimi ukrepi drugih politik, navesti pomen organiziranosti kmetov (npr. zadruge) ter možnosti trženja;  predstaviti pomen poslovnega načrta kot pomembnega strateškega dokumenta za delo na kmetiji in njen razvoj.

(3) »Spodbudno lokalno okolje«: predstaviti, kateri akterji v lokalnem/regionalnem okolju in na kakšen način lahko spodbujajo prizadevanja partnerskih kmetij in zadrug za mlade; predstavljene možnosti sodelovanja v obstoječih in načrtovanih projektih (delovanje razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost; sodelovanje na tedenski ekološki tržnici, vključevanje ranljivih skupin v socialno podjetništvo, možnosti pridobivanja sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014-2020).

 

3. Izvedba poslovnega načrta za partnersko/e kmetijo/e in poslovnega načrta preverbe poslovne priložnosti zadruge mladih (izvajalci: partner 1 in BF, EF, FF; strokovna podpora: partner 2).

 

Poslovna načrta bosta imela ključne poudarke na sledečih vsebinah:

a) analiza panoge, poslovnega modela, proizvodov in storitev,

b) tržna raziskava,

c) načrt trženja,

d) strategija, izvedbeni načrt in terminski plan,

e) vodstvena skupina, kadri in zadružniki,

f) analiza kritičnih tveganj in simulacije ter

g) finančna analiza in viri financiranja.

 

Vsebinsko poročilo projekta.