Back to top

Naslov:

Pokrajinska raznolikost in vroče točke v Sloveniji

Akronim:

 

Šifra projekta:

L6-6852

Trajanje:

januar 2014 – september 2017

Financer:

ARRS

Odgovorni nosilec projekta:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Vodja projekta:

Drago Perko

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Člani projektne skupine:

Dejan Cigale, Barbara Lampič, Darko Ogrin, Blaž Repe

 

 

Vsebina oz. opis:

Raziskave kažejo, da pokrajinsko najbolj raznolika območja v Evropi ležijo v južni Skandinaviji ter na obrobju Pirenejev in Alp, kjer leži tudi Slovenija. Največja pokrajinska raznolikost v Sloveniji se pojavlja na stiku različnih pokrajinskih tipov. Območja z največjo pokrajinsko raznolikostjo lahko opredelimo kot pokrajinske vroče točke. Na temelju digitalnih podatkov o pokrajini, ki so najpomembnejši za notranjo strukturo slovenskih pokrajin in hkrati njihovo zunanjo podobo, bomo z uporabo geografskega informacijskega sistema in razmeroma objektivnih metod ter terenskega preverjanja poiskali območja z veliko pokrajinsko raznolikostjo in določili pokrajinske vroče točke Slovenije.

Pokrajinsko raznolikost bomo ugotavljali na tri načine:

  1. glede na 5 obstoječih geografskih tipizacij in regionalizacij Slovenije,
  2. glede na 5 obstoječih klasifikacij reliefa, kamnin, podnebja, prsti in rastlinstva Slovenije ter
  3. glede na približno 20 naravnih pokrajinskih prvin Slovenije.

Opredelili, analizirali, razvrstili in ovrednotili jih bomo kot naravne prostorske enote, ki svojevrstno vplivajo na družbene sestavine pokrajine, se svojevrstno odzivajo pri posegih družbe v prostor in zahtevajo ustrezno varovanje.

Izdelali bomo tematske zemljevide pokrajinske raznolikosti in pokrajinskih vročih točk Slovenije kot pripomoček pri prihodnjih raziskavah v okviru številnih znanstvenih ved, pri geografskih klasifikacijah, tipizacijah in regionalizacijah Slovenije, pri posegih v prostor, pri prostorskem in gospodarskem razvoju, pri naravnih nesrečah ter pri varovanju slovenske naravne dediščine, še posebej ohranjanju izjemne pokrajinske pestrosti Slovenije.

 

 

Rezultati