Back to top

Naslov:

Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

Akronim:

 

Šifra projekta:

V4-1631

Trajanje:

oktober 2016 – marec 2018

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Odgovorni nosilec projekta:

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Andrej Udovč

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Člani projektne skupine:

Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič

 

Vsebina oz. opis:

Večina slovenskih kmetij zaradi specifične agrarne strukture ne more preživeti le z dohodki iz kmetijstva, zato približno pet tisoč kmetij pridobiva dohodek tudi iz dopolnilnih dejavnosti. Opravljanje dopolnilnih dejavnosti omogoča kmetijam povečanje dodane vrednosti preko predelanih lastnih kmetijskih pridelkov in storitev, ki jih opravljajo kot dopolnilne dejavnosti. 

Zakonsko opredeljene dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočajo diverzifikacijo dohodka na kmetiji.

Z uvedbo Uredbe o dopolnilnih dejavnostih v letu 2015, morajo nosilci dopolnilnih dejavnostih na kmetiji prilagoditi opravljanje dejavnosti pogojem po tej uredbi. Ugotavlja se zmanjšanje števila kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. V primeru občutnega zmanjšanja interesa za opravljanje dopolnilnih dejavnosti je možna dolgoročna izguba tradicionalna znanja pridelave in predelave hrane, kulture in pestrosti podeželja.

Obseg opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je omejen z obsegom dohodka vseh dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, niso pa določeni obsegi opravljanja posameznih dopolnilnih dejavnosti.

Izkazan je trend povpraševanja po tradicionalni lokalni hrani. Za povečanje samooskrbe s predelavo pridelkov s kmetij je potrebno preučiti nove oblike trženja in prodajnih poti. Potrebno je pripraviti analizo izvajanja dopolnilnih dejavnosti in predlog prenove dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki bo osnova za spremembe predpisov.

Cilji projekta:

  • izdelati strokovne podlage za spremembe ureditve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
  • izdelati primerjalno analizo obsega, pogojev in dohodkovne učinkovitosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji z enakimi dejavnostmi drugih udeležencev na trgu v Sloveniji (s.p., podjetja) ter primerjava pogojev za opravljanje dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji, Avstriji in Italiji;
  • naročniku predlagati in utemeljiti razmejitve med kmetijsko dejavnostjo in dopolnilno dejavnostjo, primerljivo z načinom razmejitve v primerljivih državah (Avstrija, Italija itd.);
  • analizirati učinek izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji po spremembah predpisov o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
  • opredeliti primerno obdavčitev in obremenitev s prispevki za socialno varstvo, ki bo omogočala primeren razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
  • analizirati modele ciljno usmerjenega trženja za izbrane ciljne skupine in modele promocije ter pripraviti priporočila za doseganje večje učinkovitosti.

 

Rezultati