Back to top

Naslov:

Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo – PROSO

Akronim:

PROSO

Šifra projekta:

 

Trajanje:

maj 2016 – november 2016

Financer:

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Odgovorni nosilec projekta:

Prostorsko, urbanistično in arhitekturno projektiranje, Petra Pogačar s.p.

Vodja projekta:

Petra Pogačar

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Krajinska arhitektura, Alenka Cof s.p.

Člani projektne skupine:

Simon Kušar

 

Vsebina oz. opis:

Resolucija o nacionalni stanovanjski politiki 2015-2025 (ReNSP15-25) opredeljuje PROSO kot prednostna območja za stanovanjsko oskrbo, t.j. območja, kjer je potreba prebivalstva in gospodarstva po javnih najemnih stanovanjih največja. Opredelitev PROSO se vključuje tako v prostorsko kot tudi stanovanjsko politiko države. Predvideno je namreč, da bo MOP usmerjal izvajanje obeh politik tako na lokalni kot na regionalni ravni v območja, kjer je izkazana potreba po stanovanjih največja. SSRS pa naj bi najmanj 60 % sredstev, namenjenih financiranju gradnje novih stanovanj, usmeril v gradnjo javnih najemnih stanovanj na PROSO.

Ključno izhodišče naloge je bila določitev metode s kriteriji, ki se lahko uporablja za prepoznavanje območij s potencialom za poselitev (potencialnih območij PROSO). Na podlagi analize dostopnih podatkov, izhodišč relevantnih študij, gradiv ter dokumentov s področja stanovanjske oskrbe in drugih z njim povezanih področij ter skozi vključevanje različnih deležnikov in širše javnosti sta bila opredeljena modela določitve PROSO na regionalni in lokalni ravni. Model določitve PROSO na regionalni ravni je opredeljen s kriteriji in kazalniki in omogoča enoznačno določitev območij, medtem ko ima model določitve PROSO na lokalni ravni usmeritveno in priporočilno vlogo. Oba nivoja predstavljata izhodišče za načrtovanje na različnih ravneh – model določitve PROSO na regionalni ravni je namenjen predvsem strateškemu načrtovanju, model določitve PROSO na lokalni ravni pa daje večji poudarek izvedbenemu načrtovanju.

Za potrebe določitve PROSO na regionalni ravni je bil opredeljen dvostopenjski model, pri čemer se v prvem koraku ocenjujejo stanovanjske potrebe (potrebe prebivalstva in gospodarstva), drugi korak pa je namenjen prostorskim dejavnikom (usmerjanju gradnje).

Potrebe prebivalstva so v modelu opredeljene z demografskimi kriteriji in kriteriji stanovanjskega trga, potrebe gospodarstva pa s kriteriji gospodarskega razvoja. Analiza demografskih kriterijev in kriterijev stanovanjskega trga ter kriterijev gospodarskega razvoja je namenjena oceni stanovanjskih potreb na posamezni lokaciji in je načeloma povsem neodvisna od prostorskih dejavnikov, t.j. ocenjuje se zgolj obseg potreb, ne dejanska primernost gradnje na posamezni lokaciji. Model razvršča potencialne lokacije glede na relativen obseg potreb na območja z večjimi potrebami (prebivalstva in/ali gospodarstva) po stanovanjih, območja s srednjimi potrebami (prebivalstva in/ali gospodarstva) po stanovanjih in preostala območja. Slednja niso nujno brez potreb po stanovanjih, vendar so izkazane potrebe (pre)majhne glede na cilje ReNSP15–25.

Drugi korak je namenjen usmerjanju gradnje (umeščanju PROSO) v kontekstu prostorske in prometne politike. Ukvarja se z makrolokacijskimi kriteriji (kriteriji regionalnega razvoja), s katerimi se zaključuje proces določitve PROSO na regionalni ravni.

Model določitve PROSO na lokalni ravni se uporablja po tem, ko se na regionalni ravni že določijo najprimernejši tipi območij za umestitev PROSO. Stanje in potrebe se vrednotijo skozi dva vidika – prvi vidik se nanaša na potrebe oziroma povpraševanje gospodinjstev, drugi vidik pa na stanje in potenciale stanovanjske oskrbe.

 

Rezultati

Posvet Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo – PROSO (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana; 20. september 2016): https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2016/09/vabilo-na-posvet-prednostna-obmocja-za-stanovanjsko-oskrbo-proso.pdf

Končno poročilo: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/studije/PROSO_koncno_porocilo.pdf