Back to top

Naslov:

Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

Akronim:

 

Šifra projekta:

V4-1148

Trajanje:

oktober 2011 – september 2013

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Odgovorni nosilec projekta:

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Andrej Udovč

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Člani projektne skupine:

Barbara Lampič, Irma Potočnik Slavič

 

Vsebina oz. opis:

Cilji raziskovalnega projekta so bili: ugotoviti, kateri dejavniki, tako otipljive kot neotipljive narave (de)motivirajo kmete za kmetovanje v obdobju odločanja za prevzem kmetije kakor tudi v nadaljnjih življenjskih obdobjih; preučili različne razvojne usmeritve nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovo pogojenost z otipljivimi in neotipljivimi dejavniki in na podlagi raziskovalnih rezultatov oblikovali predloge in usmeritve za ukrepe kmetijske politike.

Za dosego zastavljenih ciljev so bili uporabljeni naslednji metodološki pristopi:1) analiza relevantnih statističnih podatkov in obstoječih podatkovnih zbirk o KMG, kjer smo analizirali na njihove osnovne socio-ekonomske značilnosti;2) spletna anketa, katere vzorec je obsegal 346 kmetij. Na pridobljenih anketnih podatkih je bila izpeljana bivariatna statistična analiza razlik med skupinami kmetij, ki smo jih opredelili na podlagi metode razvrščanja v skupine. Tako so se pokazali glavni vzorci razvojnih usmeritev kmetij v Sloveniji pri posameznih ciljnih skupinah in njihova pogojenost z bolj oprijemljivimi dejavniki. 3) Poglobljeni pol-strukturirani razgovori z nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovimi družinskimi člani. Vzorec izbranih kmetij je zajeli 13 tržno usmerjenih kmetij, od tega 5 ekoloških in 8 integriranih, različnih glede na vrsto pridelave. Za preveritev pridobljenih rezultatov anketiranja in pol-strukturiranih razgovorov smo izvedli4) fokusno skupino. Izsledke, spletne ankete, pol-strukturiranih razgovorov in fokusne skupine smo na 5) podlagi sistema parnih primerjav ovrednotili in rangirali identificirane dejavnike razvojnih usmeritev kmetij. Izsledke te analize smo uporabili za oblikovanje multikriterialnega odločitvenega modela na osnovi orodja DEXi.

Tako dostopni statistični podatki, kot tudi rezultati različnih aplikativnih raziskav, kažejo na velike spremembe v samem kmetijskem sektorju kot tudi na dinamične prostorske in družbene procese. V kontekstu največjih sprememb velja izpostaviti najprej pozitivne: proces specializacije kmetijstva, vse ugodnejša velikostna struktura kmetij, zboljšanje stopnje splošne in kmetijske izobrazbe kmetov in vse večje uveljavljanje dopolnilnih dejavnosti kot npr. dejavnosti s področja turizma na kmetiji, predelave hrane idr. Ukrepati pa bo potrebno predvsem na področjih dostopnosti kmetijskih zemljišč, ustreznega in učinkovitega izobraževanja ter trženju. Kar pa se tiče rezultatov analize bolj »neotipljivih dejavnikov«, pa lahko v skladu z dinamiko spremenjenih razmerij med člani kmečke družine in njihovo zaposlitvijo na kmetiji ali zunaj nje, ugotovimo, da noben dejavnik sam po sebi ni odločilen za odločitev za določeno smer razvoja na posamični kmetiji, ampak je ta rezultat prepletenega, sočasnega pa tudi kumulativnega delovanja več dejavnikov in dogodkov.

V okviru statistične analize smo s postopkom razvrščanja v skupine (metoda povprečnih razdalj znotraj skupin) anketirane kmetije združili v štiri večje skupine, ki  smo jih poimenovali »kmetije med samooskrbo in trgom«, »tržne kmetije«, »samooskrbne kmetije« in »v obvladovanje stroškov usmerjene kmetije«.

 

Rezultati

  • Zaključno poročilo
  • LAMPIČ, Barbara, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Prožne kmetije kot gibalo trajnostnega razvoja slovenskega podeželja. V: LAMPIČ, Barbara (ur.), ZUPANČIČ, Jernej (ur.). Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije, (E-GeograFF, 9). 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 30-48, graf. prikazi, zvd. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-geograff_9.pdf.
  • BOŠTJANČIČ, Eva, LAMPIČ, Barbara. Varnost, stabilnost, življenjski slog : prevladujoča karierna sidra gospodarjev slovenskih tržnih kmetij. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2015, [Št.] 44, str. 5-23, tabele, graf. prikazi. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.44.1.5-23/5458, doi: 10.4312/dela.44.1.5-23. [COBISS.SI-ID 59501410], [SNIP, Scopus do 1. 2. 2016:
  • ČERNIČ ISTENIČ, Majda, UDOVČ, Andrej, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, LAMPIČ, Barbara. Značilnosti razvojnih usmeritev kmetij v Sloveniji = Characteristics of developmnet orientations of family farms in Slovenia. V: KOŽAR, Maja (ur.), CUNDER, Tomaž (ur.). Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva. 1. izd. Ljubljana: Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES. 2016, str. 101-117.