Back to top

Naslov:

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah

Akronim:

 /

Šifra projekta:

J6-4138

Trajanje:

januar 2011 – junij 2014

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) 

Odgovorni nosilec projekta:

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Vodja projekta:

Mimi Urbanc

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL

Člani projektne skupine:

Tatjana Resnik Planinc, Mojca Ilc Klun

 

 

Vsebina oz. opis:

Projekt je izhajal iz novih, inovativnih pristopov z namenom širiti obzorja na področju, ki je v Sloveniji le malo raziskano, izpopolniti metodologijo preučevanja geografskega zamišljanja slovenskih pokrajin, nadgraditi vedenje o vplivu formalnega izobraževalnega okvira na geografsko zamišljanje pokrajin, predstaviti slovenske pokrajine tako, kot jih dojema mlada generacija in s tem prispevati k razvoju humanističnih pristopov v slovenski geografiji, prispevati k razumevanju življenja ljudi in družbenih skupnosti ter njihove »notranje« prostorskosti, spodbuditi znanstveno razpravo o geografskem zamišljanju, predvsem o metodologiji, terminologiji in konkretnih rezultatih s tega področja, uvesti v geografijo nove metodološke modele in rešitve, zapolniti vrzel pri preučevanju slikovnih in grafičnih gradiv ter spodbuditi avtorje in urednike šolskih učbenikov in dodatnih učnih gradiv/učil k bolj premišljenemu izboru slikovnih in grafičnih gradiv.

Rezultati projekta naj bi pripomogli k boljši ozaveščenosti mladih o vrednotah posameznih pokrajin in njihovega razumevanja v smeri trajnostnega razvoja. Projekt je tako le eden od kamenčkov v mozaiku Desetletje ZN za izobraževanje za trajnostni razvoj, kot je obdobje 2005-2015 poimenovala Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Prav tako se projekt vsebinsko navezuje tudi na izhodišča Strategije izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so jo oblikovali predstavniki držav članic Ekonomske komisije ZN za Evropo (UNECE) in jo skupaj z UNESCO-m in nevladnimi organizacijami tudi sprejeli. Pri tem je projekt prerasel največkrat obravnavano varovanje vrednot pokrajin in gradil na dvigovanju dojemljivosti ljudi za naravno in kulturno pokrajinsko raznolikost Slovenije, ki je dejansko veliko bogastvo države.  Z gotovostjo ne moremo trditi, a upamo lahko, da bo projekt odprl možnosti za njegovo nadgradnjo v širšem evropskem prostoru, kjer bomo lahko tudi Slovenci prispevali svoje znanje in izkušnje v mednarodnih projektih, predvsem v alpskih, sredozemskih, panonskih in dinarskih deželah, saj se prav v njih pojavljajo enaki ali podobni pokrajinski tipi. Rezultati projekta so brez dvoma uporabni pri dopolnitvi že obstoječih pokrajinskih členitev ali pri ustvarjanju novih evropskih regionalizacij.

 

Rezultati

  • Zaključno/celotno poročilo
  • RESNIK PLANINC, Tatjana. Geografsko zamišljanje pokrajine. V: Po Fabianijevih poteh. Dutovlje: OŠ Dutovlje; Komen: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, 2016, str. 3-7.
  • RESNIK PLANINC, Tatjana, FRIDL, Jerneja. Metodološki vidik izvedbe ankete. V: TOPOLE, Maja (ur.), et al. Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016, str. 53-54.
  • FRIDL, Jerneja, RESNIK PLANINC, Tatjana. Rezultati analize anketnih vprašalnikov. V: TOPOLE, Maja (ur.), et al. Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016, str. 54-9.
  • URBANC, Mimi, FERK, Mateja, FRIDL, Jerneja, GAŠPERIČ, Primož, ILC KLUN, Mojca, PIPAN, Primož, RESNIK PLANINC, Tatjana, ŠMID HRIBAR, Mateja. Sintezni pregled : izoblikovanost geografskih predstav. V: TOPOLE, Maja (ur.), et al. Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016, str. 94-100.