Back to top

Naslov:

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije

Akronim:

 

Šifra projekta:

V1-1088

Trajanje:

oktober 2010 – september 2012

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Vodja projekta:

Metka Špes

Projektni partnerji:

Oddelek za geografijo FF UL, Inštitut za vode RS, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL, Pedagoška fakulteta UM

Člani projektne skupine:

Marko Krevs, Barbara Lampič, Irena Mrak, Matej Ogrin, Metka Špes

 

Vsebina oz. opis:

Projekt Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije je dvodelen, podrobneje pa predstavljamo sklop »Degradirana območja«, za katerega smo bili odgovorni na Oddelku za geografijo FF:

Poskus vzpostavljena prva evidenca degradiranih območij ter zasnovane sistema za njeno vzdrževanje, bodo prispevali k (a) bolj sistematičnemu (tudi prednostnemu) načrtovanju sanacij in prenov degradiranih območij, (b) sistemskemu (pre)usmerjanju t.i. green-field investicij v brown-field investicije ter (c) dolgoročno k širši uporabi enotno urejenega registra degradiranih območij, ki bi moral zaživeti (ob vzporedno ustrezno vzpostavljeni zakonodaji) kot obvezna strokovna podlaga.

S prvo sistematično, vendar pa ne popolno evidenco degradiranih območij v Sloveniji, smo na željo naročnika (MGRT (prej SVLR)) popisali vsa tista degradirana območja, kjer je zaradi popolne ali delne opustitve stare dejavnosti (industrijske, vojaške, transportne in infrastrukturne ter rudarske) prišlo do prostorske degradacije in delne ali popolne opustitve vseh dejavnosti na območju. Zaradi želje sofinancerja po seznamu tistih območij, kjer bo možno umeščanje novih projektov, smo omejili tudi velikost evidentiranih degradiranih območij in sicer na 1 ha.

Dosedanje geografske raziskave so v zvezi s pojavom degradiranih območij že pokazale na njihove določene specifičnosti, npr. širjenje emisij (prometnih) v prostor, ki so pogosto vezane na fizičnogeografske značilnosti območij. Številne raziskave v preteklosti so bile usmerjene na degradirana območja s poudarkom na percepciji degradacije s strani prebivalstva. 

Zadnja raziskava, katere rezultat je evidenca degradiranih območij v Sloveniji (stanje 2011), je temeljila na terenskem delu in vključevanju lokalnega nivoja – predstavnikov občin. Z najavo in kasnejšim obiskom vseh 211 slovenskih občin smo želeli ne le pridobit dejanske ažurne podatke o posameznih občinskih degradiranih območjih, temveč tudi vzpodbuditi predstavnike občin da bolj aktivno pristopajo k reševanju te pereče problematike. Da je obstoječe stanje na področju ravnanja z degradiranimi območji resnično neustrezno, je pokazal splošen odziv tako nacionalnega kot tudi regionalnega okolja. Naše dosedanje delo je pokazalo na konkretne potrebe po usmeritvah za razvoj v posameznih degradiranih območij na ravni občine ipd. Trenutna neurejenost sistema za spremljanje stanja ter načrtovanja prenove in sanacije degradiranih območij pa se kaže tudi širše, na nacionalnem nivoju.

 

Rezultati

  • Zaključno poročilo – sklop vode
  • Zaključno poročilo – sklop degradirana območja
  • Vzpostavitev novega kazalca v sistemu Kazalci okolja v Sloveniji. Degradirana območja zaradi opuščene dejavnosti. Kazalci okolja v Sloveniji, ISSN 1855-2978. http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=508.
  • LAMPIČ, Barbara. Potencial degradiranih območij v Sloveniji : prostor, ki zahteva sanacijo in prenovo ali degradirana območja v Sloveniji. Sinenergija : glasilo Zavoda energetske agencije za Savinjo, Šaleško in Koroško, ISSN 1855-3583, okt. 2013, letn. 2013, št. 2, str. 8-10.
  • Vabljeno predavanje: LAMPIČ, Barbara. Razvojni potencial degradiranih območij Slovenije : [predavanje na konferenci Povrnitev vrednosti degradiranih površin z investicijami OVE, Velenje, 14. feb. 2013]. Velenje, 2013.
  • Končno poročilo: ŠPES, Metka, KREVS, Marko, LAMPIČ, Barbara, MRAK, Irena, OGRIN, Matej, PLUT, Dušan, VINTAR MALLY, Katja, VOVK KORŽE, Ana. Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije, Degradirana območja : [Ciljni raziskovalni program (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013"] : zaključno poročilo. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2012. 66 f