Back to top

Naslov:

 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

Akronim:

 

Šifra projekta:

P6-0229

Trajanje:

januar 2017 – december 2020

Financer:

ARRS

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Barbara Lampič

Projektni partnerji:

-

Člani projektne skupine:

Dejan Cigale, Kristina Glojek (mr), Marko Krevs, Barbara Lampič, Darko Ogrin, Matej Ogrin, Irma Potočnik Slavič,

Dejan Rebernik, Blaž Repe, Tatjana Resnik Planinc, Uroš Stepišnik, Katja Vintar Mally, Jernej Zupančič

 

Vsebina oz. opis:

Ob zavedanju, da se okoljske in družbene spremembe povečujejo, da postajajo vse manj predvidljive in da jih ni moč preprečiti, postaja vse bolj transparentno, da se je potrebno povsem načrtno lotiti sistemskega prilagajana na številne (predvidljive in nepredvidljive) spremembe, vzpostavljanju ustreznih celovitih in sektorskih politik prilagajanja, predvsem pa uvajanja sistematičnega učenja oz. izobraževanja v smeri novih vzorcev vedenja, zavedanja, prepoznavanja, odzivanja.

V okviru delovanja programske skupine se, poleg nadaljevanja sistematičnih raziskav vrednotenja in možnosti rabe (regionalnih) virov, posebej osredotočamo na:

a) proučevanje izbranih sprememb v okolju s posebnim ozirom na izzive prilagajanja regij oziroma prebivalstva na te spremembe ter

b) proučevanje različnih vidikov odzivnosti oziroma prožnosti prilagajanja slovenskih regij izbranim spremembam v okolju ter tudi širšim družbenim spremembam.

Slovenija razpolaga z razvojnimi potenciali za doseganje višje stopnje blagostanja prebivalcev vseh regij. Bolj ciljno naravnanost raziskovanja v novem programskem obdobju usmerja naša nova hipoteza, da med slovenskimi regijami obstajajo pomembne razlike v zmožnosti prožnega odzivanja in prilagajanja spremembam v okolju, ki se odražajo v številnih in različnih oblikah (ne)trajnostnega regionalnega razvoja. Poleg proučevanja različnih oblik in možnosti dejanskega ocenjevanja prožnosti (odzivanja) na spremembe v okolju, nas bodo zanimale predvsem možnosti (vpliva) načinov odzivanja na spremembe v okolju v smeri bolj trajnostnih oblik regionalnega razvoja.

Za vsebino progama je torej pomemben koncept družbeno-okoljske prožnosti (ang. concept of social-ecological resilience), ker poudarja medsebojno soodvisnost družbene in okoljske dinamike in nakazuje potrebo po prilagoditvi in spremembi (in ne le zmožnostim za blažitev šokov in povratek k »normalnemu«). Dosedanje raziskave že potrjujejo, da je krepitev bolj odzivnih/prožnih regij in odporne družbe ključna za doseganje prihodnjega trajnostnega (regionalnega) razvoja Slovenije, v okviru našega raziskovanja pa bomo naslovili specifična področja in vsebine, ki so bodo ključna za prihodnji trajnostni razvoj.

Ključne besede

Trajnostni razvoj, regionalni viri, okoljske spremembe, družbene spremembe, družbeno-okoljska prožnost, večfunkcijske trajnostne rabe prostora, odzivi družbe, izobraževanje za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje, razvojne in regionalne politike, slovenske regije, Slovenija

 

Rezultati

Z novim programskim obdobjem (2017 – 2020) so najnovejši rezultati delovanja in raziskovanja članov programske skupine naslednji: