Back to top

Naslov:

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji

Akronim:

 

Šifra projekta:

J6-4016

Trajanje:

januar 2011 – junij 2014

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovanje (ARRS)

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Vodja projekta:

Dušan Plut

Projektni partnerji:

Oddelek za psihologijo FF, Oddelek za arheologijo FF, Oddelek za zgodovino FF, Geološki inštitut Slovenije, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo

Člani projektne skupine:

Marko Krevs, Barbara Lampič, Irena Mrak, Karel Natek, Darko Ogrin, Dušan Plut

 

Vsebina oz. opis:

Razvoj geografskega okolja na območju Slovenije v in po LGM-ju je v veliki meri potekal v odvisnosti od spreminjanja podnebja, dodatno pa so tako na okolje, kot posledično na življenje ljudi, vplivali izjemni dogodki, povezani s tektoniko našega ozemlja (potresi, podori in plazovi). Preplet procesov je vplival na razvoj površja, hidrografske mreže, pedogenezo in na razširjenost ter razvoj rastlinskih vrst, vse skupaj pa tudi na poselitev ter druge človekove dejavnosti. Na podlagi rezultatov raziskav dinamike okoljskih sprememb smo v raziskovalnem projektu oblikovali scenarije prilagajanja spreminjajočim se razmeram v okolju, pri čemer pa smo upoštevali tudi poznavanje človekovega zaznavanja in odziva nanje (kar smo ugotovili v okviru ločene obsežne anketne raziskave).

Raziskovanje je potekalo na dveh vsebinskih poljih, in sicer:

  • Podrobnejšemu proučevanju razvoja in spreminjanja geografskega okolja: na osnovi različnih že obstoječih podatkov in na podlagi terenskega dela, laboratorijskih analiz in pridobljenih novih podatkov smo pripravili celovito (interdisciplinarno) interpretacijo razvoja površja, v odvisnosti od sprememb v geografskem okolju. Posebna teža bila na obsežni analizi sprememb podnebja v zadnjih 150 letih.
  • Razvoj poselitve in drugih dejavnosti v prostoru:  v odvisnosti od podnebnih sprememb in sprememb v geografskem okolju ugotoviti vzorce prilagajanja v preteklosti in njihova  uporabnost pri oblikovanju bodočih scenarijev prilagajanja, ob upoštevanju človekovega zaznavanja sprememb v okolju . Prav poglobljena raziskava zaznavanja podnebnih sprememb s strani prebivalcev Slovenije predstavlja pomembna nova izhodišča za pripravo usmeritev in možnih načinov prilagajanja – ustreznega odzivanja družbe na podnebne/okoljske spremembe.

Cilji predlaganega raziskovalnega projekta je bila preučitev dinamike razvoja površja po LGM-ju na osnovi modeliranja s pomočjo terenskega kartiranja, GIS orodij, GPS meritev, absolutnih datacij in širše interpretacije (z vidika poledenitve, periglacialnih in drugih geomorfnih procesov, aktivne tektonike); vzpostavitev arhivov hitrih klimatskih sprememb v holocenu; preučitev dinamike razvoja poznoglacialne in holocenske vegetacije v jugovzhodnih Alpah (Geodetski inštitut Slovenije, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo). Del raziskovanja bil namenjen svetlitvi pojavnosti izrednih vremenskih dogodkov in njihovih posledic v okolju v preteklosti ter trendov spreminjanja podnebja v zadnjih 150 letih (Oddelek za geografijo FF;  analizi in interpretaciji razvoja poselitve in razvoja človekovih dejavnosti v Sloveniji v holocenu v povezavi s hitrimi klimatskimi in drugimi ključnimi spremembami naravnega okolja (Oddelek za arheologijo FF); okrepitev podnebnega spomina; opredelitev vzorcev prilagajanja človeka spremembam v geografskem okolju z vidika poselitve, kmetijstva in rabe tal, prometa, turizma in rekreacije (Oddelek za geografijo FF) tudi s pomočjo historičnih izkušenj(Oddelek za zgodovino FF); izdelava scenarijev prilagajanja na spremembe v geografskem okolju v prihodnosti na podlagi prepoznane dinamike sprememb v okolju, preteklih vzorcev prilagajanja in načinov zaznavanja, pričakovanih tehnoloških, vrednotnih in drugih sprememb ter človekove pripravljenosti na spremembe.

 

Rezultati

  • Znanstvena monografija: Ljudje in okoljske spremembe skozi čas (več avtorjev). GeograFF 21, 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (v tisku).
  • Znanstveni članek: BAJEC, Boštjan, POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko. Vosprijatie pogodnyh i klimatičeskih izmenenij sel´skimi žiteljami i širokoj obšestvennost´ju = Perception of weather and climate change by farmers and general public. Vestnik Permskogo universiteta, Filosofiâ, psihologiâ, sociologiâ, 2015, 24, str. 77-87.
  • Znanstveni prispevek: POLIČ, Marko, LAMPIČ, Barbara, KREVS, Marko, PLUT, Dušan, MRAK, Irena, NATEK, Karel, OGRIN, Darko, BAJEC, Boštjan. Zavedanje vremenske in podnebne spremenljivosti pri prebivalcih Slovenije in njihova pripravljenost na ukrepanje. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni, (Knjižna zbirka Naravne nesreče, 3). Ljubljana: Založba ZRC. 2014, str. 139-151.