Back to top

Naslov:

 Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica

Akronim:

 ZeInViM

Šifra projekta:

 

Trajanje:

marec 2017 – julij 2017

Financer:

Sklad RS za razvoj in štipendiranje kadrov, ESF

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Simon Kušar

Projektni partnerji:

Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani,

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Člani projektne skupine:

Simon Kušar

Vsebina oz. opis:

Namen projekta Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica je oblikovati in izvesti celosten in inovativen pristop k načrtovanju zelene infrastrukture na primeru reke Vipave na območju občine Miren-Kostanjevica. Projekt se uresničuje skozi interdisciplinarno mreženje študentov geografije, krajinske arhitekture in arhitekture ter njihovih mentorjev. Študenti bodo pripravili predlog večfunkcijske rabe vodnega in obvodnega prostora ob reki Vipavi na območju občine Miren-Kostanjevica s poudarkom na celostnem razvoju zelene infrastrukture s funkcijskega, urbanističnega, krajinsko-arhitekturnega in arhitekturnega vidika. Uporabljen pristop bo služil kot dobra praksa za podjetje Žolnir d.o.o., da se bo okrepila konkurenčnost podjetja pri pridobivanju projektov s tega, vedno bolj aktualnega področja, pristop pa bo prenosljiv iz lokalne (občina Miren-Kostanjevica: ureditev obvodnih površin ob Vipavi) na regionalno raven (porečje reke Vipave) ter v druga porečja, tudi izven Slovenije.

Pričakovani rezultati projekta:

1. analiza pretekle rabe reke Vipave;

2. analiza trenutne rabe reke Vipave;

3. analiza možnosti večfunkcijske rabe vodnega in obvodnega prostora s predlogom za vzpostavitev zelene infrastrukture (mehko coniranje);

4. motivacijsko komuniciranje z lokalnim prebivalstvom kot elementom razvojnega načrtovanja “od spodaj navzgor” (delavnice, javni prikaz študentskih idejnih predlogov in razprave v obliki okrogle mize);

5. predlogi konkretnih krajinsko-arhitekturnih in arhitekturnih rešitev zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica, npr. ureditev kopališča, pešpoti s klopmi, brv čez reko Vipavo;

6. posredni rezultati projekta: izboljšanje zavedanja o vlogi zelene infrastrukture pri prebivalcih, projekt kot primer dobre prakse za prihodnje pristope in oblikovanje projektov pri načrtovanju zelene infrastrukture, aplikacija teoretičnih pristopov in modelov, vključevanje novih vsebin v pedagoški proces.

 

Rezultati

Rezultati bodo objavljeni v zadnjem mesecu projekta, to je v mesecu juliju 2017.

Predstavitveni zbornik.