Back to top

Vizitka

Naslov:

Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja

Akronim:

 

Šifra projekta:

L6-0596 

Trajanje:

februar 2008 – januar 2010

Financer:

Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), občine Spodnjega Podravja

Odgovorni nosilec projekta:

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vodja projekta:

Dejan Rebernik

Projektni partnerji:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Člani projektne skupine:

Dr. Barbara Lampič, dr. Irena Mrak, dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Mirko Pak, dr. Blaž Repe, dr. Metka Špes, dr. Jernej Zupančič, dr. Aleš Gačnik

 

Vsebina oz. opis:

Območje Spodnjega Podravja je naravno in družbenogeografsko pestra subpanonska pokrajina Dravskega in Ptujskega polja, Slovenskih goric in Haloz, ki je bila že v preteklosti ves čas bolj na obrobju razvitejših pokrajin, z osamosvojitvijo Slovenije pa je postala še obmejno območje.

O pomenu zmanjševanja regionalnih razlik v gospodarskem, družbenem in  prebivalstvenem razvoju v Sloveniji govorimo že več desetletij. Kljub jasnim ciljem in usmeritvam slovenske in evropske regionalne politike, regionalnim spodbudam za skladnejši regionalni razvoj ter številnim programom in ukrepom na tem področju se regionalne razvojne razlike v Sloveniji povečujejo. Tudi Spodnje Podravje kot del Podravske regije, kljub določenim pozitivnim razvojnim trendom, beleži zaostajanje za najrazvitejšimi slovenskimi regijami. 

Regionalnogeografska analiza je tako zasnovana kot temeljni in sestavni del izdelave strategije regionalnega razvoja.

Vsa prizadevanja in težnje na območju Spodnjega Podravja, ki prihajajo s strani lokalnih skupnosti, torej »od spodaj«, gredo v smeri trajnostnega razvoja celotnega območja, ki pa ga bo mogoče doseči le ob ustreznem pristopu k reševanju skupnih regionalno-razvojnih problemov.

 

Med osrednje cilje aplikativne raziskave uvrstimo spodaj navedene.

 • Identifikacijo in analizo najbolj pomembnih regionalno-razvojnih procesov in problemov (evidentiranje stanja in aktualnih procesov in trendov) na podlagi demografskih, gospodarskih in prostorskih sprememb.
  • Demografski vidiki razvoja s poudarkom na spreminjanju demografske strukture (število prebivalstva, izobrazbena struktura, starost prebivalstva, aktivnost prebivalstva, stopnja vitalnosti prebivalstva itd.).
  • Gospodarski vidiki razvoja s poudarkom na kmetijstvu, turizmu in razvoju obrti ter podjetništva, vse z vidika vloge oziroma pomena v celostnem razvoju območja.
  • Evidentiranje vseh procesov, ki trenutno najbolj vplivajo na preobrazbo tega območja.
 • Preučitev vloge centralnih naselij še zlasti vloge mesta Ptuj kot urbanega središča nacionalnega pomena in središč 1. in 2. stopnje, kot regionalnih in lokalnih razvojnih središč na celotnem območju Spodnjega Podravja.
 •  
 • Obravnavo problematike obmejnosti/perifernosti (ki je pereča v delu obravnavanega območja) ), še zlasti v kontekstu uvedbe schengenske meje s Hrvaško in perspektive vstopa Hrvaške v Evropsko unijo.
 • Z vidika trajnostnega razvoja celotnega, sicer fizično in družbenogeografsko zelo heterogenega območja, pa bo poseben poudarek še na:
  • aktualni in bodoči vlogi OPC-jev v regionalnem razvoju širšega obravnavanega območja (kot priložnost/ovira) za spodbujanje celostnega (trajnostnega) razvoja Spodnjega Podravja in predvsem podeželja (osnova za razvoj skupnosti zunaj večjih gospodarskih središč; nova delovna mesta, gospodarska kot tudi ekološka prosperiteta in obremenitev),
  • razvoju in vlogi kmetijstva v trajnostnem razvoju podeželja (dvojna vloga – kot razvojni element in kot dejavnik vplivov na okolje).
  • Sonaravnem razvoju Spodnjega Podravja z vidika okoljskih vplivov kmetijstva, turizma in razvoja podjetništva.

 

 

 

Rezultati