Back to top

Razpis za "Nagrado NEWBIE" v Sloveniji

Nagrada je razpisana in financirana v okviru projekta NEWBIE (New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture). Evropska komisija v sklopu tega projekta, ki traja od 2018 do 2021, financira nagrado v devetih evropskih državah (Slovenija, Nemčija, Francija, Bolgarija, Belgija, Združeno kraljestvo, Irska, Nizozemska, Portugalska). Slovenski nagrajenci bodo imeli priložnost in možnost svoje inovativne pristope primerjati tudi z drugimi dobrimi praksami evropskih kmetov.

 

Prijavitelji na razpis morajo v prijavi na kratko predstaviti, kako je mogoče preseči različne ovire v kmetijstvu – od dostopa do kmetijskih zemljišč, trga, pomanjkanja finančnih mehanizmov ter prikazati svoje uspešne in tudi ekonomsko učinkovite rešitve.

 

Zmagovalcu oz. nagrajencu bo (po lastnem izboru in potrebah) omogočeno (1) financiranje izobraževanja/usposabljanja (predvidoma v tujini, npr. usposabljanje s področja učinkovitega javnega nastopanja, oblikovanja inovativnih trženjskih pristopov in modelov trženja, strokovno izpopolnjevanje z določenega pridelovalnega segmenta ipd.), (2) snemanje predstavitvenega videa ter (3) možnost obiska mednarodne konference, na kateri bodo predstavljene številne tudi druge inovativne kmetijske prakse (v maksimalni skupni vrednosti od 1000 do 1500 EUR, kar vključuje tudi stroške potovanja in bivanja). V času izvajanja projekta bomo izvedli dve mednarodni konferenci, in sicer predvidoma v letu 2019 (v Nemčiji) in 2021, kjer bodo nagrajeni kmetje imeli priložnost za izobraževanje, seznanjanje z novimi poslovnimi pristopi in vzpostavljanje povezav z drugimi novimi pristopniki ter različnim podpornim okoljem (kmetijske svetovalne službe, različna podjetja, …). Zmagovalci natečaja bodo predstavljeni na spletni strani projekta ter v različnih slovenskih medijih.

 

Upravičeni prijavitelji so vsi novi pristopniki, ki na kmetiji delujejo od najmanj 2 pa do največ 10 let. Pred prijavo se mora vsak najprej registrirati v Mrežo NEWBIE na spletni strani projekta, kjer je na voljo še več informacij o projektu. Razpis za prvo »Nagrado NEWBIE 2018« je odprt od 21. 12. 2018 do 31. 1. 2019.

 

V času trajanja projekta NEWBIE bomo razpisali tri »Nagrade NEWBIE« (za l. 2018, 2019 in 2020. Prva nagrada za najbolj uspešnega in inovativnega novega pristopnika na kmetiji v Sloveniji bo uradno podeljena jeseni  2019.

 

Kriteriji za izbor in podelitev »Nagrada NEWBIE«

Z razpisi za nagrade bomo v vseh državah partnericah projekta NEWBIE prepoznali nove in uspešne pristope v kmetijstvu, ki se kažejo v inovativnih poslovnih modelih. Vse prijave bomo obravnavali skupaj s člani nacionalne Usmerjevalne skupine projekta_ le-to sestavlja 10 članov, tj. predstavnikov različnih inštitucij (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijski inštitut SlovenijeBiotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Zveza slovenske podeželske mladine, (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,  Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije, kmet - predstavnik novih pristopnikov), najvišje uvrščene pa bomo pred dokončnim izborom tudi obiskali. Nagrajenci bodo predstavljeni in promovirani v medijih ter na spletni strani projekta.

 

Postopek prijave preko spletne aplikacije

Prijava na razpis za »Nagrado NEWBIE« je osnova za vrednotenje prijavljenih inovativnih poslovnih modelov. Najvišje uvrščene bodo člani Usmerjevalne skupine obiskali in na osnovi obiska oz. intervjuja izbrali zmagovalca. O nagradah vas bomo obvestili marca 2019, uradna podelitev prve nagrade NEWBIE pa bo  jeseni 2019. Izobraževanje ali obisk mednarodne konference v tujini bo nagrajenec lahko opravil v tekočem letu oz. v skladu z letnim načrtom projekta NEWBIE.

 

Kriterij za prijavo

  • Natečaj je odprt za vse, ki aktivno delajo na kmetiji najmanj dve in največ 10 let.
  • Predstavljena je nova proizvodna oz. nova razvojna usmeritev kmetije.
  • Predstavljen poslovni model mora torej delovati na kmetiji vsaj dve leti (iz kratkega opisa mora biti razviden “uspeh” predstavljenega poslovnega pristopa).
  • Starost prijavitelja ni pomembna – razpis je namenjen novim pristopnikom vseh starosti!
  • Poslovni oz. vstopni model v kmetijstvo mora temeljiti na virih kmetije (diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti na kmetiji je vključena).

 

Kriterij za izbor nagrajenca

  • Izvirnost proizvoda, izvajanja dejavnosti ali storitve na kmetiji;
  • Jasno izkazana tako ekonomska učinkovitost pristopa kot tudi drugi družbeni učinki;
  • Predstavljeni pristop nakaže možnost reševanja preprek novih pristopnikov v kmetijstvu;
  • Možnost prenosa predstavljenega modela na druge nove pristopnike v kmetijstvu.