COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIzpis po UDK

314 Demogeografija

1.

    The ATLAS of migration in Europe : a critical geography of migration policies / [edited by Olivier Clochard]. - Abingdon ; New York : Routledge, 2019. - XV, 163 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Prevod dela: Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires

ISBN 978-1-138-39286-1 (broš.)
ISBN 978-1-138-39284-7 (trda vezava)

911.3:314.15(4)

COBISS.SI-ID 70754146

2.

MORLAND, Paul
    Die Macht der Demografie : und wie sie die moderne Welt erklärt / Paul Morland ; aus dem Englischen von Hans-Peter Remmler. - München : Ecowin, 2019. - 429 str. ; 22 cm

Prevod dela: The human tide. How population shaped the modern world

ISBN 978-3-7110-0238-9

314

COBISS.SI-ID 7069219433:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

3.

BREZNIKAR, Andrej
    Podnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske službe na področju gojenja in varstva gozdov = Climate change is becoming the main shallenge for the public forestry service in the field of silviculture and forest protection / Andrej Breznikar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 337. - Izvleček ; Abstract

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 77, št. 9 (2019), str. 332-337.

630*93(497.4)+630*111(497.4)(045)=163.6

COBISS.SI-ID 5555622

4.

LAMPIČ, Barbara
    Vrednotenje intenzivnosti okoljskih pritiskov kmetijstva na podzemno vodo v Sloveniji / Barbara Lampič, Andrejka Rutar ; [summary] translated by James Cosier. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8880. - Bibliografija: str. 21-24. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Evaluation of the intensity of environmental pressures from agriculture on groundwater in Slovenia

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 51 (2019), str. 5-26.

doi: 10.4321/dela.51.5-26

911.3:63:502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 70701666

5.

POTOČNIK Slavič, Irma
    (Ne)privlačnosti z vidika življenja in dela na podeželju : terensko evidentiranje z metodo sodelovalnega kartiranja / Irma Potočnik Slavič, Nejc Bobovnik ; [summary] translated by James Cosier. - Graf. prikazi, fotogr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8881/8722. - Bibliografija: str. 47-48. - Izvleček ; Abstract ; Summary: (Dis)amenities as they relate to life and work in rural areas: a field survey through collaborative mapping

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 51 (2019), str. 27-50.

doi: 10.4312/dela.51.27-50

91:1.3:711.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70701410338.483 Turistična geografija

6.

    The ROUTLEDGE handbook of gastronomic tourism / edited by Saurabh Kumar Dixit. - Abingdon (Oxon) ; New York (NY) : Routledge, 2019. - XXXIII, 589 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Routledge international handbooks)

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-138-55155-8 (hbk)
ISBN 1-138-55155-4
ISBN 978-1-315-14762-8 (ebk)
ISBN 1-315-14762-9
ISBN 978-1-351-37593-1 (ePub e-knjiga)
ISBN 978-1-351-37594-8 (PDF e-knjiga)
ISBN 978-1-351-37592-4 (Mobipocket e-knjiga)

338.48:641.5

COBISS.SI-ID 204830651537 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

7.

MEDNARODNA konferenca Zaživimo z vodo (2019 ; Podsreda)
    Mednarodna konferenca Zaživimo z vodo = International Conference Live with Water, 31. maj - 1. junij 2019, Podsreda : [zbornik mednarodne konference Zaživimo z vodo, Podsreda, 31. 5.-1. 6. 2019] / [organizator Društvo učiteljev geografije Slovenije ... [et al.] ; uredil Mirsad Skorupan]. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo učiteljev geografije Slovenije, 2019. - 317 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://konferenca.splet.arnes.si/files/2019/07/mednarodna_konferenca_zazivimo_z_vodo.pdf. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-290-356-5 : brezplačno

37.091.3:91(082)
911.2:556(497.4)(082)
556(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 300686336

8.

RESNIK Planinc, Tatjana
    Izobraževanje bodočih učiteljev med željami in realnostjo = Education of prospective teachers - between desires and reality / Tatjana Resnik Planinc. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 51. - Izvleček ; Abstract

V: Vzgoja in izobraževanje. - ISSN 0350-5065. - Letn. 50, št. 5/6 (2019), str. 56-51.

91:37.091.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70742370371 Didaktika

9.

LONGAR, Urška, 1992-
    Vloga slikovnega gradiva pri pouku geografije v osnovni šoli na primeru Dinarskokraških pokrajin : magistrsko delo / Urška Longar. - Ljubljana : [U. Longar], 2019. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123734&lang=slv. - Mentorja Mojca Ilc Klun in Damijan Štefanc. - Bibliografija: str. 86-91. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

37.091.3

COBISS.SI-ID 70350434502/504 Varstvo okolja

10.

GORNITZ, Vivien
    Vanishing ice : glaciers, ice sheets and rising seas / Vivien Gornitz. - New York : Columbia University Press, cop. 2019. - XIV, 381 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 337-363

ISBN 978-0-231-16824-3 (trda vezava)

551.324:502/504

COBISS.SI-ID 70731618

11.

JEREB, Borut, 1962-
    Onesnaženost s PMx delci in črnim ogljikom v Celju / Borut Jereb, Ana Vovk Korže, Teja Bezgovšek. - Ilustr. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 20

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Let. 65, št. 2 (2018), str. 14-20.

502/504(497.4Celje)

COBISS.SI-ID 512965181504.4 Naravne nesreče

12.

NOVAK, Matevž
    Ujma v porečju Tržiške Bistrice 29. oktobra 2018: dogodek, posledice in vzroki = Extreme weather event in the Tržiška Bistrica river basin on 29 October 2018: the event, the consequences, and the causes / Matevž Novak, Irena Mrak. - Ilustr. - Sorodni elektronski vir: http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2019/068-075.pdf. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 75

V: Ujma. - ISSN 0353-085X. - Št. 33 (2019), str. 68-75.

504.4

COBISS.SI-ID 2977365551.4 Geomorfologija

13.

STOJILKOVIĆ, Borut
    Metodološki problemi vrednotenja geodiverzitete : primer Krajinskega parka Logarska dolina / Borut Stojilković. - Graf. prikazi, fotogr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8500/8723. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Methodological problems of evaluating geodiversity: the case study of the Logar Valley Landscape Park

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 51 (2019), str. 51-72.

doi: 10.4321/dela.51.51-72

551.4(497.4)

COBISS.SI-ID 70701922551.5 Klimatogeografija

14.

ROPELEWSKI, Chester F.
    Climate analysis / Chester F. Ropelewski, Phillip A. Arkin. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2019. - XXIII, 339 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 302-327

ISBN 978-0-521-89616-0

551.5

COBISS.SI-ID 70753378

15.

VYSOUDIL, Miroslav
    Comparison of thermal behaviour of different land cover types in Slovenia and Czech Republic / Miroslav Vysoudil, Karolina Kácovská, Darko Ogrin. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8884/8725. - Bibliografija: str. 132-133. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek: Primerjava toplotnega odziva različnih tipov pokrovnosti v Sloveniji in na Češkem

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 51 (2019), str. 111-134.

doi: 10.4321/dela.51.111-134

551.5(497.4+437.3)

COBISS.SI-ID 70712674

16.

WEISCHET, Wolfgang
    Einführung in die Allgemeine Klimatologie / von Wolfgang Weischet, Wilfried Endlicher. - 9., überarbeitete Aufl. - Berlin ; Stuttgart : Borntraeger, 2018. - 370 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studienbücher der Geographie)

ISBN 978-3-443-07155-4

911.2:551.5

COBISS.SI-ID 7069321881'373.21 Zemljepisna in topografska imena (krajev, gorovij, voda itd.)

17.

KLEMŠE, Vlado
    Med Biršo, Vrbačno in Prevalo : krajevna, ledinska, vodna, hišna in gorska imena v Gornjem in Dolnjem Cerovem in soseščini / Vlado Klemše ; uredila Danila Zuljan Kumar ; [avtorski posnetki Silvan Pittoli, Vlado Klemše ; kartografsko delo Matjaž Klemše]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2019 (Gorica : Budin). - 131 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm + 1 zvd. : barve ; 57 x 60 cm, zložen na 29 x 16 cm

400 izv. - Knjigi na pot / Renato Podbersič: str. 5. - Dolžnost ohranjanja kulturne dediščine / Franc Mužič: str. 6. - Uvodne misli županje Padovan / Franca Padovan: str. 7. - Govor Gornjega Cerovega / Danila Zuljan Kumar: str. 9-11. - Bibliografija: str. 93-95 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-88-96632-78-9 : 18 EUR

811.163.6'373.21(497.4Cerovo)
811.163.6'373.23(497.4Cerovo)

COBISS.SI-ID 10561772908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

18.

    BOLOGNA : pocket guide. - 2nd ed. - London : APA Publications, 2019. - 144 str. : ilustr., zvd. ; 15 cm + 1 zganj. zvd. - (Insight pocket guides)

Kazalo

ISBN 978-178-919-155-4
ISBN 178-919-155-6

908(450)

COBISS.SI-ID 70733154

19.

BÖTIG, Klaus
    Malta : travel with insider tips / [authors Klaus Bötig, Paul Murphy, Pat Levy ; editor Frank Müller ... [et al.] ; revised editing and translation Sarah Trenker]. - 2nd ed. - Basingstoke : Marco Polo Travel Publishing, 2020. - 212 str. : ilustr, zvd. ; 19 cm + 1 zganj. zvd.

Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-5561-0

908(458.2)

COBISS.SI-ID 70734434

20.

HATSCHIKJAN, Magarditsch
    Bulgaria / [author Magarditsch Hatschikjan ; co-authors Frank Stier, Galina Diran ; editor Leoni Neumann ; translated from German by Christopher Wynne and Rotkel Textwerkstatt Berlin]. - 2nd fully updated and revised ed. - Basingstoke, Hampshire : Marco Polo Travel Publishing, 2019. - 144 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm + 1 zganj. zvd. - (Marco Polo pocket guides : travel with insider tips)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-5766-9
ISBN 3-8297-5766-2

908(497.2)

COBISS.SI-ID 70724706

21.

INMAN, Nick
    Valencia : pocket guide / [author Nick Inman and Clara Villanueva]. - 1st ed. - [Siebnen] : Apa Digital ; [London] : Apa Publications, 2018. - 144 str. : ilustr. ; 15 cm + 1 zvd. - (Insight guides)

Avtorja navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-178-671-763-4

913(460.313.2)(036)

COBISS.SI-ID 1114842206

22.

LONGLEY, Darren
    Romania / [author Darren Longley ; cartography updated by Carte]. - 2nd ed. - [Siebnen] : Apa Digital ; [London] : Apa Publications, 2019. - 351 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Insight guides)

Avtorja navedena v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-178-919-095-3

913(498)(036)

COBISS.SI-ID 13125791

23.

MITCHELL, Laurence
    Serbia : the Bradt travel guide / Laurence Mitchell ; [photographs Alamy ... [et al.] ; maps David McCutcheon]. - 5th ed. - Chalfont St. Peter (Bucks) : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2017. - VIII, 400 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

O avtorju: str. I. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78477-056-3

913(497.11)(036)

COBISS.SI-ID 1114885982

24.

SYMINGTON, Andy
    Málaga & Costa del Sol / Andy Symington. - 4th ed. - London : Footprint, 2019. - 136 str. : ilustr., zvd. ; 18 cm. - (Footprint handbooks)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-911082-61-3

913(460.356)(036)

COBISS.SI-ID 111638716691(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

25.

VRHOVEC, Valentina
    Primerjava geoinformacijskih metod za zaznavanje jamskih vhodov na podlagi LiDARsko zajetih podatkov : zaključna seminarska naloga / Valentina Vrhovec. - Ljubljana : [V. Vrhovec], 2019. - [49] str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108894&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. [44-46]. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Comparison of geoinformation methods for detection of cave entrances based on LiDAR delivered data. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

528.8(497.4)

COBISS.SI-ID 70674786910.1 Geografija kot znanost. Teorija in metodologija

26.

OGRIN, Darko
    Geografija v Evropi in na Slovenskem v času velikih geografskih odkritij / Darko Ogrin ; [summary] translated by Branka Klemenc. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8883/8724. - Bibliografija: str. 106-108. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Geography in Europe and Slovenia at the time of great discoveries

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 51 (2019), str. 73-110.

doi: 10.4321/dela.51.73-110

910.1(497.4)

COBISS.SI-ID 70711650911.3 Družbena geografija

27.

PLUT, Dušan, 1950-
    Enaindvajseto stoletje - brez sonaravnosti in solidarnosti / Dušan Plut. - Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/436/439/708-1. - Bibliografija: str. 361-362. - Povzetek ; Abstract: 21st Century - without sustainability and solidarity

V: Vanekovo stoletje / urednica Darja Senčur Peček. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - ISBN 978-961-286-305-0. - Str. [351]-362.

doi: 10.18690/978-961-286-304-3.18

911.3

COBISS.SI-ID 70812002

28.

VINTAR Mally, Katja
    Intergenerational differences in memories of Yugoslavia - the case of Slovenia [Elektronski vir] / Katja Vintar Mally, Tatjana Resnik Planinc. - El. članek. - Graf. prikazi. - Način dostopa (URL): https://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume23_3_4.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 1. 2020. - Bibliografija: str. 193-194. - Abstract

V: Geographica Pannonica [Elektronski vir]. - ISSN 1820-7138. - Vol. 23, issue 3 (2019), str. 185-194.

doi: 10.5937/gp23-21233

911.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70889058911.37 Geografija naselij

29.

    ANEIGNUNG urbaner Freiräume : ein Diskurs über städtischen Raum / Thomas E. Hauck, Stefanie Hennecke, Stefan Körner (Hg.). - Bielefeld : Transcript, 2017. - 325 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Urban studies)

ISBN 978-3-8376-3686-4

911.375

COBISS.SI-ID 70695010

30.

BLUMBERG, Alan F.
    The urban ocean : the interaction of cities with water / Alan F. Blumberg, Michael S. Bruno. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2018. - XIV, 217 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 210-215

ISBN 978-1-316-64220-7 (pbk.)
ISBN 978-1-107-19199-0 (hbk.)

551.468:911.375

COBISS.SI-ID 70730850

31.

FORMAN, Richard T. T.
    Towns, ecology, and the land / Richard T. T. Forman. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2019. - XVIII, 585 str., [32] str. pril. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 513-567. - Kazalo

ISBN 978-1-107-19913-2 (trda vezava)
ISBN 1-107-19913-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-316-64860-5 (broš.)
ISBN 1-316-64860-5 (broš.)

911.37:502/504

COBISS.SI-ID 40107525913(4) Regionalna geografija - Evropa

32.

MARTINSCHITZ, Bernd
    Dobratsch : der Naturpark und die Schütt / Bernd Martinschitz. - Celovec : Mohorjeva = Klagenfurt : Hermagoras, 2019. - 207 str. : fotogr. ; 23 cm

ISBN 978-3-7086-1035-1

502.52(436Dobrač)

COBISS.SI-ID 70732386913(5/9) Regionalna geografija - neevropske države

33.

DAY, David, 1949-
    Antarctica : what everyone needs to know / David Day. - New York : Oxford University Press, cop. 2019. - IX, 196 str., [4] str. pril. ; 21 cm

ISBN 978-0-19-064131-3

911.3:32(99)

COBISS.SI-ID 70753122
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 14. 2. 2020