COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI JANUAR 2018314 DEMOGEOGRAFIJA


1.
BOFULIN, Martina
        Priseljevanje iz Ljudske republike Kitajske in otroci migranti v Sloveniji = Immigration from the People's Republic of China and migrant children in Slovenia / Martina Bofulin. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 51-57.

314.15:37(497.4)
COBISS.SI-ID 40738861

2.
JOSIPOVIČ, Damir
        Migracije v Slovenijo iz (nekdanje) Jugoslavije po drugi svetovni vojni = Migrations to Slovenia from (former) Yugoslavia after World war II / Damir Josipovič. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 44-50.

314.15(497.4)
COBISS.SI-ID 13251405

3.
LUKŠIČ-Hacin, Marina
        Izseljevanje Slovencev od devetnajstega stoletja do osamosvojitve Slovenije = Emigration of Slovenians from the nineteenth century to Slovenia's attainment of independence / Marina Lukšič Hacin. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 32-43.

911:314.151.3(=163.6):94
COBISS.SI-ID 40738605

4.
NOUHOUM, Ibrahim
        Intervju z Ibrahimom Nouhoumom, migrantom iz Malija / [pogovor vodila] Zdenka Schauer. - Ilustr.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 74-79.

911:314.151.3
COBISS.SI-ID 63228514

5.
REPINA, Rahela, 1998-
        Ekonomske migracije mladih in delovno aktivnega prebivalstva iz občin Pesnica in Šentilj v Avstrijo = Economic migrations of young people and economically active population from the municipalities of Pesnica and Šentilj to Austria / Rahela Repina, Lidija Sedar Hren. - Graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 63. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 58-63.

911.3:314.151.3
COBISS.SI-ID 63199842

6.
STAREŠINIČ, Metka
        Migracije Hrvatov v Čile = Migrations of Croatians to Chile / Metka Starešinič. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 73. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 64-73.

911:314.151.3(=163.42)
COBISS.SI-ID 63227234

7.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti / Andrej Studen ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 23)

400 izv. - O avtorju: str. 239. - Bibliografija: str. 220-231. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-56-2

94(497.4=214.58):39 316.647.8(=214.58) 39(=214.58) 323.15(=214.58)
GEO I 5102 91:314 STUDEN A. Neprilagojeni SOC 39 STUDEN A. Neprilagojeni ZGO C 5870/23 930.85(497.4) STUDEN A. Neprilagojeni

COBISS.SI-ID 281325056

8.
VREČER, Natalija
        Razumevanje beguncev v Sloveniji / Natalija Vrečer. - Ilustr. - Bibliografija: str. 30. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2-3, str. 24-31.

91:37(497.4)
COBISS.SI-ID 1607014


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


9.
BEHNKE, Joachim
        Wahlen und Wahlsysteme / Joachim Behnke, Florian Grotz, Christof Hartmann. - Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenburg, cop. 2017. - VII, 204 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-199. - Kazalo

ISBN 978-3-486-71738-9

91:32
GEO II 11354 91:32 BEHNKE J. Wahlen
COBISS.SI-ID 63182690

10.
IZADY, Mehrdad R.
        The Kurds : a concise handbook / Mehrdad R. Izady. - London ; New York : Taylor & Francis, 2009, cop. 1992. - XVII, 268 str. : faks. ; 26 cm

"Transferred to digital printing 2009."-->Kolofon. - Bibliografija vmes in na koncu vsakega poglavja. - Izv. izd.: Abingdon ; New York: Taylor & Francis, 1992

ISBN 978-0-8448-1727-9 (broš.)
ISBN 978-0-8448-1729-3 (hbk.)

911.3:323.15(=222.5)(035)
GEO AZI-JZ II 11349 911.3 IZADY M. R. The Kurds

COBISS.SI-ID 13251149

11.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Slovene minority issues [Elektronski vir] / Matjaž Klemenčič, Jernej Zupančič. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.ejournals.eu/JGPS/Issue-3/art/8240/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 1. 2017. - Bibliografija: str. 16-17. - Abstract.

V: Journal of Geography, Politics and Society [Elektronski vir]. - ISSN 2451-2249. - Vol. 6, Issue 3 (2016), str. 5-17.

doi: 10.4467/24512249JG.16.015.5802

911.3:323.15(497.4)
FRASCATI: 5-404
COBISS.SI-ID 63147618

12.
ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
        Vista da fuori. Uno sguardo sulla realtà della minoranza slovena in Italia / Jernej Zupančič.

V: Una comunità nel cuore dell'Europa / a cura di Norina Bogatec e Zaira Vidau. - Roma : Carocci, 2016. - (Biblioteca di testi e studi ; 1095. Sociologia). - ISBN 978-88-430-7464-8. - Str. 231-232.

323.15(=163.6)
COBISS.SI-ID 63234146


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


13.
LEIBNIZ-Institut für Länderkunde. Wissenschaftlicher Beirat der Buchreihe "Landschaften in Deutschland". Werkstattgespräch (6 ; 2015)
        Wald im Spannungsfeld der Interessen : Beiträge vom VI. Werkstattgespräch des Wissenschaftlichen Beirats der Buchreihe "Landschaften in Deutschland" / Stefan Klotz, Haik Thomas Porada und Vera Denzer (Hrsg.). - Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2016. - 154 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Forum ifl ; H. 31)

Bibliografija ter abstract pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-86082-102-2

630(430)(082)
GEO PerZ 472/31 WALD
COBISS.SI-ID 40851757


338.45 INDUSTRIJSKA GEOGRAFIJA. OBRT


14.
KAFOL Stojanović, Ajda
        Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica / Ajda Kafol Stojanović, Blaž Repe. - Zvd., graf. prikazi. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.5.83-99/6939. - Bibliografija: str. 97-98. - Izvleček ; Abstract ; Summary: GIS decision support of finding suitable location for wood processing centre in the municipality of Ilirska Bistrica.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 83-99.

doi: 10.4312/dela.45.5.83-99

911.3:674(497.471)
COBISS.SI-ID 63265378


338.483 TURISTIČNA GEOGRAFIJA


15.
BELIČIČ, Klemen
        Vpliv dejavnikov na razporeditev ležišč v nastanitvenih objektih po občinah v gorenjski, goriški in obalno-kraški statistični regiji / Klemen Beličič. - V rubriki Sredica: Turizem. - Bibliografija: str. 48. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 43-48.

911.3:338.48
COBISS.SI-ID 63171682

16.
DROBNIČ, Miha, 1992-
        Turistični razvoj Županove jame pri Grosupljem / Miha Drobnič. - V rubriki Sredica: Turizem. - Bibliografija: str. 34. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 30-34.

911.3:338.48(497.4Županova jama)
COBISS.SI-ID 63168610

17.
HRASTAR, Tanja
        Turizem na kmetiji v občini Šmarješke toplice / Tanja Hrastar. - V rubriki Sredica: Turizem. - Bibliografija: str. 38. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 35-38.

911.3:338.48(497.4Šmarješke toplice)
COBISS.SI-ID 63169890

18.
LEDNIK, Katarina, 1993-
        Koncept razpršenega hotela kot priložnost trajnostnega razvoja turizma / Katarina Lednik. - V rubriki Sredica: Turizem. - Bibliografija: str. 42. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 39-42.

911.3:338.48
COBISS.SI-ID 63171170

19.
OCVIRK, Matej, 1981-
        Rodoslovje kot sodobna oblika turizma / Matej Ocvirk. - V rubriki Sredica: Turizem. - Bibliografija: str. 29. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 27-29.

911.3:338.48
COBISS.SI-ID 63167586

20.
STRMŠEK, Veronika
        Razvoj turizma ob Šaleških jezerih / Veronika Strmšek. - V rubriki Sredica: Turizem. - Bibliografija: str. 52. - Izvleček.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 49-52.

911.3:338.48
COBISS.SI-ID 63172962


33:63 AGRARNA GEOGRAFIJA. PREOBRAZBA PODEŽELJA


21.
AFFEK, Andrzej
        Dynamika krajobrazu : uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek) / Andrzej Affek. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2016. - 244 s., [1] f. zganj. zvd. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, ISSN 0373-6547 ; nr. 251)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Landscape dynamics : determinants and patterns on the example of the Wiar river basin in the Carpathians (18th-21st century). - Bibliografija: str. 208-224. - Povzetek v angl.

ISBN 978-83-61590-65-1
ISBN 83-61590-65-X

711.14(292.451)
GEO PerP 37/a/251 AFFEK A. Dynamika
COBISS.SI-ID 63225186


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


22.
MIHELČIĆ, Natalija
        Območno tekmovanje iz znanja geografije = Regional competition in knowledge of geography / Natalija Mihelčić. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 142. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 140-146.

91:37(497.4)
COBISS.SI-ID 63236706

23.
POLŠAK, Anton
        Anketa o reviji Geografija v šoli = Questionnaire about the Geography in school journal / Anton Polšak. - Graf. prikazi. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 105. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 101-105.

91:37
COBISS.SI-ID 63235426


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


24.
LIPOVŠEK, Igor
        Formativnost in pouk geografije = Formativeness and geography lessons / Igor Lipovšek. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 124. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 118-124.

91:37.091.3
COBISS.SI-ID 63236194

25.
POLŠAK, Anton
        Koprsko pristanišče ali okno v svet na formativni način = Port of Koper or a window to the world in a formative way / Anton Polšak. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 139. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 125-139.

91:37.091.3
COBISS.SI-ID 63236450

26.
POLŠAK, Anton
        Nekaj vidikov formativnega spremljanja učenja = A few aspects of formative assessment / Anton Polšak. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 115. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 106-117.

91:37.091.3
COBISS.SI-ID 63235682

27.
SARDOČ, Mitja
        Protislovne vsebine v vzgoji in izobraževanju = Contradictory contents in education / Mitja Sardoč. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 14-15. - Povzetek.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 8-15.

91:37(497.4)
COBISS.SI-ID 63142498

28.
VOVK Korže, Ana
        Dravinjska dolina je učilnica v naravi za geografe / Ana Vovk Korže. - Ilustr. - Bibliografija: str. 100. - Povzetek ; Abstract: Dravinja Valley is nature's classroom for geographers.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 92-100.

911.3:502.131.1:631(497.4Dravinjska dolina)
COBISS.SI-ID 22875656

29.
ŽITNIK Serafin, Janja
        Pomen vključevanja migracijske tematike in vsebin medkulturne vzgoje v vse učne predmete = Importance of integrating migration topics and intercultural education contents into all subjects / Janja Žitnik Serafin. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 22-23. - Povzetek ; Abstract.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 24, št. 2/3 (2016), str. 16-23.

911:314.15:37
COBISS.SI-ID 40738349


37.091.64 UČNI PRIPOMOČKI. UČBENIKI


30.
        GEOGRAFIJA Afrike in Novega sveta. Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole / Karmen Kolenc-Kolnik ... [et al.] ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Aleš Fevžer ... et al.]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-241-442-9

913(100)(075.2)(076.1)
GEO III 8102 91:37(075.2) GEOGRAFIJA AFRIKE

COBISS.SI-ID 283935744

31.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič, Darko SImeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 7., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-241-894-6

913(4)(075.3)
GEO III 8105 91:37(075.3) SENEGAČNIK J. Evropa

COBISS.SI-ID 283939072

32.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič, Darko Simeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik, Andreja Senegačnik, Bigstock]. - 10., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 50 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-902-8

913(4)(075.3)(076.1)
GEO III 8106 91:37(075.3) SENEGAČNIK J. Evropa

COBISS.SI-ID 283939328

33.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija Evrope in Azije. Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Andreja Senegačnik, Jurij Senegačnik, fotodokumentacija Volva]. - 8. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str., [6] f, pril. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-241-332-3

913(100)(075.2)(076.1)
GEO III 8101 91:37(075.2) SENEGAČNIK J. Geografija Evrope

COBISS.SI-ID 283934720

34.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija Slovenije. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik, Marta Otič ; [zemljevidi Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik, Andreja Senegačnik, Aerodrom Ljubljana]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 52 + [5] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-241-628-7

913(497.4)(075.2)(076.1)
GEO III 8104 91:37(075.2) SENEGAČNIK J. Geografija Slovenije

COBISS.SI-ID 284729088

35.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija Slovenije. Učbenik za 9. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič, Darko Simeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. 141-143. - Kazali

ISBN 978-961-241-627-0

913(497.4)(075.2)
GEO III 8103 91:37(075.2) SENEGAČNIK J. Geografija Slovenije

COBISS.SI-ID 283936256

36.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Moja prva geografija : delovni zvezek za 6. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik, Andreja Senegačnik]. - 10., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 26 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-241-708-6

91(075.2)(076.1)
GEO III 8108 91:37(075.2) SENEGAČNIK J. Moja prva

COBISS.SI-ID 283933184

37.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Moja prva geografija : učbenik za 6. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 7., prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 70 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-241-699-7

91(075.2)
GEO III 8107 91:37(075.2) SENEGAČNIK J. Moja prva

COBISS.SI-ID 283932416

38.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Obča geografija za 1. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič, Darko Simeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 12. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 192 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Nasl. v kolofonu: Obča geografija za gimnazije. - 2.000 izv. - Bibliografija: str.192. - Kazalo

ISBN 978-961-6357-94-4

911(075.3)
GEO III 8111 91:37(075.3) SENEGAČNIK J. Obča geografija

COBISS.SI-ID 283937024

39.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 14. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-6465-33-5

911(075.3)(076.1)
GEO III 8112 91:37(075.3) SENEGAČNIK J. Obča geografija

COBISS.SI-ID 283937536

40.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Slovenija 2 : geografija za 4. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič ; ilustracije Gregor Markelj ; fotografije Andreja Senegačnik ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 134 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-241-426-9

913(497.4)(075.3)
GEO III 8109 91:37(075.3) SENEGAČNIK J. Slovenija 2

COBISS.SI-ID 283940608

41.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Svet : geografija za 2. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 11., prenovljena izd., 3. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 45 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-241-792-5

911(075.3)(076.1)
GEO III 8110 91:37(075.3) SENEGAČNIK J. Svet

COBISS.SI-ID 283938816


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


42.
        GEOLOŠKI atlas Slovenije [Kartografsko gradivo] = Geological atlas of Slovenia / urednika, editors Matevž Novak in Nina Rman ; digitalna kartografija, digital cartography Manja Žebre, Staška Čertalič. - 1:1.000.000, 1:1.800.000. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 1 atlas (124 str.) : barve ; 35 cm

Besedilo v slov. in angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6498-50-0

55(497.4)(084.42) 912.43:528.94(497.4) 912.44(497.1):55
BL: 372.1
GEO A XIX/47 SLOVENIJA GEOLOŠKI ATLAS
COBISS.SI-ID 286590208


502/504 VARSTVO OKOLJA


43.
ŠUBIC, Tadeja
        Pregled urejanja Dovžanove soteske za obisk javnosti = Overview of the preparation the Dovžan Gorge for public tours / Tadeja Šubic. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2016/Subic_4529.pdf. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 28-29. - Izvleček ; Abstract ; Summary.

V: Varstvo narave. - ISSN 0506-4252. - Št. 29 (2016), str. 5-29.

502/504
COBISS.SI-ID 4648358


504.4 NARAVNE NESREČE


44.
PEČEK, Mitja
        Poplave leta 2010 v Dobrepolju in Struški dolini / Mitja Peček. - Fotogr. - Bibliografija: str. 212.

V: Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje. - ISSN 1318-8313. - [Št.] 29 (2016), str. 196-212.

504.4:556.166(497.4Dobrepolje)
COBISS.SI-ID 63121762


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA. KARTOGRAFIJA


45.
FRIDL, Jerneja
        Sporočilna moč zemljevidov : razvijanje prostorskih predstav uporabnikov / Jerneja Fridl. - Ilustr. - Bibliografija: str. 18. - Izvleček ; Abstract: The expressive power of maps - Developing usersʼ spatial perceptions.

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 63, št. 3/4 (2016), str. 8-18.

91:912
COBISS.SI-ID 63254882

46.
GAŠPERIČ, Primož
        Geografsko gradivo v plemiških in samostanskih knjižnih zbirkah na Slovenskem / Primož Gašperič ; avtorji fotografij Blaž Komac, Luka Vidmar, Marko Zaplatil. - Fotogr. - Bibliografija: str. 55. - Izvleček ; Abstract.

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 63, št. 3/4 (2016), str. 49-55.

91:912(497.4)
COBISS.SI-ID 63283554

47.
KLADNIK, Drago, 1955-
        Poročilo s prve bojne črte: osebne izkušnje pri pripravi atlasov sveta / Drago Kladnik. - Zvd. - Bibliografija: str. 33. - Izvleček ; Abstract.

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 63, št. 3/4 (2016), str. 19-33.

91:912
COBISS.SI-ID 63255650

48.
KOŽELJ, Tanja
        Grafična ponazoritev oblikovanosti Zemljinega površja s sencami / Tanja Koželj. - Zvd. - Bibliografija: str. 42. - Izvleček ; Abstract.

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 63, št. 3/4 (2016), str. 34-42.

91:912
COBISS.SI-ID 63255906

49.
TRIGLAV, Mihaela
        Lasersko skeniranje Slovenije : nov podroben vir prostorskih podatkov / Mihaela Triglav Čekada. - Ilustr. - Bibliografija: str. 48. - Izvleček ; Abstract.

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 63, št. 3/4 (2016), str. 43-48.

91:912(497.4)
COBISS.SI-ID 63283298


551.4 GEOMORFOLOGIJA


50.
KOLEGA, Nataša
        Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja / Nataša Kolega, Patricija Prelc. - Graf. prikazi, zvd. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.2.31-48. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Determining short-term changes on cliff between Fiesa and Pacug with airborn lidar date.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 31-48.

doi: 10.4312/dela.45.2.31-48

911.2:551.435.3(497.472)
COBISS.SI-ID 63251810

51.
KOZAMERNIK, Erika
        Morfogeneza slepe doline Brdanska dana / Erika Kozamernik. - Fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.7.119-133. - Bibliografija: str. 130-131. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Morphogenesis of the Brdanska dana blind valley.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 119-133.

doi: 10.4312/dela.45.7.119-133

911.2:551.4(497.471)
COBISS.SI-ID 63278946


551.5 KLIMATOGEOGRAFIJA


52.
NADBATH, Mateja
        Meteorološka postaja Smednik = Meteorological station Smednik / Mateja Nadbath. - Ilustr. - Besedilo v slov. - Summary.

V: Naše okolje. - ISSN 1855-3575. - Letn. 23, št. 11 (nov. 2016), str. 46-52.

551.5(497.4Smednik)
COBISS.SI-ID 63194978

53.
OGRIN, Darko
        Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega / Darko Ogrin, Tanja Koželj, Miroslav Vysoudil ; [summary] translated by Branka Klemenc. - Graf. prikazi, zvd. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.1.5-30. - Bibliografija: str. 25-28. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Local climate and topoclimatic map of Jezersko.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 5-30.

doi: 10.4312/dela.45.1.5-30

911.2:551.582(497.4Jezersko)
COBISS.SI-ID 63246946

54.
STRLE, Danijela
        Pojav znižane meje sneženja na območju doline Planice in Peči (Tromeje) / Danijela Strle, Matej Ogrin. - Ilustr., graf. prikazi. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.6.101-118/6940. - Bibliografija: str. 116-117. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Lowered snow line phenomenon in the area of Planica Valley and Mt. Peč (Tromeja).

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 101-118.

doi: 10.4312/dela.45.6.101-118

911.2:551.577(497.4)
COBISS.SI-ID 63265634


556 HIDROGEOGRAFIJA


55.
        NAŠE malo veliko morje / [avtorji besedil Claudio Battelli ... et al.] ; uredila Staša Tome ; [fotografije Claudio Battelli ... [et al.] ; ilustracije Andrej Kapla ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2016 (Medvode : Nonparel). - 285 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6367-39-4 (broš.)

574.5(26)(082) 591.9(26)(082) 581.9(26)(082)
GEO SLO III 8100 556 NAŠE
COBISS.SI-ID 287931392


71 PROSTORSKO UREJANJE. URBANIZEM. REGIONALNO PLANIRANJE. REGIONALNI RAZVOJ


56.
KUŠAR, Simon
        Pogledi na trajnostni razvoj ob reki Vipavi / Simon Kušar ; fotografije Žiga Mlinar. - Fotogr.

V: Glasilo Občine Miren-Kostanjevica. - ISSN 1855-9883. - (Dec. 2016), str. 20-21.

913:71(497.4)
COBISS.SI-ID 63324514

57.
MERRIFIELD, Andy
        Novo urbano vprašanje / Andy Merrifield ; [prevod Ana Kralj ; spremna beseda Klemen Ploštajner]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 197 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: The new urban question. - 400 izv. - Iskanje urbanega v podjetniškem mestu / Klemen Ploštajner: str. 181-195. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-080-4

711:321.7 911.375:32
GEO I 5100 91:71 MERRIFIELD A. Novo SOC 7 MERRIFIELD ANDY Novo urbano vprašanje

COBISS.SI-ID 286824704

58.
RAVBAR, Marjan
        Pokrajina - sestavina sporazumevanja? : (priložnost za učinkovitejše regionalno načrtovanje) / Marjan Ravbar. - Dostopno tudi na: http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2016/IB2_2016_splet.pdf#page=85. - Bibliografija: str. 87. - Povzetek ; Abstract.

V: IB revija. - ISSN 1318-2803. - Letn. 50, št. 2 (2016), str. 83-87.

711(497.4)
COBISS.SI-ID 40800557

59.
        REGIONAL development and spatial planning in an enlarged European Union / edited by Neil Adams, Jeremy Alden, Neil Harris. - London ; New York : Routledge, 2016. - XIV, 283 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Urban and regional planning and development series)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-138-26448-9 (pbk.)
ISBN 978-0-7546-4714-0 (hbk.)
ISBN 0-7546-4714-5

711.2(4-6EU)
GEO EVR II 11350 91:71 REGIONAL
COBISS.SI-ID 63127650

60.
        TERRITORIAL uncertainty as a challenge for regional policy in Europe / [editors Tomasz Komornicki ... et al.]. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2016. - 107 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Europa XXI, ISSN 1429-7132 ; Vol. 30)

Ov. nasl. - Urednik naveden v kolofonu. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

911.3:711(4)
GEO PerZ 429/30 TERRITORIAL
COBISS.SI-ID 63246434


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


61.
BAROSELLI, Sara
        V hribe z otroki : Kanalska dolina, Rezija, Benečija, Posočje = In montagna coi bambini : Valcanale, Resia, Slavia, Alta Valle dell'Isonzo / Sara Baroselli, Erica Beltrame, Francesca Tosolini ; [slovenski prevod, traduzioni in sloveno Jelka Daneu Cvelbar]. - Čedad = Cividale del Friuli : Most, [2016] (Pasian di Prato : Lithostampa). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm

It. besedilo in prevod v slov.

ISBN 978-88-96269-12-1

796.51/.52:913(450.36+497.4-16)(036)
GEO I I 5101 908(4) BAROSELLI S. V hribe
COBISS.SI-ID 9060332


91(043.2/.3) GEOGRAFIJA - DIPLOMSKA IN MAGISTRSKA DELA, DOKTORSKE DISERTACIJE


62.
BOTIĆ, Jurica
        Vpliv krepitve bošnjaške nacionalne identitete na geopolitične odnose na Balkanu : doktorska disertacija = The influence of strenghtening of the Bosniac national identity on geopolitical relations in the Balkans : doctoral dissertation / Jurica Botić. - Ljubljana : [J. Botić], 2016. - 366 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99290. - Mentor Jernej Zupančič. - Bibliografija: str. 332-357. - Povzetek v slov. in angl., razširjeni povzetek v slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.3:323.1(497=497.6)
GEO Diss III 8099 BOTIĆ J. CD GEO Diss III 8099 BOTIĆ J. Vpliv
COBISS.SI-ID 63205218


910.1 GEOGRAFIJA KOT ZNANOST. TEORIJA IN METODOLOGIJA


63.
CIGALE, Dejan, 1965-
        Alexander Georg Supan - v Sloveniji spregledan geograf slovenskega rodu / Dejan Cigale, Darko Ogrin. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.8.135-163/6942. - Bibliografija: str. 156-161. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Alexander Georg Supan - geographer of Slovenian origin, overlooked in Slovenia.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 135-163.

doi: 10.4312/dela.45.8.135-163

910.1:929Supan A. G.
COBISS.SI-ID 63273314

64.
GOSAR, Anton, 1945-
        Friedrich M. Zimmermann zum 65. Geburtstag / Anton Gosar. - Portret.

V: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. - ISSN 0029-9138. - Bd. 158 (2016), str. 390-392.

91:929Zimmermann F. M.
COBISS.SI-ID 63238242

65.
        KEY methods in geography / edited by Nicholas Clifford ... [et al.]. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2016. - XXX, 722 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-9860-2 (pbk.)
ISBN 978-1-4462-9858-9

910.1
GEO II 11339 910.1 KEY METHODS
COBISS.SI-ID 63110242

66.
        QUALITATIVE research methods in human geography / edited by Iain Hay. - 4th ed. - Ontario : Oxford University Press, 2016. - XXXII, 504 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 459-494. - Kazalo

ISBN 978-0-19-901090-5

910.1(082) 911.3:303.442(082)
GEO II 11353 911.3 QUALITATIVE
COBISS.SI-ID 63167074

67.
REBERNIK, Dejan
        Ob osemdesetletnici zaslužnega rednega prof. dr., dr. h. c. Mirka Paka / Dejan Rebernik. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.9.165-166.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 165-166.

910.1:929Pak M.
COBISS.SI-ID 63274082


910(047.53) INTERVJUJI S PODROČJA GEOGRAFIJE


68.
GOSAR, Anton, 1945-
        Pogovarjali smo se s prof. dr. Antonom Gosarjem / Jasmina Obrstar. - Portret.

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 23, št. 1 (dec. 2016), str. 69-71.

910.1:929Gosar A.
COBISS.SI-ID 63357282


911.2 FIZIČNA GEOGRAFIJA


69.
        KIERUNKI przemian środowiska przyrodniczego dolin gorczańskich / Anna Bucała ... [et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2016. - 111 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 252)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Directions of changes in the natural environment of valleys in the Gorce Mountains. - Bibliografija: str. 96-103

ISBN 978-83-61590-73-6
ISBN 83-61590-73-0

913:551.435.1(438)
GEO PerP 37/a/252 KIERUNKI
COBISS.SI-ID 63251042


911.3 DRUŽBENA GEOGRAFIJA


70.
GLAVAŠ, Vedrana
        Rekonstrukcija ozemelj prazgodovinskih skupnosti na prostoru severnega in srednjega Velebita z uporabo GIS-ov / Vedrana Glavaš, Aleš Grlj. - Zvd., graf. prikazi. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.4.65-81/6938. - Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Abstract ; Summary: GIS based reconstruction of the prehistoric communitiesʼ territories of the northern and central Velebit mountain.

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 65-81.

doi: 10.4312/dela.45.4.65-81

911.3:93/94(497.5Velebit)
COBISS.SI-ID 63264354

71.
KOZINA, Jani
        Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji / [[besedilo], kartograf] Jani Kozina ; [urednika Drago Kladnik, David Bole ; prevod izvlečka Živa Malovrh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 137 str. : graf. prikazi, zvd. ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 35)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1273. - Potiskane spojne str. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - 250 izv. - Recenzenta Marjan Rabar, Marko Krevs. - Bibliografija: str. 124-133. - Izvleček ; Abstract: Living environment of creative people in Slovenia

ISBN 978-961-254-959-6

911.3:316.42:001(497.4) 711:001(497.4)
GEO SLO II 11351 911.3 KOZINA J. Življenjsko1, 2

COBISS.SI-ID 287033344


911.37 GEOGRAFIJA NASELIJ


72.
DROZG, Vladimir
        Mesto ponoči (na primeru Maribora) / Vladimir Drozg ; [summary] translated by James Cosier. - Zvd. - Dostopno tudi na: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.3.49-64/6937. - Bibliografija: str. 62. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The city at night (the case of Maribor, Slovenia).

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 45 (2016), str. 49-64.

doi: 10.4312/dela.45.3.49-64

911.375(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 63263074

73.
SCHLUMPF, Esther
        Quartiere zwischen Objektivität und Subjektivität : Quartiere und Stadtentwicklung im Spannungsfeld sozialräumlicher, wahrnehmungsräumlicher und planerischer Prozesse - das Beispiel der Stadt Basel / Esther Schlumpf. - Basel : Universität, Departement Umweltwissenschaften, Humangeographie, Stadt- und Regionalforschung : Schwabe Verlag, cop. 2016. - XVI, 419 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Basler Beiträge zur Geographie ; 53)

Bibliografija: str. 370-406. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-7965-3617-5
ISBN 3-7965-3617-4

911.375.64:711.4(494Basel)
GEO PerP 376/53 SCHLUMPF E. Quartiere
COBISS.SI-ID 63334498


912 ATLASI, KARTE


74.
        BALTIC States [Kartografsko gradivo]. - 4. éd. - 1:500.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, cop. 2013. - 1 zvd. : barve ; 99 x 142 cm na listu 99 x 154 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 781)

Ov. nasl. - Na hrbtni str. načrti mestnih središč Talina, Rige in Vilne

ISBN 978-2-06-717382-8

912.43(474.2)
GEO ZK VIII BALTIŠKE BALTIC STATES
COBISS.SI-ID 63348578

75.
        ESTONIA [Kartografsko gradivo]. - 4. éd. - 1:350.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, cop. 2013. - 1 zvd. : barve ; 132 x 75 cm na listu 144 x 99 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 782)

Spodaj: načrt mestnega središča Talina. - Ov. nasl.

ISBN 978-2-06-717388-0

912.43(474.2)
GEO ZK VIII BALTIŠKE ESTONIA
COBISS.SI-ID 63347810

76.
        LATVIA [Kartografsko gradivo]. - 4. éd. - 1:350.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, cop. 2013. - 1 zvd. : barve ; 132 x 75 cm na listu 144 x 99 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 783)

Ov. nasl. - Spodaj: načrt mestnega središča Rige

ISBN 978-2-06-717394-1

912.43(474.3)
GEO ZK VIII BALTIŠKE LATVIA
COBISS.SI-ID 63345250

77.
        LITHUANIA [Kartografsko gradivo]. - 4. éd. - 1:350.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, cop. 2013. - 1 zvd. : barve ; 132 x 87 cm na listu 144 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (National ; 784)

Ov. nasl. - Vsebuje tudi: načrte mestnih središč Kavnas, Vilna in Klaipěda

ISBN 978-2-06-717400-9

912.43(474.5)
GEO ZK VIII BALTIŠKE LITHUANIA
COBISS.SI-ID 63346274


94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE


78.
VRTIN, Anita
        Zgodovinski turizem v Beli krajini : magistrsko delo / Anita Vrtin. - Ljubljana : [A. Vrtin], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94549. - Mentorja Dejan Cigale, Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 97-101. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

94(497.4Bela krajina) 911.3:338.483(497.434)
FRASCATI: 6-100
GEO MagB 41 VRTIN A. CD GEO MagB 41 VRTIN A. Zgodovinski ZGO MagB 35 VRTIN Anita
COBISS.SI-ID 62739042