COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI JANUAR 2019

0 Znanost. Znanje. Pismenstvo. Dokumentacija. Metode in tehnike znan. dela

1.

KORITES, B.J.
    Python graphics : a reference for creating 2D and 3D images / B.J. Korites. - [Berkeley, California] : Apress, 2018. - xiii, 363 str. : ilustr. ; 26 cm. - (For professionals by professionals)

Kazalo

ISBN 978-1-4842-3377-1

004.92(035)

COBISS.SI-ID 24195634314 Demogeografija

2.

MIKAŠINOVIĆ, Matko
    Ali je naravna obnova prebivalstva v hrvaškem obmejnem prostoru s Slovenijo možna? / Matko Mikašinović. - V rubriki Sredica: Meje in migracije. - Bibliografija: str. 33

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 31-33.

911.3:314(497.5)

COBISS.SI-ID 68838242

3.

STRMŠEK, Veronika
    Sodobne mednarodne selitve na Slovaškem / Veronika Strmšek. - V rubriki Sredica: Meje in migracije. - Bibliografija: str. 30

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 26-30.

911.3:314.15(437.6)

COBISS.SI-ID 6883747432 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

4.

KATALENIĆ, Antun
    Republikanske vrednote multikulturne Francije / Antun Katalenić. - V rubriki Sredica: Meje in migracije. - Bibliografija: str. 37

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 34-37.

32:314(44)

COBISS.SI-ID 68838498

5.

KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
    Etnično šolstvo med Slovenci v ZDA s posebnim ozirom na delovanje slovenskih šolskih sester / Matjaž Klemenčič. - Ilustr. - Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom in str. 141-143. - Izvleček v slov., angl. in nem.: Summary: Ethnic education among Slovenes in the United States, with special emphasis on the work of Slovene school sisters of St. Francis of Christ the King ; Zusammenfassung: Das ethnische Schulwesen der Slowenen in den Vereinigten Staaten von Amerika mit besonderer Hinsicht auf die Tätigkeit von slowenischen Schulschwestern

V: Časopis za zgodovino in narodopisje. - ISSN 0590-5966. - Letn. 89 = n. v. 54, zv. 3 (2018), str. 125-144.

37(73=163.6)

COBISS.SI-ID 9575884933 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

6.

    DOSTĘPNOŚĆ przestrzenna do usług publicznych w Polsce / Marcin Stępniak ... [et al.]. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2017. - 355 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 261)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Spatial accessibility to public services in Poland. - Bibliografija: str. 267-281. - Summary

ISBN 978-83-61590-82-8
ISBN 83-61590-82-X

338.46:656:022.1(438)

COBISS.SI-ID 6876502633:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

7.

    TRANSNATIONAL LEADER programme management [Elektronski vir] : training handbook / authors and contributors Tomislav Lež ... [et al.]. - El. knjiga. - [Limerick] : Limerick Institute of Technology, 2018

Način dostopa (URL): http://teli2.eu/teli2-learning-portal/teli2-training-handbook/. - Soavtorja iz Slovenije: Irma Potočnik Slavič, Rajko Antlej. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 50 str. - Opis vira z dne 22. 1. 2019

711.3:502.131.1(4)(035)

COBISS.SI-ID 68795490

8.

VOGLAUER, Olga
    Naše kmetije = Unsere Bauernhöfe / Olga Voglauer ; [fotografije, Fotos Štefka Kordesch-Müller ... et al.]. - 1. izd. = 1. Aufl. - Celovec = Klagenfurt : Mohorjeva družba = Hermagoras Verein, 2018 (Celovec : Mohorjeva družba). - 263 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Vzpor. slov. in nem. besedilo. - Zvd. na spojnih listih. - 850 izv. - O avtorici: str. 263. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-1005-4 : 32,00 EUR

631.1(436.5)

COBISS.SI-ID 296765440

9.

    VREDNOTENJE slovenske kmetijske politike v obdobju 2015-2020 : raziskovalna podpora za strateško načrtovanje po letu 2020 / Emil Erjavec ... [et al.] ; [strokovni uredniki Tanja Šumrada, Emil Erjavec, Luka Juvančič]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - XL, 224 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija pri poglavjih. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6998-25-3

338.3:63((497.4)
338.4

COBISS.SI-ID 29759718433:656 Geografija prometa

10.

MARCARINI, Albano
    Atlante italiano delle ferrovie in disuso / Albano Marcarini, Roberto Rovelli. - Firenze : Istituto geografico militare, [2018]. - 286 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Bibliografija v opombah

ISBN 978-8-852-39096-8
ISBN 8-852-39096-0

656.2(450)

COBISS.SI-ID 68831842

11.

PRAH, Klemen
    Primerjava 2D in 3D GIS modela pri načrtovanju šolskih prevozov / Klemen Prah, Tomaž Kramberger, Dejan Dragan. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://doi.org/10.4312/dela.49.61-74. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Bibliografija: str. 70-72

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - Št. 49 (2018), str. 61-74.

doi: 10.4312/dela.49.61-74

656:528:004(497.4Laško)

COBISS.SI-ID 512964413338.483 Turistična geografija

12.

JAPELJ, Anže
    Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove : nacionalna javnomnenjska raziskava = Slovenes' recreational habits, their preferences towards forest goods and services and support for free access to forest lands : nation-wide public survey. - Ilustr. - Bibliografija: str. 398. - Izvleček ; Abstract

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 10 (2018), str. 383-398.

630*907.2(497.4)(045)=163.6

COBISS.SI-ID 5277606

13.

KRIŽAJ, Urban
    Razvoj planinstva in planinskih koč v Sloveniji / Urban Križaj, Žiga Smrekar. - V rubriki Sredica: Gore. - Bibliografija: str. 48

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 45-48.

796.524(497.4)

COBISS.SI-ID 68839778

14.

    MEDIJI i turizam : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa : Zadar - Nin, Hrvatska, 20.-22. ožujka 2009 = [Media and tourism : proceedings of the international scientific conference : Zadar - Nin, Croatia, 20-22 March 2009 / glavni urednici Tomislav Krpan, Vlado Sušac]. - U Zadru : Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta, 2010. - 464 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Ov. vzp. stv. nasl. - Prispevki v hrv. ali angl. - Bibliografija ter povzetki v hrv. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7237-47-9

316.77:338.48

COBISS.SI-ID 147102945 Prirodoslovne vede. Matematika. Geologija. Meteorologija

15.

TRIGLAV Čekada, Mihaela
    Konec male ledene dobe v očeh triglavskih prvopristopnikov in geodezije : The end of the Little Ice Age in the eyes of the Triglav ʹs first mountaineers and geodesy / Mihaela Triglav Čekada. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://geodetski-vestnik.com/62/4/gv62-4_cekada.pdf. - Strokovne razprave. - Bibliografija: str. 701

V: Geodetski vestnik. - ISSN 0351-0271. - Letn. 62, št. 4 (2018), str. 690-701.

551.32:528(497.4Triglav)

COBISS.SI-ID 8654433502/504 Varstvo okolja

16.

ASHTON, Mark S.
    The practice of silviculture : applied forest ecology / Mark S. Ashton, Matthew J. Kelty. - 10th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2018. - XVII, 758 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-119-27095-9

630*23

COBISS.SI-ID 68885090

17.

STOJILKOVIĆ, Borut
    Narodni park Severni Velebit [Elektronski vir] / Borut Stojilković, Aleksandra Trenchovska, Živa Novljan. - El. članek. - Zvd., fotogr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3581-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2019. - Bibliografija: str. 106-107

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 97-107.

911:639.1.055.3(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68924258

18.

TRENCHOVSKA, Aleksandra
    Geodiverziteta Narodnega parka Severni Velebit [Elektronski vir] / Aleksandra Trenchovska, Borut Stojilković. - El. članek. - Zvd., fotogr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3581-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2019. - Bibliografija: str. 121-124

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 108-124.

911:639.1.055.3(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68924770528:004 Geografski informacijski sistemi

19.

GREEN, Kass
    Imagery and GIS : best practices for extracting information from imagery / Kass Green, Russell G. Congalton, Mark Tukman. - Redlands : Esri, 2017. - 437 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija: str. 411-414. - Kazalo. - Kazalo

ISBN 978-1-5894-8454-2 (broš.)

528:004

COBISS.SI-ID 68874594

20.

    UNDERSTANDING GIS : an ArcGIS Pro project workbook / David Smith, Nathan Strout, Christian Harder, Steven Moore, Tim Ormsby, Thomas Balstrøm. - 4. ed. - Redlands : Esri, 2018. - XIII, 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija: str. 397-400

ISBN 978-1-5894-8526-6 (broš.)

528:004

COBISS.SI-ID 68876386551.4 Geomorfologija

21.

    ENVIRONNEMENTS, dynamiques et territoires de la montagne : dix ans de recherches au laboratoire EDYTEM / coordination de l'ouvrage Laurent Astrade, Jean-Jacques Delannoy. - [Chambéry] : Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, 2014. - 174 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Collection EDYTEM ; Nro. 16)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-2-918435-08-2 (broš.)

551.32

COBISS.SI-ID 68883298

22.

STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
    Geomorfološke značilnosti Severnega Velebita [Elektronski vir] / Uroš Stepišnik, Borut Stojilković, Gal Hočevar. - El. članek. - Fotogr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3585-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 17. 1. 2019. - Bibliografija: str. 38-43

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 21-43.

911.2:551.4(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68768610

23.

ŽEBRE, Manja
    Poledenitev Severnega Velebita [Elektronski vir] / Manja Žebre, Uroš Stepišnik. - El. članek. - Fotogr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3581-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2019. - Bibliografija: str. 61-63

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 44-63.

911.2:551.4(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68923746551.44 Krasoslovje

24.

    DINARSKI kras. Severni Velebit [Elektronski vir] / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.] ; urednik Uroš Stepišnik ; [kartografija Živa Novljan ; fotografije Uroš Stepišnik ... et al.]. - 1. izd., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 159 str. : fotogr., zvd. - (E-GeograFF ; 11)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 159 str. - Opis vira z dne 15. 1. 2019. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0147-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/ 9789610601470

913:551.44(497.5Velebit)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 297994496

25.

STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
    Caves, denuded caves and collapse dolines as past hydrological pattern indicators of the Grabovica Plateau, the Dinaric Karst (Bosnia and Herzegovina) / Uroš Stepišnik, Aleš Grlj. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8277/8399. - Bibliografija: str. 107-109. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek: Jame, denudirane jame in udornice kot kazalniki nekdanjega hidrološkega delovanja planote Grabovica (Bosna in Hercegovina)

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 49 (2018), str. 95-111.

doi: 10.4312/dela.49.95-111

551.44(497.6)

COBISS.SI-ID 68778850551.5 Klimatogeografija

26.

    An INVESTIGATION of winter minimum temperatures in the mountains of Montenegro : a case study from the karst depression of Valoviti Do and selected mountain stations of northern Montenegro / Matej Ogrin ... [et al.]. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume22_4_2.pdf. - Soavtorji: Gojko Nikolić, Darko Ogrin, Tajan Trobec. - Bibliografija: str. 251-252. - Abstract

V: Geographica Pannonica. - ISSN 0354-8724. - Vol. 22, issue 4 (2018), str. 241-252.

doi: 10.5937/gp22-18017

911.2:551.585.7(497.16)

COBISS.SI-ID 68723298

27.

KRUSE, Nicole
    Klimawandel und Sturmfluten : ein Vergleich der mentalen Modelle und Risikobewertungen zwischen Experten und Bürgern der Stadt Hamburg / Nicole Kruse. - Hamburg : Geografische Gesellschaft ; Stuttgart : F. Steiner, 2017. - XII, 202 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg, ISSN 0374-9061 ; Bd. 109)

Bibliografija: str. 179-197 in z opombami na dnu str. - Doktorska disert., Universität Hamburg, Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

ISBN 978-3-515-11949-8 (broš.)

551.583(430.113)
504.4:551.583

COBISS.SI-ID 1547338474

28.

    MOUNTAINS, climate and biodiversity / edited by Carina Hoorn, Allison Perrigo, Alexandre Antonelli. - Hoboken ; Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2018. - XXXV, 508, [47] str. pril. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-1-119-15987-2 (trda vezava)

911.6:551.58

COBISS.SI-ID 68887650

29.

OGRIN, Matej
    Horizontalni padavinski gradienti v alpskih dolinah severozahodne Slovenije = Horizontal precipitation gradients in alpine valleys of Northwestern Slovenia / Matej Ogrin, Erika Kozamernik. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8097/8394. - Besedilo v slov., prevod v angl. - Bibliografija: str. 18-19, 34-36. - Izvleček ; Abstract

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 49 (2018), str. 5-36.

doi: 10.4312/dela.49.5-36

911.2:551.585.7(234.323.6)

COBISS.SI-ID 68756066556 Hidrogeografija

30.

ŠAFAREK, Goran
    Drava : velika srednjoeuropska rijeka / tekst i fotografije Goran Šafarek ; karta Alan Čaplar. - Ilustr.

V: Meridijani. - ISSN 1333-7289. - Br. 204 (2019), str. 89-104.

913:556(4)

COBISS.SI-ID 68832610574.9 Biogeografija

31.

ČEVKA, Klara
    Vegetacija na meliščih / Klara Čevka, Eva Mejak. - V rubriki Sredica: Gore. - Bibliografija: str. 42

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 39-42.

581.55:551.435.64(23.03)

COBISS.SI-ID 68838754

32.

GRLJ, Aleš
    Spremembe gozdnih in travniških površin v Narodnem parku Severni Velebit [Elektronski vir] / Aleš Grlj, Živa Novljan. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3581-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2019. - Bibliografija: str. 142-144

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 125-144.

911:639.1.055.3(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68924514

33.

    HISTORYCZNE zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu / Jan Marek Matuszkiewicz ... [et al.]. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2017. - 402 str., [1] zgan. zvd. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 259)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Long-term forest cover changes in terms of landscape sustainability : a case of Masuria-Kurpie borderland. - Bibliografija: str. 381-397. - Summary

ISBN 978-83-61590-66-8
ISBN 83-61590-66-8

630*1(438)

COBISS.SI-ID 68762978

34.

KAVČIČ, Andreja, biologinja
    Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove = Alien insects in Slovenia and their potential impact on forests / Andreja Kavčič. - Ilustr. - Bibliografija: str. 411-412. - Izvleček ; Abstract

V: Gozdarski vestnik. - ISSN 0017-2723. - Letn. 76, št. 10 (2018), str. 399-406, 407-412.

630*45+630*15(497.4)(045)=163.6

COBISS.SI-ID 5277862

35.

KREK, Anže, 1982-
    Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe / Anže Krek. - V rubriki Sredica: Gore

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 43-44.

91:37(234.323.6)

COBISS.SI-ID 6883926671 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

36.

    DELIMITACJA obszarów strategicznej interwencji państwa : obszarów wzrostu i obszarów problemowych / Przemysław Śleszyński ... [et al.]. - Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2017. - 292 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 260)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Delimitation of the state intervention strategic areas : growth areas and problem areas. - Bibliografija: str. 261-278. - Summary

ISBN 978-83-61590-78-1
ISBN 83-61590-78-1

711.2(438)

COBISS.SI-ID 68764258

37.

DRAKSLER, Andrej, 1988-
    Zasnova geografskega pristopa k izdelavi strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje v porečjih / Andrej Draksler, Simon Kušar. - Graf. prikazi, zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8274/8396. - Bibliografija: str. 55-58. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Concept of the geographical approach to professional analysis in river basin spatial planning

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 49 (2018), str. 37-59.

doi: 10.4312/dela.49.37-59

71:556(497.4)

COBISS.SI-ID 6877680291 Geografija

38.

OGRIN, Matej
    Gore, geografija, geografi / Matej Ogrin. - Uvodnik v Sredici: Gore

V: Geomix. - ISSN 1580-6987. - Letn. 25, št. 1/2 (maj in dec. 2018), str. 38.

913(497.4)

COBISS.SI-ID 68717154910 Geografija kot znanost. Splošno

39.

OGRIN, Darko
    Razvoj geografije v srednjem veku / Darko Ogrin ; [summary] translated by Branka Klemenc. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8098/8393. - Bibliografija: str. 91-92. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Development of geography in the Middle Ages

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 49 (2018), str. 75-94.

doi: 10.4312/dela.49.75-94

91:93/94

COBISS.SI-ID 68778082911.2 Fizična geografija

40.

GLAVAŠ, Vedrana
    Splošne geografske in zgodovinske značilnosti Severnega Velebita [Elektronski vir] / Vedrana Glavaš, Uroš Stepišnik. - El. članek. - Fotogr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3586-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 17. 1. 2019. - Bibliografija: str. 18-20

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 11-20.

911.2:93/94(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68767842911.3 Družbena geografija

41.

GLAVAŠ, Vedrana
    Kulturna krajina Severnega Velebita [Elektronski vir] / Vedrana Glavaš. - El. članek. - Fotogr. - Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/132/230/3581-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2019. - Bibliografija: str. 92-96

V: Dinarski kras [Elektronski vir]. Severni Velebit / [avtorji Vedrana Glavaš ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. - (E-GeograFF ; 11). - ISBN 978-961-06-0147-0. - Str. 64-96.

911.3(497.5Velebit)

COBISS.SI-ID 68924002911.37 Geografija naselij

42.

    IZZIVI zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju : celostnim pristopom naproti / Naja Marot ... [et al.] ; [urednica Naja Marot ; avtorji fotografij Barbara Černič Mali ... et al.]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2018 ([Ljubljana] : Infokart). - 181 str. : ilustr. ; 26 cm

Povzetek v angl. jeziku: str. 156-167. - 200 izv. - O avtorjih: str. 168-169. - Bibliografija: str. 170-181

ISBN 978-961-6379-48-9 : brezplačni izvod

911.373
338.46(497.473)

COBISS.SI-ID 297175552913(4) Regionalna geografija - Evropa

43.

KARIĆ, Vladimir, 1848-1893
    Srbija : opis zemlje, naroda i države / napisao V. [Vladimir] Karić ; ilustrovao V. [Vladislav] Titelbah. - Fototipsko izd. - Niš : Medivest KT, 2015 (Niš : Medivest KT). - 934 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Cir. - 500 izv. - Dela V. Karića: str. [939]. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Fototipsko izd.: Beograd : u Kraljevsko-srpskoj državnoj štampariji, 1887.

ISBN 978-86-88415-76-7 (trda vezava)

913(497.11)

COBISS.SI-ID 68877666
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 2. 4. 2019