COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI MAREC 2019

311 Statistika

1.

THIESSEN, Heiner
    Measuring the real world : a texbook of applied statistical methods / Heiner Thiessen. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1997. - XXVII, 268 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 260-262. - Kazalo

ISBN 0-471-96874-9 (broš.)
ISBN 0-471-94988-4 (trda vezava)

910.1:311
519.2

COBISS.SI-ID 17714013314 Demogeografija

2.

    LJUBLJANSKE družine v 18. stoletju / [popis prebivalcev župnij] iz izvirnih listinskih zapisov transkribiral Tone Krampač ; [uredil in spremno besedo napisal Lovro Šturm ; avtor uvodne razprave Prebivalstvo Ljubljane pred dvesto leti Vlado Valenčič ; zemljevid ljubljanske škofije leta 1754 Mateja Rihtaršič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba ; Ljubljana : Inštitut Karantanija : Slovenska matica, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - XXXI, 223 str. : faks., tabele ; 31 cm

Besedilo v slov., lat. ali nem. - Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Spremna beseda / Lovro Šturm: str. IX-XI. - Prebivalstvo Ljubljane pred dvesto leti / Vlado Valenčič: str. XIII-XXXI. - Priročni slovarček najpogostejših latinskih in nemških izrazov. Latinsko-slovenski / sestavil Janez Kranjc: str. 215-217. - Priročni slovarček najpogostejših latinskih in nemških izrazov. Nemško-slovenski / sestavil Lovro Šturm ; pregledal in dopolnil Boris Golec: str. 218-223. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-278-404-1 (Celjska Mohorjeva družba) : 29,50 EUR

314(497.4Ljubljana)"1754"

COBISS.SI-ID 296036096

3.

UČAKAR, Tjaša
    Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju / Tjaša Učakar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2017, 4)

200 izv. - Migracije, EU in neoliberalni duh / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 195-201. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-941-4 : 19,90 EUR

314.15(4)
316.344.7+314.5(4)"20"

COBISS.SI-ID 29070976032 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

4.

ENOS, Ryan D.
    The space between us : social geography and politics / Ryan D. Enos. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2017. - XV, 302 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 276-292. - Kazalo

ISBN 1-108-42064-8
ISBN 978-1-108-42064-8 (trda vezava)

911.3:32
911.3:316.351(73)(091)

COBISS.SI-ID 42592557

5.

NAHTIGAL, Miha, 1994-
    Analiza politične usmeritve in označevanja političnih strank v Evropskem parlamentu / Miha Nahtigal. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8421. - Bibliografija: str. 121-126. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Analysis of political orientation and left-right party labelling in the European Parliament

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 103-127.

doi: 10.4312/dela.50.103-127

91:32(497.4)

COBISS.SI-ID 6919101033 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

6.

HARVEY, David, 1935-
    Spaces of global capitalism : [towards a theory of uneven geographical development] / David Harvey. - London ; New York : Verso, 2006. - 154 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Podnasl. na ov. - Bibliografske opombe na dnu strani. - Kazalo

ISBN 1-84467-550-5 (broš.)
ISBN 1-84467-065-1

911.3:33
330.34:3

COBISS.SI-ID 25179997

7.

MACKINNON, Danny
    An introduction to economic geography : globalization, uneven development and place / Danny Mackinnon and Andrew Cumbers. - 3rd ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2019. - XIV, 427 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92450-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-92451-2 (broš.)

911.3:33(075.8)

COBISS.SI-ID 6927241833:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

8.

ANDERLIČ, Teja
    Geografski vidik povezovanja kmetov v kmetijsko zadrugo : študij primera Kmetijske zadruge Krka / avtorica besedila in fotografij Teja Anderlič. - Fotogr., zvd. - Bibliografija: str. 31. - Izvleček ; Abstract: The geographic aspect of the agricultural cooperatives farmers linking (the case study of the Krka Agricultural Cooperative)

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 3/4 (2018), str. 24-31.

33:63(497.4)

COBISS.SI-ID 69172834

9.

KURENT, Marija
    Zemljiške operacije na podeželju kot izziv in razvojna priložnost : primer katastrske oblčine Zadobrova / avtorica besedila in fotografij Marija Kurent. - Fotogr., zvd. - Bibliografija: str. 41. - Izvleček ; Abstract: Land operations in the rural areas as a challenge and opportunity for development

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 3/4 (2018), str. 32-41.

711.3:63(497.4Zadobrova)

COBISS.SI-ID 69173858

10.

STO
    100 let organiziranega delovanja čebelarskih društev Dolsko, Domžale, Krtina Dob, Lukovica in Moravče / [glavni urednik Blaž Otrin ; avtorji besedil Barbara Avsec ... [et al.] ; fotografije Matjaž Kočar ... et al.]. - Ljubljana : Salve, 2019. - 168 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-211-988-1

638.1(497.451)(082)
061.2:638.1(497.451)(082)

COBISS.SI-ID 298289152

11.

UHAN, Sara, 1991-
    Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju / Sara Uhan, Irma Potočnik Slavič. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8420. - Bibliografija: str. 98-100. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Foodscape of the Škofja Loka Hills region

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 81-102.

doi: 10.4312/dela.50.81-102

711.3(497.4)

COBISS.SI-ID 69185890

12.

ZUPANC, Vesna
    Olive production on cultivated terraces in northern Istria / Vesna Zupanc, Marina Pintar & Maja Podgornik. - Bibliografija: str. 808-810. - Abstract ; Sintesi ; Povzetek

V: Annales. Series historia et sociologia. - ISSN 1408-5348. - Letn. 28, št. 4 (2018), str. 795-810.

doi: 10.19233/ASHS.2018.48

33:63(497.4)

COBISS.SI-ID 9132921

13.

ŽAGAR, Vojko, 1954-
    Tolminsko sirarstvo : tisočletna kultura / Vojko Žagar. - Tolmin : samozal. V. Žagar, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 268 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 263-266

ISBN 978-961-288-086-6

637.3(497.473)(091)

COBISS.SI-ID 29258649633:656 Geografija prometa

14.

    THREE revolutions : steering automated, shared, and electric vehicles to a better future / Daniel Sperling with contributions by Anne Brown ... [et al.]. - Washington ; Covelo ; London : Island, cop. 2018. - XVI, 234 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-222. - Kazalo

ISBN 978-1-61091-905-0
ISBN 1-61091-905-X

656.11

COBISS.SI-ID 69132898338.483 Turistična geografija

15.

MAVRI, Renata, 1971-
    Trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku s poudarkom na socialni nosilni zmogljivosti / Renata Mavri ; [summary] translated by Tea Karlo. - Graf. prikazi, zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8422. - Bibliografija: str. 143-146. - Izvleček ; Abstract: Sustainable planning of outdoor recreation in the Triglav National Park with emphasis on social carrying capacity

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 129-148.

doi: 10.4312/dela.50.129-148

338.48:502.131.1(497.4)

COBISS.SI-ID 6926960237 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk

16.

    KAKŠEN učni načrt si želijo slovenski osnovnošolski učitelji geografije? = What kind of syllabus do Slovenian geography teachers in primary school want? / Eva Konečnik ... [et al.]. - Graf. prikazi. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8419/8525. - Soavtorice: Mojca Ilc Klun, Tatjana Resnik Planinc, Karmen Kolnik. - Besedilo v slov., prevod v angl. - Bibliografija: str. 60-61, 79-80. - Izvleček ; Abstract

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 45-80.

doi: 10.4312/dela.50.45-80

91:37(497.4)

COBISS.SI-ID 6918537837.091.3 Učni postopki. Metodika pouka

17.

AUSEC, Jure
    Naravoslovje in preživetje v Udin borštu = Natural sciences and survival in the region of Udin boršt / Jure Ausec, Bernarda Božnar, Mojca Logar. - Ilustr. - V rubriki Iz prakse. - Bibliografija: str. 51. - Izvleček : Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 48-55.

37.091.3:913(497.4Udin boršt)

COBISS.SI-ID 2639484

18.

GARTNER, Miha
    Virtualni reliefni peskovnik / Miha Gartner, Mitja Suvajac. - Fotogr. - V rubriki Širimo obzorja. - Bibliografija: str. 30. - Izvleček ; Abstract: Augmented reality sandbox

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 24-30.

912:37.091.3

COBISS.SI-ID 2638972

19.

JERŠIČ, Aleksander
    Koliko držav je na svetu? : zanimivosti / Aleksander Jeršič. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 63-65.

911:37

COBISS.SI-ID 2639996

20.

MATKOVIČ, Matej
    Razvijanje geografskih veščin s pomočjo IKT pri pouku geografije v osnovni šoli = Developing geographic skills using ICT in primary school Geography class / Matej Matkovič. - Ilustr. - V rubriki Iz prakse. - Bibliografija: str. 35. - Izvleček : Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 31-35.

37.091.3:004:911

COBISS.SI-ID 2639228

21.

POLŠAK, Anton
    Podjetnostna kompetenca in geografija = Entrepreneurship competence and Geography / Anton Polšak. - Fotogr., graf. prikazi, tabele. - V rubriki Iz prakse. - Bibliografija: str. 47. - Izvleček : Abstract

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 36-47.

911:37.015.31

COBISS.SI-ID 263820437.091.64 Učni pripomočki. Učbeniki

22.

    GEOGRAFIJA Afrike in Novega sveta. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole / Karmen Kolenc-Kolnik ... [et al.] ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič, Ana Seifert ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Bojan Brecelj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2019. - 140 str., 10 str. pril. : ilustr., zvd. ; 30 cm

3.000 izv. - Vsebuje dostop do interaktivne oblike. - Kazali

ISBN 978-961-7053-44-9 : 12,80 EUR

913(100)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 298725632

23.

SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
    Geografija Evrope in Azije. Samostojni delovni zvezek za 7. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Bojan Brecelj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2018 ([Ljubljana] : F. Dvor). - 139 str., [7] f. pril. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - Dodana aktivacijska koda za portal MozaWeb. - 120 izv. - Kazali

ISBN 978-961-7053-01-2 : 12,80 EUR

913(100)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 294913536

24.

SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
    Geografija Slovenije. Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl ... [et al.] ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2019 ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 146, [4] str., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Dodana aktivacijska koda z dostopom do interaktivne oblike. - Kazali

ISBN 978-961-7053-45-6

913(497.4)(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 298726656502/504 Varstvo okolja

25.

BELIČIČ, Klemen
    Geoinformacijska podpora umeščanju rastlinskih čistilnih naprav v občini Črnomelj / avtor besedila in fotografij Klemen Beličič. - Fotogr., zvd. - Bibliografija: str. 23. - Izvleček ; Abstract: The geoinformational support of the placement of the wetlands in the municipality of Črnomelj

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 3/4 (2018), str. 13-23.

502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 69172066

26.

    The FORTRESSES on the Danube / Valentina Vuković ... [et al.] ; translated into English by Angelina Čanković Popović. - 1st ed. - Novi Sad : Prometej : Faculty of Sciences ; Belgrade : Serbian Broadcasting Corporation, 2018 (Subotica : Rotografika). - 190 str. : ilustr. ; 21 x 24 cm

Prevod dela: Tvrđave na Dunavu. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. 190. - Bibliografija: str. 188-189

ISBN 978-86-515-1354-4 (trda vezava)

502:39(497.11)
728.81(282.243.7)(497.11)

COBISS.SI-ID 323520519

27.

GLOJEK, Kristina
    Onesnaženost zraka s črnim ogljikom : študija primera iz Loškega Potoka = Black carbon air pollution : case study of Loški Potok / Kristina Glojek, Asta Gregorič, Matej Ogrin. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8418/8523. - Besedilo v slov., prevod v angl. - Bibliografija: str. 18-23, 38-43. - Izvleček ; Abstract

V: Dela. - ISSN 0354-0596. - [Št.] 50 (2018), str. 5-43.

doi: 10.4312/dela.50.5-43

502.3:504.5(497.4Loški Potok)

COBISS.SI-ID 69185122

28.

LAH, Ljubo
    An outstanding cultural Karst landscape : terraced landscape features and strengthening the natural and cultural values of the Karst Plateau / Ljubo Lah, Lucija Ažman Momirski. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/ASHS_28-2018-4_LAH.pdf. - Bibliografija: str. 757-758. - Abstract ; Sintesi: Paesaggio culturale Carsico di eccezionale valore ; Povzetek: Izjemna kulturna kraška pokrajina

V: Annales. Series historia et sociologia. - ISSN 1408-5348. - Letn. 28, št. 4 (2018), str. 741-758.

doi: 10.19233/ASHS.2018.45

502.131.1(497.4)

COBISS.SI-ID 3694980

29.

PLUT, Dušan, 1950-
    Nikogaršnja celina, ki je last vseh nas. O geografskih in klimatskih značilnostih Antarktike / Dušan Plut. - V rubriki: Znanost

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 61, št. 60 (14. mar. 2019), str. 15.

913:502/504(292.3)

COBISS.SI-ID 69201250

30.

    VIZUALIZIRANJE nesnovne kulturne dediščine = Visualising intangible cultural heritage / uredila Nadja Valentinčič Furlan ; [prevodi v angleščino David Limon, prevodi v slovenščino Igor Kafol, Bernarda Potočnik, Nadja Valentinčič Furlan]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2018 ([Ljubljana] : T2 studio). - 129, 129 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebuje tudi angl. besedilo, tiskano v obratni smeri: Visualising intangible cultural heritage = Vizualiziranje nesnovne kulturne dediščine

ISBN 978-961-6388-68-9 : 20 EUR

719(082)
2-735:91

COBISS.SI-ID 296581632

31.

VURUNIĆ, Suzana
    Razvojno in varovalno vrednotenje ekosistemskih storitev Slovenije / avtorica besedila in fotografij Suzana Vurunić. - Fotogr., zvd. - Bibliografija: str. 12. - Izvleček ; Abstract: Developmental and protective evaluation of ecosystem services of Slovenia

V: Geografski obzornik. - ISSN 0016-7274. - Letn. 65, št. 3/4 (2018), str. 4-12.

502/504(497.4)

COBISS.SI-ID 69169250908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

32.

ŠTEFE, Tomaž, 1936-
    Slovenske domačije : petdeset izletov po dediščini / Tomaž in Marija Štefe. - 1. izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Inkunabula). - 156 str. : ilustr. ; 22 cm

3.700 izv. - Bibliografija: str. 156

ISBN 978-961-278-040-1 : 16 Eur

728.6(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 26367692891(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

33.

ŠULIN Košar, Anja
    Optimalna velikost Ljubljane z vidika trajnostnega prostorskega razvoja Slovenije : doktorska disertacija / Anja Šulin Košar. - Ljubljana : [A. Šulin Košar], 2019. - 235 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor: Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 217-235. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Geografija

711.2:502.131.1(497.4)(043.3)
502.131.1(497.4)(043.3)

COBISS.SI-ID 299172352910.1 Geografija kot znanost. Teorija in metodologija

34.

    ADVANCED spatial analysis : the CASA book of GIS / Paul A. Longley and Michael Batty, editors. - New York, Redlands : ESRI, cop. 2003. - VIII, 463 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [437]-456

ISBN 1-58948-073-2

910.1:311
659.2:91

COBISS.SI-ID 2092641

35.

BELL, Simon, 30.7.1957-
    Sustainability indicators : measuring the immeasurable / Simon Bell, Stephen Morse. - London : Earthscan, cop. 1999. - XIV, 175 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 160-170. - Kazalo

ISBN 1-85383-498-X

910.1

COBISS.SI-ID 317052

36.

BREWER, Ken
    Combined survey sampling inference : weighing Basu's elephants / Ken Brewer. - London : Arnold ; New York : Oxford Univesity Press, 2002. - XII, 316 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [303]-309 in povzetek pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 0-3406-9229-4 (broš.)

910.1

COBISS.SI-ID 69274722

37.

DE Smith, Michael John, 1951-
    Geospatial analysis : a comprehensive guide to principles, techniques and software tools / Michael J. de Smith, Michael F. Goodchild, Paul A. Longley. - 2nd ed. - Leicester : Matador, cop. 2007. - XXII, 491 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 453-471. - Kazalo

ISBN 978-1-9062-2198-0

528:004
004.6:659.2:91:519.2

COBISS.SI-ID 5504121910(047.53) Intervjuji s področja geografije

38.

HREŠČAK, Anja
    Kdo povzroča gnečo na ljubljanskih vpadnicah? / Anja Hreščak. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://www.dnevnik.si/1042880811/lokalno/ljubljana/kdo-povzroca-gneco-na-ljubljanskih-vpadnicah. - Avtor citiranih izjav Matej Ogrin. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 2. 4. 2019

V: Dnevnik online [Elektronski vir]. - ISSN 1581-3037. - (27. 3. 2019).

91:656(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 69306210

39.

ŠPRAJC, Ivan, 1955-
    Odstiranje skrivnosti Majev : intervju z arheologom dr. Ivanom Šprajcem = Revealing the mysteries of the ancient Maya / pogovarjal se je Igor Lipovšek. - Fotogr., zvd. - Besedilo v slov. - Vse fotografije so iz arhiva dr. Ivana Šprajca. - Rubrika: Intervju

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 58-62.

904(72=827):929Šprajc I.
929Šprajc I.

COBISS.SI-ID 2638716911.3 Družbena geografija

40.

HARVEY, David, 1935-
    Spaces of capital : towards a critical geography / David Harvey. - New York : Routledge, cop. 2001. - XI, 429 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 412-422. - Kazalo

ISBN 0-415-93240-8
ISBN 0-415-93241-6 (broš.)

911.3(4/9)

COBISS.SI-ID 512020608

41.

POLŠAK, Anton
    Gmajne v Spodnji Savinjski dolini in regulacija Savinje / Anton Polšak. - Fotogr., graf. prikazi, zvd. - Rubrika: Širimo obzorja. - Bibliografija: str. 23. - Izvleček ; Abstract: Commons in the Lower Savinja Valley and the regulation of the Savinja river

V: Geografija v šoli. - ISSN 1318-4717. - Letn. 27, št. 1 (2019), str. 10-23.

911.3:711.14(497.4)

COBISS.SI-ID 2637948911.37 Geografija naselij

42.

KREVS, Marko
    Life satisfaction and size of settlements [Elektronski vir] : a case study in Slovenia / Marko Krevs. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://geografskipregled.geodrustvo.ba/pregledi/gopregled39/2.Marko%20Krevs.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 3. 2019. - Bibliografija: str. 40-42. - Abstract

V: Geographical review. - ISSN 2303-8950. - No. 39 (2018), str. 29-42.

911.37:316.2(497.4)

COBISS.SI-ID 69189474913(4) Regionalna geografija - Evropa

43.

    KOSOVA : a monographic survey / [editors-in-chief Rexhep Ismajli, Mehmet Kraja ; translators Vesel Nuhiu ... et al.]. - Prishtina : Kosova Academy of Sciences and Arts, 2013. - 507 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 zganj. zvd.

Izv. stv. nasl.: Kosova. - Bibliografija: str. 487-505

ISBN 978-9951-615-10-5

908(497.115)

COBISS.SI-ID 35920173

44.

ŠAFAREK, Goran
    Vodena blaga Hrvatske / Goran Šafarek ; [autori fotografija Goran Šafarek ... et al.]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 319 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-953-14-2348-9

556(497.5)
502.51(497.5)

COBISS.SI-ID 2390225894(100)"04/2" Zgodovina sr. in nov. veka. Zgod. posam. držav in dežel

45.

JERMAN, Žiga
    Velika lakota v Ukrajini in njene geografske posledice : zaključna seminarska naloga : diplomska naloga / Žiga Jerman. - Ljubljana : [Ž. Jerman], 2019. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106478. - Mentorja Jernej Zupančič, Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 38-40. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino

94(477)"1932/1933"

COBISS.SI-ID 69077858
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 28. 5. 2019