COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEZNAM NOVOSTI OKTOBER 2019

0 Znanost. Znanje. Pismenstvo. Dokumentacija. Metode in tehnike znan. dela

1.

    BOVČANI se predstavijo : po poteh znanosti : zbornik Literarnega kluba Bovec / [uredila Dana Ivančič]. - Bovec : Literarni klub, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 107 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-290-034-2

929(497.4Bovec):001(082)
001-051(497.4Bovec)(082)

COBISS.SI-ID 298607872

2.

KOŽUH, Boris
    Obdelava podatkov / Boris Kožuh, Janez Vogrinc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Na ov.: Oddelek za pedagogiko in andagogiko [i. e. andragogiko], Ljubljana, 2017. - 500 izv. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 131-132

ISBN 978-961-237-277-4 : 12,90 EUR

004.6(075.8)
004.42:311.1(075.8)

COBISS.SI-ID 291646208311 Statistika

3.

KOŽUH, Boris
    Knjiga o statistiki / Boris Kožuh. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 243 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 227-228

ISBN 978-961-237-599-7 : 23,90 EUR

311.1(075.8)
FRASCATI: 5-300

COBISS.SI-ID 286160128314 Demogeografija

4.

    DEMOGRAFSKE spremembe in regionalni razvoj / uredili Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 296 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd. ; 24 cm. - (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780 ; 7)

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-05-0224-1 : 29 EUR

911.3:332.1(497.4)(082)
332.1(497.4)(082)
314(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 301921792

5.

ILC Klun, Mojca
    The importance of individual memories of Slovenian emigrants when interpreting Slovenian emigration processes / Mojca Ilc Klun. - Dostopno tudi na: https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8687/8660. - Bibliografija: str. 186-188. - Izvleček ; Abstract

V: Ars & humanitas. - ISSN 1854-9632. - Letn. 13, št. 1 (2019), str. 174-190.

doi: 10.4312/ars.13.1.174-190

91:314.151.3(=163.6)

COBISS.SI-ID 7022909032 Politične vede. Politična geografija. Narodne manjšine

6.

DEŽELNA konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine (2 ; 2017 ; Gorica, Trst)
    Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica 24. november 2017, Trst, 25. november 2017 / [urednika Adriana Janežič, Devan Jagodic ; avtorji referatov Sara Brezigar ... et al.]. - Trst : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2017. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm

323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 10075116

7.

    ZAMEJSKI, obmejni, čezmejni : Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje / uredila Štefan Čok in Anja Škarabot ; [prevodi italijanskih besedil v slovenščino Vesna Medved, Jerneja Umer Kljun]. - Trst : Slovenski raziskovalni inštitut, 2019 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 169 str. ; 24 cm

250 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

323.15(450.36=163.6)

COBISS.SI-ID 1055614033 Gospodarske vede. Ekonomska geografija

8.

LORENČIČ, Aleksander
    Slovenska industrija od nastanka do danes / Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 539 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 38)

300 izv. - O avtorjih: str. 538-539. - Bibliografija: str. 518-536. - Povzetek; Summary

ISBN 978-961-6386-90-6 : 30 EUR

338.45(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 297517824

9.

    NEIZKORIŠČEN podjetniški potencial : GEM Slovenija 2018 / avtorji Miroslav Rebernik ... [et al.] ; urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec. - 1. izd. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2019 ([Radovljica] : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 150 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi, sl. avtorjev ; 25 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Untapped entrepreneurial potential : GEM Slovenia 2018. - GEM je Global Entrepreneurship Monitor. - O avtorjih: str. 147-150. - Bibliografija: str. 115-119. - Izvleček ; Uvodni povzetek

ISBN 978-961-286-266-4 : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-265-7

334.7(497.4)"2018"

COBISS.SI-ID 9663692933:63 Agrarna geografija. Preobrazba podeželja

10.

    EKOLOŠKO kmetijstvo. Del 1, Poljščine, zelenjadnice in travinje / Michael Wachendorf ... [et al.] ; [prevod Leemeta]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 194 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Ökologische Landwirtschaft. - 800 izv. - Bibliografija: str. 182-194

ISBN 978-961-203-487-0 : 28,00 EUR

631.147

COBISS.SI-ID 301027584

11.

    KEEPING it in the family : international perspectives on succession and retirement on family farms / edited by Matt Lobley, John Baker and Ian Whitehead. - London ; New York : Routledge, 2016, cop. 2012. - 272 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-25116-8
ISBN 1-138-25116-X

711.3:332.21

COBISS.SI-ID 70306658

12.

POTOČNIK Slavič, Irma
    Staranje na podeželju : dejstva, pričakovanja in prostorske razsežnosti / Irma Potočnik Slavič. - Zvd., graf. prikazi. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract: Rural ageing : facts, expectations and spatial dimensions

V: Demografske spremembe in regionalni razvoj. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019. - (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780 ; 7). - ISBN 978-961-05-0224-1. - Str. 27-44.

911.373:314-053.9(497.4)

COBISS.SI-ID 45269805338.483 Turistična geografija

13.

CIGALE, Dejan, 1965-
    Haloze kot turistični in prostočasni prostor / Dejan Cigale. - Ilustr. - Bibliografija: str. 165-167. - Povzetek

V: Kulturna pokrajina Haloz / [avtorji Dejan Cigale ... et al.]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - (Prostori). - ISBN 978-961-286-303-6. - Str. 149-167.

911.3:338.48(497.4)

COBISS.SI-ID 7022985837.012 Metodologija pedagoškega raziskovanja

14.

MAŽGON, Jasna
    Zbirka vaj iz pedagoške statistike / Jasna Mažgon. - 4. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 105 str. : tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 105

ISBN 978-961-237-178-4 : 8,77 EUR

311.1:37.01(075.8)(076.1)

COBISS.SI-ID 2916349445 Prirodoslovne vede. Matematika. Geologija. Meteorologija

15.

KUNAVER, Jurij, 1933-
    Johann Wolfgang von Goethe in njegov pomen za nastajanje evropskega znanstvenega naravoslovja, posebej geologije : popotni vtisi iz Češke, Harza in Weimarja / Jurij Kunaver. - Ilustr. - Povzetek v slov. ; Povzetek v angl.: Johann Wolfgang von Goethe and his contribution to the making of European natural sciences, in particular geology. - Bibliografija: str. 407

V: Proteus. - ISSN 0033-1805. - Letn. 81, [št.] 9/10 (maj/jun. 2019), str. 388, 392-407.

55

COBISS.SI-ID 70353506502/504 Varstvo okolja

16.

ERJAVEC, Darja, 1978-
    Analiza površin naravovarstveno pomembnih travnikov in barij = Surface area analysis of meadows, bogs and fens of nature conservation importance / Darja Erjavec. - ilustr. - Dostopno tudi na: https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/09/Erjavec.pdf. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 46. - Izvleček ; Abstract ; Summary

V: Varstvo narave. - ISSN 0506-4252. - Št. 31 (2019), str. 29-46.

502/504

COBISS.SI-ID 5469862551.4 Geomorfologija

17.

GLAVIČIĆ, Miroslav
    The impact of the local geomorphological and geological features of the area for the construction of the Burnum amphitheatre / Miroslav Glavičić and Uroš Stepišnik. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://www.researchgate.net/publication/292310309_The_Impact_of_Local_Geomorphological_and_Geological_Features_of_the_Area_for_the_Construction_of_the_Burnum_Amphitheatre. - Bibliografija: str. 892. - Abstract

V: ASMOSIA XI / edited by Daniela Matetić Poljak and Katja Marasović. - Split : Arts Academy : University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, 2018. - ISBN 978-953-6617-49-4. - ISBN 978-953-6116-75-1. - Str. 887-892.

902:551.4(497.5)

COBISS.SI-ID 70242402551.44 Krasoslovje

18.

    LAST Glacial Maximum and Younger Dryas piedmont glaciations in Blidinje, the Dinaric Mountains (Bosnia and Herzegovina): insights from 36Cl cosmogenic dating / Attila Çiner ... [et al.]. - El. članek. - Graf. prikazi, fotogr., zvd. - Način dostopa (URL): https://link.springer.com/article/10.1007/s42990-019-0003-4. - Nasl. z nasl. zaslona. - Soavtorji: Uroš Stepišnik, M. Akif Sarikaya, Manja Žebre, Cengiz Yildirim. - Opis vira z dne 24. 10. 2019. - Bibliografija. - Abstract

V: Mediterranean geoscience reviews [Elektronski vir]. - Vol. 1, Issue 1 (Aug. 2019), str. 25-43.

doi: 10.1007/s42990-019-0003-4

551.44:551.32(497.6)

COBISS.SI-ID 70383458556 Hidrogeografija

19.

TROBEC, Tajan
    Občina Vitanje je bogatejša za novo vodno učno pot z naslovom "Od kapljice do reke" / Tajan Trobec. - Ilustr. - Dostopno tudi na: https://www.vitanje.si/Files/eMagazine/146/219956/VITANJCAN%2064%20splet.pdf

V: Vitanjčan. - Št. 64 (26. sep. 2019), str. 24-25.

556:502/504(497.4Vitanje)

COBISS.SI-ID 70448482574.9 Biogeografija

20.

    BOHINJ cveti : rastlinsko bogastvo Bohinja = Bohinj in bloom : the floral richness of Bohinj / [avtorji besedil, authors of texts Igor Dakskobler ... [et al.] ; uredniški odbor, editors Marko Viduka, Jana Vilman Proje ; fotografije, photographs Peter Strgar, Igor Dakskobler, Ciril Mlinar ; prevod, translation Dialekta ... et al.]. - Stara Fužina : Turizem Bohinj, 2019 ([Žirovnica] : Medium). - 207 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - O avtorjih: str. 207. - Bibliografija: str. 202. - Kazalo

ISBN 978-961-94723-0-9

581.9(497.452)(082)

COBISS.SI-ID 300172800

21.

PETRAS, Tina
    Gorsko cvetje v Sloveniji = Alpine flowers in Slovenia / Tina Petras ; fotografije Tina Petras, Rudolf Slatinek. - Ljubljana : Kartografija, 2019. - 129 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 16 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Priročnik za prepoznavanje rastlin = Plant identification manual. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 7. - Kazalo

ISBN 978-961-93293-4-4 : 9,90 EUR

581.9(23)(497.4)

COBISS.SI-ID 29885772871 Prostorsko urejanje. Urbanizem. Regionalno planiranje. Regionalni razvoj

22.

KUŠAR, Simon
    Razvojna problematika obmejnih problemskih območij / Simon Kušar, Nejc Bobovnik. - Zvd., tabele, graf. prikazi. - Bibliografija: str. 24-25. - Izvleček ; Abstract: Development issues of border problem areas in Slovenia

V: Demografske spremembe in regionalni razvoj. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019. - (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780 ; 7). - ISBN 978-961-05-0224-1. - Str. 13-25.

911:71(497.4-04)

COBISS.SI-ID 45269549811.163.6 Slovenščina

23.

KOS, Maja, 1993-
    Zemljepisna imena pri pouku geografije in slovenščine v osnovni šoli : magistrsko delo / Maja Kos ; avtor ilustracij Jure Plavec. - Ljubljana : [M. Kos], 2019. - 143 str. : ilustr., zvd., [2] zganj. zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111775. - Priloge k magistrskemu delu so v škatli 33 x 25 x 4 cm z naslovom Zemljepisno ime mi lahko veliko pove : didaktično učilo. - Mentorja Mojca Ilc Klun, Matej Šekli. - Bibliografija: str. 139-143. - Izvleček ; Abstract: Geographic proper names in primary school geography and Slovene classes; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za slovenistiko
- - Zemljepisno ime mi lahko veliko pove : didaktično učilo : navodila in predlogi za uporabo. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm
- - Zemljepisno ime mi lahko veliko pove : didaktično učilo. - [5] map : ilustr. ; 30 x 23 cm. - Naslovi posameznih map: Zemljevida ; Učni listi ; Topografski zemljevidi ; Preglednice pomenskih motivacij ; Zemljevidi zemljepisnih imen
- - Zemljepisno ime mi lahko veliko pove [Garnitura] : didaktično učilo. - [150] kartic : ilustr. ; 7 x 7 cm

913(497.4):37.091.2/.3
811.163.6'373:37.091.2/.3

COBISS.SI-ID 70318690908 Domoznanstvo. Turistični vodniki

24.

BONČINA, Iztok
    Posočje : vodnik po dolini smaragdne reke in njeni okolici / Iztok Bončina ; [zemljevidi Veliki atlas Slovenije ; fotografije Iztok Bončina ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 154 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

2.000 izv. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5301-6 : 14,99 EUR

913(497.473)(036)

COBISS.SI-ID 300298496

25.

BOUSFIELD, Jonathan
    Poland : [inspire, plan, discover, experience] / [main contributors Jonathan Bousfield, Małgorzata Omilanowska, Jerzy S. Majewski ; illustrators Andrzej Wielgosz ... [et al.] ; cartography Subhashree Bharati ... et al.]. - London ; New York : Dorling Kindersley, cop. 2019. - 336 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Eyewitness travel)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. na ov. in prelim. str. - Zvd. na zadnji notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-0-2413-6008-8

913(438)(036)

COBISS.SI-ID 1116148062

26.

EVANS, Thammy
    North Macedonia : the Bradt travel guide / Thamy Evans ; updated by Philip Briggs ; [photographs Alarmy [et al.] ; maps David McCutcheon et al.]. - 6th ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2019. - X, 366 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78477-084-6

913(497.7)(036)

COBISS.SI-ID 6057440

27.

VREČAR Mišćin, Lidija
    Biciklistički vodič : Središnja Hrvatska, Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem / Lidija Vrečar Mišćin i Robert Rigo. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2017. - 274 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

ISBN 978-953-14-2133-1
ISBN 953-14-2133-1

908(497.54)

COBISS.SI-ID 70417250

28.

ZGLINICKI, Maciej
    Explore Warsaw / author Maciej Zglinicki and Natalia Zglinicka ; editor Sarah Clark. - 1st ed. - [London] : APA Publications, 2017. - 144 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zganj. zvd. (39 x 54 cm, zložen na 18 x 10 cm). - (Insight explore guides)

Hrbtni nasl.: Insight guides Warsaw. - Kazalo

ISBN 978-178-671-654-5
ISBN 178-671-654-2

908(438.111)

COBISS.SI-ID 7037603491(043.2/.3) Geografija - diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije

29.

BENKOVIČ, Uroš
    Geomorfološka analiza dna slovenskega morja : magistrsko delo / Uroš Benkovič. - Ljubljana : [U. Benkovič], 2019. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111269&lang=slv. - Mentor Karel Natek, somentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 73-79. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Geomorfological analysis of the slovenian sea bottom. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.462(497.4)

COBISS.SI-ID 70295906

30.

BRUS, Matija
    Slovenci v Dolini pri Trstu : zaključna seminarska naloga / Matija Brus. - Ljubljana : [M. Brus], 2019. - 34 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111627&lang=slv. - Mentor Jernej Zupančič. - Bibliografija: str. 31-32. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Slovenians in Dolina near Trieste. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 70273890

31.

CERAR, Kaja
    Gospodarski razvoj obvipavskega dela občine Miren - Kostanjevica od 19. stoletja : magistrsko delo / Kaja Cerar. - Ljubljana : [K. Cerar], 2019. - 134 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111665&lang=slv. - Mentor Simon Kušar, Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 118-131. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Economic development of the settlements along the Vipava river in the municipality of Miren - Kostanjevica since 19th century. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

330.34:334.712(497.472)

COBISS.SI-ID 70302818

32.

GANTAR, Nataša, 1996-
    Uporaba satelitskih posnetkov Landsat za proučevanje širjenja mesta Nairobi v Keniji v obdobju od 1976 do 2016 : zaključna seminarska naloga / Nataša Gantar. - Ljubljana : [N. Gantar], 2019. - 40 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110278&lang=slv. - Mentor Marko Krevs. - Bibliografija: str. 36-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Using satellite images Landsat for studying the expansion of Nairobi city in Kenya between 1976 and 2016. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

528.8:911.375.12(676.2Nairobi)

COBISS.SI-ID 70328162

33.

GORNIK, Barbara, 1993-
    Poslovni modeli zeliščarjev na slovenskem podeželju : magistrsko delo / Barbara Gornik. - Ljubljana : [B. Gornik], 2019. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111941&lang=slv. - Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 84-89. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Business models of herbalists on Slovenian rural areas. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.3(497.4)

COBISS.SI-ID 70371170

34.

HALILOVIĆ, Nela
    Trajnostno reševanje problemov dnevne mobilnosti v Mestni občini Velenje : magistrsko delo / Nela Halilović. - Ljubljana : [N. Halilović], 2019. - 118 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111687&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 104-115. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Proposal for sustainable solutions in case of daily mobility in Municipality of Velenje. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

331.556.2(497.43Velenje)

COBISS.SI-ID 70298466

35.

HERMAN, Eva, 1996-
    Ekološki odtis prebivalcev občine Rogatec : zaključna seminarska naloga / Eva Herman. - Ljubljana : [E. Herman], 2019. - 51 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109559&lang=slv. - Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: str. 41-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Ecological footprint of the residents of the municipality of Rogatec. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502.14(497.43Rogatec)

COBISS.SI-ID 70304610

36.

JANČIČ, Maša
    Prostorski vidiki projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata : zaključna seminarska naloga / Maša Jančič. - Ljubljana : [M. Jančič], 2019. - 37 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111038&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 34-37. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Spatial aspects of the project Moderation of traffic in Vrata Valley. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656:711(497.452)

COBISS.SI-ID 70293602

37.

KALIŠNIK, Maja, 1992-
    Izdelava kart na podlagi geolociranih podatkov iz družabnih omrežij : zaključna seminarska naloga / Maja Kališnik. - Ljubljana : [M. Kališnik], 2019. - 42 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111929&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 36-42. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Mapping geolocated social media data. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

528.9:004

COBISS.SI-ID 70334562

38.

KASTELIC, Vid
    Vpliv rekreacije na onesnaženost zelenih površin v Ljubljani na primeru Golovca, Rožnika in Ljubljanskega gradu : zaključna seminarska naloga / Vid Kastelic. - Ljubljana : [V. Kastelic], 2019. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111574&lang=slv. - Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 30. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Effect of recreation on pollution of green areas in Ljubljana, on example of Golovec, Rožnik and Ljubljana castle. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

379.83:911.375(497.451.1)

COBISS.SI-ID 70264930

39.

KAVKA, Nejc
    Predstavitev pedo in fitogeografskih značilnosti širšega območja Iškega vršaja in Krima s pomočjo učne poti : zaključna seminarska naloga / Nejc Kavka. - Ljubljana : [N. Kavka], 2019. - 38 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110757&lang=slv. - Mentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 36-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary: A presentation of pedo and phytogeographical features of the broader area of Iška alluvial fan and Krim with a learning path. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

631.4+581.9:639.1.055.3(497.451)

COBISS.SI-ID 70239842

40.

KOKOŠAR, Matic
    Razvojne ovire in priložnost demografsko ogroženih območij v občini Tolmin : zaključna seminarska naloga / Matic Kokošar. - Ljubljana : [M. Kokošar], 2019. - 38 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110872&lang=slv. - Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 35-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Development obstacles and opportunities of demographically endangered settlements of the municipality of Tolmin. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

314:591.139+711.3(497.473)

COBISS.SI-ID 70281058

41.

KOŠIR, Jon
    Razvoj političnih meja moderne poljske države : zaključna seminarska naloga / Jon Košir. - Ljubljana : [J. Košir], 2019. - 56 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111660&lang=slv. - Mentor Jernej Zupančič, somentorica Ana Cergol Paradiž. - Bibliografija: str. 55-56. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Development of the political borders of the modern polish state. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino. - Podnasl. v izv. na Odd. za zgodovino: Diplomsko delo: FFLJ

341.222(438)

COBISS.SI-ID 70272610

42.

KOTNIK, Vesna, 1996-
    Dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Kidričevo : zaključna seminarska naloga / Vesna Kotnik. - Ljubljana : [V. Kotnik], 2019. - 50 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110873&lang=slv. - Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: str. 46-49. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Supplementary activities on farms in the Municipality of Kidričevo. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

33:631(497.412)

COBISS.SI-ID 70265442

43.

KRANJC, Špela, 1992-
    Geografska in sociološka presoja izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper : magistrsko delo / Špela Kranjc. - Ljubljana : [Š. Kranjc], 2019. - 117 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111701&lang=slv. - Mentorja Katja Vintar Mally, Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 100-110. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Geographical and sociological asessment of the proposed construction of the second railway track from Divača to Koper. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

656.2:91+316(497.472)

COBISS.SI-ID 70338402

44.

LONGAR, Žiga
    Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič : magistrsko delo / Žiga Longar. - Ljubljana : [Ž. Longar], 2019. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111777&lang=slv. - Mentorja Simon Kušar, Igor Škamperle, somentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 100-105. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Industrialization and social dynamics in the municipality of Tržič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

330.341.424:323.11(497.452Tržič)

COBISS.SI-ID 70337378

45.

LOZAR, Nastja
    Geografska analiza poslovne cone TRIS Kanižarica : zaključna seminarska naloga / Nastja Lozar. - Ljubljana : [N. Lozar], 2019. - 29 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110387&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 24-25. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Geographic analysis of the business zone TRIS Kanižarica. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.554(497.434)

COBISS.SI-ID 70333538

46.

MISLEJ, Urban
    Geografski vidiki selitve kazahstanskega glavnega mesta : zaključna seminarska naloga / Urban Mislej. - Ljubljana : [U. Mislej], 2019. - 39 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111634&lang=slv. - Mentor Jernej Zupančič. - Bibliografija: str. 31-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Geographical aspects of the relocation of the Kazakhstan capital city. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711.432(574)

COBISS.SI-ID 70264418

47.

NOVLJAN, Živa
    Vrtače na pobočjih : magistrsko delo / Živa Novljan. - Ljubljana : [Ž. Novljan], 2019. - 64 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111883&lang=slv. - Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 56-64. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Dolines on slopes. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.435.82+528:004(497.4)

COBISS.SI-ID 70343522

48.

OZIS, Leni
    Morfogeneza spodmolov v Slovenski Istri : doktorska disertacija / Leni Ozis. - Ljubljana : [L. Ozis], 2018. - 156 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Karel Natek, somentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: str. 137-150. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.

911.2:551.43(497.472)(043.3)

COBISS.SI-ID 302203648

49.

PETROVIČ, Alen, 1996-
    Turistično in prostočasno ravnanje starejših prebivalcev na primeru Maribora in Slovenskih goric : zaključna seminarska naloga / Alen Petrovič. - Ljubljana : [A. Petrovič], 2019. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111043&lang=slv. - Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Tourist and leisure behaviour of the elderly in the case of Maribor and Slovenske gorice. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.48-52:796.5(497.412)

COBISS.SI-ID 70239074

50.

REBERNIK, Lea, 1993-
    Upravljanje in planiranje mest, ki se krčijo (shrinking cities) - analiza izbranega primera v vzhodni Nemčiji : magistrsko delo / Lea Rebernik. - Ljubljana : [L. Rebernik], 2019. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111397&lang=slv. - Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 82-94. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Administration and planning of shrinking cities - a case analysis in East Germany. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.375:711.168(430)

COBISS.SI-ID 70296418

51.

RIFELJ, Klemen
    Tuje neposredne investicije v Sloveniji med letoma 2000 in 2018 : zaključna seminarska naloga / Klemen Rifelj. - Ljubljana : [K. Rifelj], 2019. - [35] str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111025&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. [34-35]. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Foreign direct investments in Slovenia for the year 2000 to 2018. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

330.342.14(497.4)

COBISS.SI-ID 70294370

52.

RIGLER, Andrej
    Električna vozila v Sloveniji leta 2035 in njihov vpliv na izpuste CO2 ter energijo : magistrsko delo / Andrej Rigler. - Ljubljana : [A. Rigler], 2019. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111901&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin, somentor Goran Turk. - Bibliografija: str. 69-74. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Electric vehicles in Slovenia in 2035 and their impact on CO2 emissions and energy resources. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

656.11(497.4)

COBISS.SI-ID 70367330

53.

SCHIFFER, Nik
    Kvaliteta bivalnega okolja v krajevni skupnosti Anhovo-Deskle : zaključna seminarska naloga / Nik Schiffer. - Ljubljana : [N. Schiffer], 2019. - 71 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111569&lang=slv. - Mentor Dejan Rebernik. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Quality of the living environment in the local community of Anhovo-Deskle. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

502(497.473)

COBISS.SI-ID 70294114

54.

STRMŠEK, Veronika
    Turizem v Zgornji Savinjski dolini s poudarkom na športnem turizmu : magistrsko delo / Veronika Strmšek. - Ljubljana : [V. Strmšek], 2019. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111682&lang=slv. - Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 136-146. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Tourism in the Upper Savinja Valley with emphasis on sport tourism. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

379.83(497.431)

COBISS.SI-ID 70301282

55.

SVETINA, Anita, 1996-
    Predlog ureditve območja Bajerja pri Debeli peči v Ribnem pri Bledu : zaključna seminarska naloga / Anita Svetina. - Ljubljana : [A. Svetina], 2019. - 38 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110397&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Proposal for regulation of Bajer pri Debeli peči in Ribno pri Bledu. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

338.487+502.131.1(497.452)

COBISS.SI-ID 70267490

56.

ŠKOFIC, Teja
    Proučevanje temperaturnega obrata v Kranju z okolico : zaključna seminarska naloga / Teja Škofic. - Ljubljana : [T. Škofic], 2019. - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110403&lang=slv. - Mentor Matej Ogrin. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary: Study of the thermal inversion in the region Kranj. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.524:548.123(497.452)

COBISS.SI-ID 70280034

57.

VIDGAJ, Katja
    Značilnosti priljubljenih območij za gorsko kolesarjenje : magistrsko delo / Katja Vidgaj. - Ljubljana : [K. Vidgaj], 2019. - 62 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111830&lang=slv. - Mentor Dejan Cigale. - Bibliografija: str. 48-54. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Characteristics of popular destinations for mountain biking. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

796.6

COBISS.SI-ID 70327906

58.

ZOF, Anja
    Uporaba mobilnih aplikacij pri pouku geografije : magistrsko delo / Anja Zof. - Ljubljana : [A. Zof], 2019. - 92 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111908&lang=slv. - Mentorica Tatjana Resnik Planinc, somentor Blaž Repe. - Bibliografija: str. 77-85. - Izvleček ; Povzetek ; Summary: Use of mobile applications in geography classes. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

37.091.64:621.395.721.5

COBISS.SI-ID 70370146

59.

ZUBOVIĆ, Venera
    Razvojni izzivi Zagrebškega pristanišča na Reki : zaključna seminarska naloga / Venera Zubović. - Ljubljana : [V. Zubović], 2019. - 71 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110411&lang=slv. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 60-66. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The development challenges of Zagreb pier in Rijeka. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

627.21(497.572)

COBISS.SI-ID 7027517091(05) Geografija - serijske publikacije. Periodika

60.

    MEDITERRANEAN geoscience reviews [Elektronski vir]. - El. časopis. - Vol. 1, issue 1 (2019)- . - [S. l.] : Springer Nature, 2019-

Način dostopa (URL): https://www.springer.com/journal/42990. - Nasl. z nasl. zaslona. - Ima tiskano izd. : Mediterranean geoscience review = ISSN 2661-863X

551.1/.4+911.2.2(05)

COBISS.SI-ID 70358882910 Geografija kot znanost. Splošno

61.

KREJAN, Marta
    Janez Svoljšak (1993-2019) / Marta Krejan Čokl. - Fotogr.

V: Planinski vestnik. - ISSN 0350-4344. - Letn. 119, [št.] 9 (2019), str. 80.

91:929Svoljšak J.

COBISS.SI-ID 70240354

62.

KUNAVER, Jurij, 1933-
    Kaninsko pogorje in moja znanstvena kariera / Jurij Kunaver. - Ilustr.

V: Bovčani se predstavijo / [uredila Dana Ivančič]. - Bovec : Literarni klub, 2019. - ISBN 978-961-290-034-2. - Str. 21-25.

910:929Kunaver J.

COBISS.SI-ID 70399586911.3 Družbena geografija

63.

    KULTURNA pokrajina Haloz / [avtorji Dejan Cigale ... et al.] ; uredniki Vladimir Drozg, Uroš Horvat, Eva Konečnik Kotnik. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Kranj : Žnidarič). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prostori)

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/435. - 80 izv. - Nasl. v kolofonu: The Cultural Landscape of Haloze Region. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Vsebuje biografske podatke o avtorjih

ISBN 978-961-286-303-6

91(497.4)(082):929Bračič V.

COBISS.SI-ID 97239041

64.

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Kulturna geografija : raznolikost svetovnega prebivalstva in kulturnih pokrajin / Jernej Zupančič. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 250-259

ISBN 978-961-06-0231-6 : 25,90 EUR

911.3(075.8)

COBISS.SI-ID 301447168913(497.4) Regionalna geografija Slovenije

65.

    ČE spoštujemo preteklost, bo svetla naša prihodnost : zbornik ob 900. obletnici prve pisne omembe Smlednika in Hraš / [urednica Marjeta Žebovec]. - 1. natis. - Smlednik : Krajevna skupnost, 2018. - 442 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-288-800-8 : 30,00 EUR

94(497.4Smlednik)(082)
908(497.4Smlednik)

COBISS.SI-ID 296888832

66.

FUJS, Metka
    Murska Sobota / [besedilo Metka Fujs ; urednica Brigita Bavčar ; izbor slikovnega gradiva Sandi Červek in uredniški odbor ; fotografije Lado Klar ... [et al.] ; prevod Franc Smrke, Elizabeta Žargi, Phillip Burt]. - Murska Sobota : Mestna občina, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 203 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-288-711-7

908(497.411Murska Sobota)

COBISS.SI-ID 296412928

67.

ŽEBOVEC, Marjeta
    V zavetju sv. Marije Magdalene : življenje vasi Praše pri Kranju / Marjeta Žebovec. - 1. natis. - Smlednik : [samozal.] M. Žebovec, 2019 (Kranj : Oman). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 238-239

ISBN 978-961-92404-7-2 : 30 EUR

908(497.4Praše)
94(497.4Praše)
39(497.4Praše)

COBISS.SI-ID 30092467293/94 Zgodovina

68.

SEDAR, Klaudija
    Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919 : zbornik izbranih dokumentov ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom / [avtorica, urednica Klaudija Sedar ; arhivsko gradivo Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ... et al.]. - Murska Sobota : Pokrajinska in študijska knjižnica, 2019 ([Murska Sobota] : Tiskarna aiP Praprotnik). - 124 str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv. - Opombe in bibliografija pod tekstom. - Bibliografija - Prekmurje ob zgodovinski prelomnici v knjižnih izdajah: str. 109-115. - Bibliografija: str. 118-123

ISBN 978-961-94118-8-9

94(497.411)"1919"

COBISS.SI-ID 301600256
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/FFLJ, 6. 2. 2020