Prijavno okno

Navigacija

izr. prof. dr. Uroš Stepišnik

Uroš Stepišnik
Kabinet:
221
Telefon:
+386 (0)1 24 11 238
e-Pošta
uros [dot] stepisnik [at] gmail [dot] com
Govorilne ure:

torek, 9.00 do 10.30.

Raziskovalna področja

  • Geografija krasa
  • Geomorfologija
  • Speleologija
  • Geodiverziteta

Pedagoška področja

  • Fizična geografija krasa
  • Geografija krasa
  • Geomorfologija
  • Fizična geografija
  • Naravne nesreče
  • Geodiverziteta

Društvena in strokovna dejavnost

Izbrana bibliografija

 

Znanstvena monografija

 
STEPIŠNIK, Uroš, KREVS, Marko (ur.). Udornice v Sloveniji, (E-GeograFF, 1). Elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-237-395-5. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-GeograFF-1-stepisnik.pdf. [COBISS.SI-ID 253841664]

FERK, Mateja, STEPIŠNIK, Uroš. Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana, (Georitem, 17). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 70 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-324-2. [COBISS.SI-ID 258055680]


STEPIŠNIK, Uroš, ŽEBRE, Manja, KREVS, Marko (ur.). Glaciokras Lovčena, (E-GeograFF, 2). Elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-237-440-2. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/glaciokras_lovcena_0.pdf. [COBISS.SI-ID 257050112]


STEPIŠNIK, Uroš, KREVS, Marko (ur.). Reliktni vršaji kontaktnega krasa, (E-GeograFF, 3). Elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-237-446-4. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/reliktni_vrsaji_kontaktnega_krasa_0.pdf. [COBISS.SI-ID 257338368]


GOSTINČAR, Petra, STEPIŠNIK, Uroš, KREVS, Marko (ur.). Geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore s poudarkom na fluviodenudacijskem površju, (E-GeograFF, 4). Elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 97 str. ISBN 978-961-237-485-3. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-geograff_4_-_geomorfoloske_znacilnosti_kocevskega_roga.pdf. [COBISS.SI-ID 260128512]

 

Univerzitetni učbenik

 

STEPIŠNIK, Uroš. Fizična geografija krasa. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-237-416-7. [COBISS.SI-ID 255346944]
 

Poglavje v monografski publikaciji

 
NATEK, Karel, STEPIŠNIK, Uroš. Geomorfološke značilnosti Bele krajine in Krajinskega parka Lahinja. V: PLUT, Dušan (ur.). Bela krajina in Krajinski park Lahinja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 2008, str. 53-70.
 

Izvirni znanstveni članki

 
ŠUŠTERŠIČ, France, ŠUŠTERŠIČ, Simona, STEPIŠNIK, Uroš. Mladokvartarna dinamika Planinske jame. Naše jame, 2002, 44, str. 25-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 125968640]

ŠUŠTERŠIČ, France, ŠUŠTERŠIČ, Simona, STEPIŠNIK, Uroš. The late quaternary dynamics of Planinska jama, south-central Slovenia. Cave karst sci., 2003, vol. 30, no. 2, str. 89-96. [COBISS.SI-ID 440414]


STEPIŠNIK, Uroš. Morfogenetske značilnosti vrhniških udornic. Naše jame, 2003, 45, str. 34-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 214153472]


STEPIŠNIK, Uroš. Loamy sediment fills in collapse dolines near the Ljubljanica river springs, dinaric karst, Slovenia. Cave karst sci., 2006, vol. 33, no. 3, str. 105-110. [COBISS.SI-ID 35813730]


STEPIŠNIK, Uroš. Ilovnate zapolnitve v udornicah v zaledju izvirov Ljubljanice. Dela. [Tiskana izd.], 2006, 26, str. 75-89, ilustr. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/Dela_26/05%20stepisnik.pdf. [COBISS.SI-ID 33472610]


STEPIŠNIK, Uroš, RAMŠAK, Lucija. Tikina jama. Naše jame, 2006, 46, str. 26-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 31726690]


STEPIŠNIK, Uroš, FERK, Mateja, GOSTINČAR, Petra, ČERNUTA, Luka, PETERNELJ, Karmen, ŠTEMBERGAR, Tomaž, ILIČ, Urška. Alluvial fans on contact karst : an example from Matarsko podolje, Slovenia = Vršaji na kontaktnem krasu : primer iz Matarskega podolja, Slovenija. Acta carsol., 2007, letn. 36, št. 2, str. 209-215, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27159597]


STEPIŠNIK, Uroš, ČERNUTA, Luka, FERK, Mateja, GOSTINČAR, Petra. Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja. Dela. [Tiskana izd.], 2007, 28, str. 29-42. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_28/03_stepisnik.pdf. [COBISS.SI-ID 36097890]


STEPIŠNIK, Uroš, MIHEVC, Andrej. Investigation of structure of various surface karst formations in limestone and dolomite bedrock with application of the electrical resistivity imaging = Proučevanje zgradbe različnih kraških oblik v apnencih in dolomitih z uporabo metode električne upornosti tal. Acta carsol., 2008, letn. 37, št. 1, str. 133-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 28583725]


HORNAK, Milan, STEPIŠNIK, Uroš. Prispevek k razumevanju zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male gore. Dela. [Tiskana izd.], 2008, 30, str. 39-49, ilustr. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/dela_30/hornak.pdf. [COBISS.SI-ID 38447970]


STEPIŠNIK, Uroš. The application of electrical resistivity imaging in collapse doline floors: Divača karst, Slovenia. Stud. Geomorphol. Carpatho- Balc., 2008, vol. 42, str. 41-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 39270498]


STEPIŠNIK, Uroš. Active and relict alluvial fans on contact karst of the Vrhpoljska brda hills, Slovenia = Aktivni in reliktni vršaji kontaktnega krasa Vrhpoljskih brd, Slovenija. Acta geogr. Slov., 2009, letn. 49, št. 2, str. 245-262, ilustr., zvd., graf. prikazi. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags49201.pdf, doi: 10.3986/AGS49201. [COBISS.SI-ID 30852397]


STEPIŠNIK, Uroš, FERK, Mateja, KODELJA, Blaž, BURGER, Boštjan, ABRAMOVIĆ, Maja, PETERCA, Simona. Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan. Dela. [Tiskana izd.], 2009, 31, str. 37-53, ilustr. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/dela_31/03_stepisnik.pdf. [COBISS.SI-ID 40678754]


STEPIŠNIK, Uroš, FERK, Mateja, KODELJA, Blaž, MEDENJAK, Goran, MIHEVC, Andrej, NATEK, Karel, ŽEBRE, Manja. Glaciokarst of western Orjen, Montenegro. Cave karst sci., 2010, vol. 36, no. 1, str. 21-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 42219362]


STEPIŠNIK, Uroš, ŽEBRE, Manja, TIČAR, Jure, LIPAR, Matej, FERK, Mateja, KODELJA, Blaž, KLEMENČIČ, Ivan. Obseg pleistocenske poledenitve na Lovčenu v Črni gori. Geogr. vestn. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 82, št. 1, str. 9-22, ilustr. http://zgds.zrc-sazu.si/GV82-1-stepisnikostali.pdf. [COBISS.SI-ID 44776546]


STEPIŠNIK, Uroš. Relict alluvial fans of Matarsko podolje and Vrhpoljska brda, Slovenia. Z. Geomorphol., 2010, vol. 54, no. 1, str. 17-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 42230114]


STEPIŠNIK, Uroš, KOSEC, Gregor. Modelling of slope processes on karst = Modeliranje pobočnih procesov na krasu. Acta carsol., 2011, vol. 40, no. 2, str. 267-273. [COBISS.SI-ID 25189671]


STEPIŠNIK, Uroš. Sediments in collapse dolines on the Kras plateau, Slovenia = Sedimenti v udornicah na Krasu, Slovenija. Acta geogr. Slov., 2011, letn. 51, št. 2, str. 233-252, ilustr., graf. prikazi, zvd. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags51201.pdf, doi: 10.3986/AGS51201. [COBISS.SI-ID 33476141]


MIHEVC, Andrej, STEPIŠNIK, Uroš. Uporaba metode električne upornosti tal na primeru Divaške jame. Dela. [Tiskana izd.], 2011, 35, str. 45-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 47823970]


GABROVŠEK, Franci, STEPIŠNIK, Uroš. On the formation of collapse dolines : a modelling perspective. Geomorphology (Amst.). [Print ed.], 2011, vol. 134, 1-2, str. 23-31, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X1100290X, doi: 10.1016/j.geomorph.2011.06.007. [COBISS.SI-ID 46343010]