Back to top

Zaključna seminarska naloga je pisni izdelek, v katerem študent/študentka strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen s temo zaključne seminarske naloge. Zaključna seminarska naloga ima lahko priloge v drugih medijih.

 

Zaključna seminarska naloga mora biti rezultat samostojnega dela kandidata/kandidatke. Zaključna seminarska naloga je lahko tudi rezultat dela dveh ali več kandidatov/kandidatk, pri čemer mora biti iz nje razviden prispevek posameznega kandidata/kandidatke.

 

Zaključna seminarska naloga je javni dokument, en izvod je shranjen v oddelčni knjižnici.

 

Izbira teme zaključne seminarske naloge

Kandidat/kandidatka si temo in mentorja/mentorico zaključne seminarske naloge izbere s področja geografskega predmeta, ki ga je opravljal/-a v okviru vpisanega študijskega programa.

 

Pri predmetih, kjer je študijski program usmerjen predvsem v usvajanje metod dela, kot so npr. metode za geografe, geoinformatika in osnove tematske kartografije, mora kandidat/kandidatka pri zaključni seminarski nalogi izhajati iz geografskih vsebin in pojavov.

 

Izbira mentorja/mentorice

 Oddelek za geografijo razpiše v začetku vsakega študijskega leta prosta mesta pri posameznem mentorju/mentorici, na katera se kandidati/kandidatke prijavijo v razpisanem roku. Mentor/mentorica pri zaključni seminarski nalogi je lahko visokošolski učitelj/učiteljica z nazivom redni profesor/redna profesorica, izredni profesor/izredna profesorica ali docent/docentka, ki je nosilec/nosilka ali izvajalec/izvajalka predmeta. Somentor/somentorica je lahko tudi izvajalec/izvajalka programa.

 

V primeru interdisciplinarne zaključne seminarske naloge mora kandidat/kandidatka imeti somentorja/somentorico, ki ga predlaga mentor/mentorica. Somentor/somentorica mora s tem soglašati.

 

Če izbrani mentor/mentorica meni, da tema ni z njegovega oziroma njenega strokovnega področja, napoti kandidata/kandidatko k drugemu visokošolskemu učitelju/učiteljici.

 

Študent/študentka sme zamenjati mentorja/mentorico ali somentorja/somentorico v soglasju s prvotno izbranim in nato še ob privolitvi novega mentorja/mentorice. Na podlagi pisne prošnje kandidata/kandidatke mora zamenjavo dokončno potrditi kolegij predstojnika/predstojnice.

 

Prijava teme zaključne seminarske naloge

 Pred prijavo teme zaključne seminarske naloge se mora študent/študentka o vsebini uskladiti z izbranim mentorjem/mentorico. Pri izbiri teme mora študent/študentka na spletni strani Oddelka za geografijo (Vodič za študente – Zaključna dela) pregledati že potrjene teme zaključnih seminarskih nalog za zadnja tri študijska leta in preveriti, da njegova/njena tema še ni bila obravnavana in potrjena. Kandidat/kandidatka prijavi temo zaključne seminarske naloge na predpisanem obrazcu, ki se hrani v tajništvu oddelka za geografijo (Evidenčni list zaključne seminarske naloge).

 

Temo zaključne seminarske naloge mora kandidat/kandidatka prijaviti najkasneje do 1. januarja študijskega leta, v katerem je prvič vpisan/-a v 3. letnik. Tema je veljavna dve leti po potrditvi na kolegiju predstojnika/predstojnice. Na podlagi pisne prošnje kandidata/kandidatke lahko kolegij predstojnika/predstojnice podaljša veljavnost teme, če se s tem predhodno strinja tudi mentor/mentorica.

 

Kandidat/kandidatka lahko v soglasju z mentorjem/mentorico spremeni temo prijavljene zaključne seminarske naloge. Na podlagi prejete pisne prošnje o spremembi odloča kolegij predstojnika/predstojnice.

 

 

Izdelava in predložitev zaključne seminarske naloge

 Zaključna seminarska naloga mora biti oblikovno in jezikovno pravilna. Napisana mora biti v slovenskem jeziku in vsebovati naslednje dele oziroma poglavja (po vrstnem redu): naslovno stran, zahvalo (po želji), izvleček s ključnimi besedami (v slovenščini in angleščini), kazalo vsebine, uvod, osrednji del, sklepi, povzetek v angleškem jeziku, vire in literaturo, seznam prilog, izjavo o avtorstvu ter morebitne priloge.

V skladu s kreditnimi točkami naj bo obseg zaključne seminarske naloge najmanj 15 strani jedra besedila za dvodisciplinarne in 30 strani za enodisciplinarne študentke in študente (to je brez naslovnih strani, zahvale, izvlečka, kazala, seznamov slik in preglednic, angleškega povzetka, seznama virov in literature ter prilog). V kolikor dvodisciplinarni opravljajo kombinirano zaključno seminarsko nalogo, je omejitev prav tako najmanj 30 strani. Zaključna seminarska naloga naj ne presega 50 strani oziroma 100.000 znakov s presledki.

 

Zaključna seminarska naloga naj bo dvostransko natisnjena na papirju formata A4. Besedilo naj bo obojestransko poravnano, s standardnimi robovi (25 mm), v dobro čitljivem standardnem črkovnem naboru, velikost črk 12, razmik 1.

 

Kandidat/kandidatka mora zaključno seminarsko nalogo predložiti v pregled mentorju/mentorici in somentorju/somentorici v tiskani obliki (v elektronski le izjemoma in po dogovoru z mentorjem/mentorico), in sicer v prvi pregled najpozneje do 1. junija študijskega leta, v katerem želi nalogo zagovarjati. Zaključna seminarska naloga mora biti pregledana najpozneje v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko kandidat/kandidatka predlaga predstojniku/predstojnici oddelka zamenjavo mentorja/mentorice. Kandidat/kandidatka mora upoštevati pripombe mentorja/mentorice in somentorja/somentorice in popraviti zaključno seminarsko nalogo.

 

O tem, kdaj je seminarska naloga zaključena, odločita izbrani mentor/mentorica in somentor/somentorica. Pred vezavo zaključne seminarske naloge mora študent delo oddati v pregled bibliotekarju v knjižnico oddelka, ki preveri ustreznost oblike, ključnih besed, seznama virov in literature ter drugo.

 

Kandidat/kandidatka mora v tajništvo oddelka praviloma oddati en trdo vezan izvod zaključne seminarske naloge in dva izvoda v elektronski obliki (na CD-ju v škatlici). V kolikor mentor/mentorica izrecno želi trdo vezan izvod, mora kandidat/kandidatka v tajništvo oddelka oddati dva trdo vezana izvoda in en izvod v elektronski obliki. Če ima kandidat/kandidatka tudi somentorja/somentorico, mora oddati štiri izvode zaključne seminarske naloge (po želji somentorja/somentorice je četrti izvod bodisi v trdi vezavi ali na CD-ju v škatlici). Kandidat/-ka mora vse strokovno in tehnično pregledane obvezne izvode naloge oddati v tajništvo Oddelka za geografijo najmanj 7 (sedem) dni pred zagovorom. 

 

Preden kandidat/kandidatka odda vezane izvode in elektronsko obliko zaključne seminarske naloge, mora na Evidenčnem listu zaključne seminarske naloge podpisati izjavo o strinjanju z objavo naloge na fakultetnih spletnih straneh in dobiti podpis v knjižnici, s katerim se potrjuje, da je elektronska oblika zaključne seminarske naloge istovetna s tiskano. V elektronski obliki je treba oddati celotno delo v eni datoteki.

 

Datoteki morata biti v MS Word zapisu in PDF zapisu (Adobe Acrobat). Pretvorba besedil v PDF zapis in zapis na CD je mogoča v čitalnici knjižnice Oddelka za geografijo. Tiskana in elektronska verzija zaključne seminarske naloge morata biti istovetni. Po pretvorbi v PDF je treba preveriti istovetnost obeh verzij (zlasti slike in tabele).

 

Navodila za pretvorbo zaključne seminarske naloge v PDF zapis.

 

Če kandidat/kandidatka zaključne seminarske naloge ne odda v dveh letih po odobritvi naslova naloge, tema zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti oziroma oddati prošnjo za podaljšanje, s čimer se mora strinjati mentor/mentorica in morebitni somentor/somentorica.

 

 

Zagovor zaključne seminarske naloge

 Za dokončanje prvostopenjskega univerzitetnega študija geografije mora študent/študentka opraviti vse študijske obveznosti po veljavnem študijskem programu. Kandidat/kandidatka v zadnjem semestru študija izdela zaključno pisno seminarsko nalogo in diplomira z njenim uspešnim zagovorom pred mentorjem/mentorico in študenti v ustreznem seminarju.

 

Zagovor zaključne seminarske naloge je javen. Na zagovoru študent/študentka ustno predstavi svojo nalogo. Pri predstavitvi lahko uporablja avdiovizualne in druge tehnične pripomočke. Kandidat/kandidatka ima na razpolago 15–20 minut za predstavitev zaključne seminarske naloge. Predstavitvi sledi razprava z vprašanji prisotnih na tematiko območja ali področja zaključne seminarske naloge.

 

 Oblikovanje zaključne seminarske naloge

 

Prednje platnice zaključne seminarske naloge vsebujejo iste sestavine kot naslovna stran, razen navedbe mentorja/mentorice in somentorja/somentorice in študijske smeri (primer 1). Barva platnic in črk na platnicah je poljubna, vendar naj bodo črke dobro vidne.

 

 

Naslovna stran zaključne seminarske naloge naj ima vrstični razmik 1 in odstavčne razmike, kot je vidno na primerih, vsebuje pa naslednje podatke (primer 2)

 

• naziv univerze, fakultete in oddelka z velikimi tiskanimi črkami (sredinska poravnava, velike tiskane črke, velikost 14);

 

• ime in priimek avtorja/avtorice (sredinska poravnava, velike tiskane črke, velikost 14, krepko);

 

• poudarjeni naslov dela (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost 18, krepko);

 

• podnaslov dela (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost 12);

 

• oznako Zaključna seminarska naloga (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost 12);

 

• levo ime in priimek mentorjev/mentoric, somentorjev/somentoric z akademskim in znanstvenim nazivom in desno navedba študijskega programa oz. programov (male tiskane črke, velikost 12) in

 

• kraj in leto izida (sredinska poravnava, male tiskane črke, velikost 12).

 

Zahvala – po želji avtorja/avtorice.

 

Izvleček s ključnimi besedami (primer 3) – avtor/avtorica v zgoščeni obliki predstavi vsebino zaključne seminarske naloge (namen, metode dela, rezultate, sklepe in priporočila). Izvleček naj bo dovolj informativen, da se lahko bralec hitro seznani s temo in izsledki dela. Izvleček naj vsebuje do 200 besed v enem odstavku. Pišemo v popolnih, a ne predolgih stavkih, v tretji osebi, v pravilnem strokovnem jeziku, izogibamo se neznanim kraticam. Pred izvlečkom se navede tudi naslov zaključne seminarske naloge v slovenščini in angleščini. Izvlečku sledi do pet ključnih besed s seznama vsebinskih oznak, ki ga uporablja knjižnica oddelka za geografijo. Izvleček in ključne besede so prevedene tudi v angleščino (abstract, key words).

 

Kazalo – pregled vseh poglavij in podpoglavij z navedbo strani.

 

Poglavja členimo v podpoglavja na naslednji način:

 

3. Naslov poglavja

 

3.1. Naslov podpoglavja

 

3.1.1.

 

Uvod – vsebuje navedbo namena in poglavitnih ciljev naloge, ki jih študent/študentka začrta v dogovoru z mentorjem/mentorico. V uvodu so na kratko predstavljeni način dela, dosedanje raziskave, terensko delo, uporaba virov in literature ter postavljena delovna hipoteza.

 

Razprava in rezultati – osrednji del naloge vsebuje metodološki in analitični del ter delne zaključke. Poleg teksta so tabele, grafikoni in karte.

 

Sklepi – izčrpen povzetek glavnih rezultatov, problemov in predlogov za rešitev le-teh.

 

Summary – angleški prevod skrajšanega zaključka. Priporočamo eno do dve strani.

 

Viri in literatura – seznam vseh uporabljenih virov in literature, oblikovan v skladu z oddelčnimi pravili.

 

Seznam slik in preglednic – kazalo vseh slik (grafikonov, fotografij, skic, kart ipd.) in preglednic z navedbo strani.

 

Seznam prilog – vprašalniki, statistične priloge ipd.

 

Izjava o avtorstvu (primer 4) – avtor/avtorica mora v zaključno seminarsko nalogo vključiti in lastnoročno podpisati izjavo, da je naloga rezultat njegovega oziroma njenega samostojnega dela. Izjava se glasi: "Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

 

 

NAVODILA ZA NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV V PISNIH DELIH - avtor/avtorica mora pri izdelavi zaključne seminarske naloge dosledno upoštevati navodila, javno objavljena na spletni strani Oddelka.

 

 

 

Zadnja posodobitev pravil po sklepu KP: 27. 10. 2017