Back to top

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Geografija traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupno 60 kreditnih točk. Študijski program nima smeri. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant/ka je magister/magistrica profesor/profesorica geografije in ..., pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline, okrajšava pa mag. prof. geog. in ....

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

 

Uporabne povezave:

 

 

Predmetnik:

Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe

Didaktika

Didaktika geografije I

Didaktika geografije II

Humanistika in družboslovje

Magistrsko delo

Opazovalna praksa (pri psihologiji/ pri obči didaktiki/ pri pedagogiki in andragogiki)

Organizacija in izvedba ekskurzije in terenskega dela

Pedagogika – teorija vzgoje in andragogika

Pedagoška praksa

Psihologija za učitelje

Raziskovanje učnega procesa

Slovenščina za učitelje