Prijavno okno

Navigacija

Tekoči in izvedeni projekti (2010 - 2015)

Domači in mednarodni projekti, kjer sodelujemo člani Oddelka za geografijo; aktivni in zaključeni projekti

št.  Ime projekta vrsta projekta šifra začetek projekta konec projekta vloga odgovorni nosilec projekta finacer status projekta
1 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra AP V6-1510 15.10.2015 15.4.2017 VP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič ARRS, MGRT aktiven
2 Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji - površje, vzpostavitev novega kazalca "Zelene javne površine v urbanih območjih" TRŽ.P.   1.6.2015 31.7.2015 VP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič ARSO zaključen
3 Pokrajinska raznolikost in vroče točke v Sloveniji TAP L6-6852 1.10.2014 30.9.2017 PP GIAM, D. Perko, FF, B. Lampič ARRS aktiven
4 Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč TP J6-6853 1.7.2014 30.6.2017 PP GIAM, FF, U. Stepišnik ARRS aktiven
5 Lifelong Learning Programme; UE4SD – University Educators for Sust. Develop. EUP    5.7.2013   PP FF, Oddelek za geografijo, K. Vintar Mally EU aktiven
6 Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji TP J6-4016 1.7.2011 30.6.2014 VP FF, Oddelek za geografijo, D. Plut ARRS zaključen
7 Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah TP J6-4138 1.7.2011 30.6.2014 PP GIAM, M. Urbanc, FF, T. resnik Planinc ARRS zaključen
8 Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona TRŽ.P. 430-144/2013-8 2013 2014 VP FF, Oddelek za geografijo, M. Ogrin MO Ljubljana zaključen
9 Analize turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2020) TRŽ.P. PP-2014-2 (17-107/2014-FF) 9.6.2014 30.11.2014 VP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič Zavod za turizem in šport Kamnik zaključen
10 Okoljsko poročilo za OPN občine Medvode TRŽ.P.   2014 2015 PP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič Občina Medvode aktiven
11 Okoljsko poročilo za OPN občine Brezovica TRŽ.P.   2013 2014 PP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič Občina Brezovica zaključen
12 Okoljsko poročilo za OPN občine Tržič TRŽ.P.   2013 2013 PP FF, Oddelek za geografijo, I. Mrak Občina Tržič zaključen
13 Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji - površje TRŽ.P.   2012 2013 VP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič ARSO zaključen
14 Izvedba nacionalne ocene energetskega potenciala degradiranih območij po metodologiji projekta M2RES TRŽ.P.   2012 2012 VP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič Občina Velenje zaključen
15 Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji  AP V7-1118  2011 2013 PP FKBV, Č. Rozman, FF, B. Lampič ARRS, MKGP zaključen
16 Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji  AP V4-1148  2011 2013 PP BF, FF, B. Lampič ARRS, MKGP zaključen
17 Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa AP   2010 2013 PP FF, Oddelek za geografijo, M. Ogrin MOP zaključen
18 Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije  AP V1-1088  2010 2012 VP FF, Oddelek za geografijo, M. Špes ARRS, MGRT zaključen
19 Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju  AP V5-1014  2010 2012 VP FF, Oddelek za geografijo, I. Potočnik Slavič ARRS, MKGP zaključen
20 Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva  AP V4-1063  2010 2012 PP IER, FF, B. Lampič ARRS, MKGP zaključen
21 Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo BIL BI-BE/11-12-V-005  2011 2012 VP FF, Oddelek za geografijo, I. Potočnik Slavič ARRS zaključen
22 Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega gorskega sveta: primer Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline Kamniške Bistrice (Kamniško – Savinjske Alpe BIL BI-FR/11-12-PROTEUS-001  2011 2012 VP FF, Oddelek za geografijo, I. Mrak ARRS zaključen
23 DERREG - Developing Europes Rural Regions in the Era of Globalisation EUP, 7 OP RTD/L.2/J-MB/PL D(2008)513693 (2009-2011 2009 2011 PP FF, Oddelek za geografijo, B. Lampič EU zaključen
24 Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja  TAP L6-0596  2008 2010 VP FF, Oddelek za geografijo, D. Rebernik ARRS, občine Sp. Podravja zaključen
 

TP temeljni projekt
TAP temeljni aplikativni projekt
AP aplikativni projekt
BIL bilateralni projekt
EUP EU projekt
TRŽ.P. tržni projekt