Back to top

Pravilnik dela v sobi 023

Namen

Soba 023 je izključno namenjena zaposlenim in študentom na Oddelku za geografijo FF ter uradnim gostom Oddelka za geografijo FF. Vsi ostali uporabniki morajo pridobiti dovoljenje tajništva Oddelka za geografijo FF.

 

 

Pedagoško delo (izvajanje pouka, izpitov, zagovorov ali predstavitev, projektni sestanki, gostujoči profesorji), ki je predhodno najavljeno v tajništvu Oddelka za  geografijo FF, ima v sobi 023 prednost pred nepedagoškimi oblikami dela, ki jih izvajajo študenti.

 

Študenti geografije sobo 023 uporabljajo za študijske namene. Prvenstveno je soba 023 namenjena skupinskim oblikam dela (projektne naloge, priprava skupinskih predstavitev, sestanki DMGS in njegovih sekcij ipd.). Soba 023 je namenjena tudi individualnim oblikam dela.

 

Urnik

Zasedenost sobe 023 se ureja s spletnim dokumentom, katerega administrator je ga. tajnica. Povezava na spletni dokument je dostopna na spletni strani Oddelka za geografijo FF.

Soba 023 je na voljo študentom v času odprtosti Filozofske fakultete.

 

Vedenje

Samostojno delo študentov (individualno ali skupinsko) naj poteka na način, ki ni moteč za druge uporabnike sobe 023 oziroma uporabnike drugih učilnic in hodnika v kleti FF.

 

Telefonski in drugi zasebni pogovori naj se opravijo izven sobe 023.

 

V kolikor v sobo 023 prinašate stole ali jih prestavljate, jih po končani uporabi vrnite na njihovo izvorno mesto.

 

Študenti Oddelka za geografijo FF so odgovorni za nepremični in premični inventar sobe 023.

 

Vnašanje hrane in pijače ni dovoljeno.

 

Pravila uporabe inventarja

Ključ: ključ sobe 023 je mogoče dnevno prevzeti na recepciji FF. Študent, ki v tekočem dnevu prvi prevzame ključ sobe 023, se receptorju identificira s študentsko izkaznico in v vpisno knjigo čitljivo zapiše zahtevane podatke (ime in priimek, ura prevzema). Študent, ki zjutraj prevzame ključ, le-tega tudi zvečer vrne na recepcijo oziroma določi odgovornega študenta, ki ključe vrne na recepcijo.

 

Inventar sobe 023:

  • 17 stolov in 2 mizi;
  • platno: upravlja se s stenskim stikalom (ob zračenju sobe 023 je potrebno s platnom skrbno ravnati; okno je potrebno ob večernem zapiranju sobe 023 tudi zapreti);
  • 7 stenskih polic, ki jih študentje lahko uporabljajo za svoje potrebe; police je potrebno ohraniti snažne in urejene;
  • bela tabla in premično stojalo z listi;
  • koš za smeti in 6 obešalnikov;
  • računalnik: je namenjen pedagoškim oblikam dela in ne študentski rabi.

 

Ostalo

Ob vzpostavitvi prenosa sobe 023 v odgovorno souporabo študentov Oddelka za geografijo FF (januarja 2019) se na podlagi medsebojnega zaupanja določi trimesečno poskusno obdobje, v katerem bodo odgovorni s strani Oddelka za geografijo (dr. Krevs, dr. Potočnik Slavič, mag. Mrak Pestotnik) spremljali stanje sobe 023. S strani študentov Oddelka za geografijo odgovornost prevzamejo predstavniki letnikov, ki so tudi enakopravni člani pri sestavljanju tega pravilnika. Predstavniki letnika medsebojno uskladijo urnik nadzora nad souporabo sobe 023. Če bo poškodovan premični in/ali nepremični inventar sobe 023 ali če bodo kršena druga določila tega pravilnika, bo soba 023 ponovno na voljo le uporabnikom za pedagoške namene.

 

O morebitnih nejasnostih v zvezi s pravilnikom in uporabo sobe 023 se pogovorite z go. tajnico ali predstojnikom.

 

Vsako izjemo, ki ni v skladu s pravilnikom, mora odobriti tajništvo oziroma predstojnik.  

 

Neupoštevanje pravil se kaznuje s prepovedjo dela v sobi 023.

 

V primeru hujših kršitev reda in discipline ali uničenja inventarja velja Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani.

 

Tehnične napake oz. pomanjkljivosti v sobi 023 študenti ažurno sporočajo v tajništvo Oddelka za geografijo FF.

 

Vsak študent kot uporabnik sobe 023 je odgovoren za svojo lastnino in je dolžan skrbeti za red in čistočo sobe 023.

 

 

 

Ljubljana, november 2018

 

 

Pripravili:

predstavniki študentov v š. l. 2018/2019 (Ana Vidic, Tinkara Mazej, Karmen Dolenšek, Jože Markeš, Davina Dšuban, Uroš Ferrari Stojanović, Arlen Šegula, Peter Pavel Koša, Matej Frelih, Kristina Pintar, Miha Sever, Tea Adamlje, Adam Gabrič, Miha Hlede) in mag. Jerica Mrak Pestotnik, dr. Marko Krevs, dr. Irma Potočnik Slavič