ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O ODDELKU
Oddelek za geografijo

ŠTUDIJ

RAZISKOVANJE

PUBLIKACIJE

KNJIŽNICA

VODIČ ZA ŠTUDENTE

ENGLISH

100-LETNICA

Back to top
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
2018/2019

KP odobri naslove magistrskih del

 • Ustno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, mentor dr. Damijan Štefanc
 • Spreminjanje namenske rabe iz stavbnih v kmetijska zemljišča; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič, somentorica dr. Mojca Foški
 • Električna vozila v Sloveniji leta 2035 in njihov vpliv na izpuste CO2; mentor dr. Matej Ogrin, somentor dr. Goran Turk
 • Vrednotenje razvojnih učinkov investicije podjetja Lonstroff v Logatcu; mentor dr. Simon Kušar
 • Uvajanje sodobnih sistemov javne izposoje koles v mestni prometni sistem Ljubljane; mentor dr. Matej Ogrin
 • Sodelovanje lokalnih skupnosti z Univerzo v Ljubljani: primer Pokolpja; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

KP ugodi prošnjam za spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Stari naslov: Razvojni izzivi Zagrebačke obale v Luki Rijeka; mentor dr. Simon Kušar
 • Novi naslov: Razvojni izzivi Zagrebškega pristanišča na Reki; mentor dr. Simon Kušar
 • Stari naslov: Proučevanje toplotnega obrata na območju Mlake pri Kranju; mentor dr. Matej Ogrin
 • Novi naslov: Proučevanje temperaturnega obrata v Kranju z okolico; mentor dr. Matej Ogrin
 • Stari naslov: Vpliv neposrednih tujih investicij na gospodarski razvoj v Sloveniji; mentor dr. Simon Kušar
 • Novi naslov: Tuje neposredne investicije v Sloveniji med letoma 2000 in 2018; mentor dr. Simon Kušar

KP ugodi prošnji za podaljšanje teme magistrskega dela

 • Kakovost zelenih površin v slovenskih mestnih občinah; mentorica dr. Katja Vintar Mally


KP odobri naslova zaključnih seminarskih nalog

 • Primerjava izbranih kemičnih lastnosti prsti njivskih in travniških površin na območju Ribnice: mentor dr. Blaž Repe
 • Problematika razmejevanja otočja Spratly; mentor dr. Jernej Zupančič

KP odobri naslove magistrskih del

 • Sodelovalni geografski informacijski sistemi kot orodje za opolnomočenje prebivalstva; mentor dr. Marko Krevs
 • Prostorske spremembe na funkcionalno razvrednotenih območjih Koroške statistične regije; mentorica dr. Barbara Lampič
 • Geomorfološke značilnosti Logaškega polja; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Dojemanje in vrednotenje trajnostnega turizma na primeru izbranih slovenskih turističnih destinacij; mentor dr. Dejan Cigale
 • Geomorfološke značilnosti slepih dolin med Kozino in Novim Vinodolskim; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP odobri podaljšanje teme zaključne seminarske naloge

 • Kmetijstvo v luči ekstremnih vremenskih dogodkov v Vipavski dolini; mentor dr. Darko Ogrin

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Stari naslov: Geografski vidiki razvoja in preobrazbe območja BTC Ljubljana; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Novi naslov: Geografija Leoganga; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Stari naslov: Mladi prevzemniki na Haloških kmetijah; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Novi naslov: Socialna vloga dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini Kidričevo; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

KP odobri podaljšanje veljavnosti teme in spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Stari naslov: Predlogi za urejanje prometa v središču Kobarida; mentor dr. Matej Ogrin
 • Novi naslov: Analiza in načrt ureditve nemotoriziranega prometa v Kobaridu; mentor dr. Matej Ogrin

KP odobri podaljšanje teme magistrskega dela

 • Vpliv tematskih poti na razvoj podeželja; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Dejan Cigale

KP odobri spremembo naslova magistrskega dela in somentorja

 • Stari naslov: Vpliv razvoja industrije na priseljevanje in spreminjanje narodnostne sestave v občini Tržič ter odnos med narodnostnimi skupinami; mentorja dr. Simon Kušar in dr. Igor Škamperle
 • Novi naslov: Industrializacija in družbena dinamika v občini Tržič; mentorja dr. Simon Kušar in dr. Igor Škamperle, somentor dr. Damjan Mandelc


KP odobriti naslov zaključne seminarske naloge

 • Slovenci v Dolini pri Trstu: mentor dr. Jernej Zupančič

KP odobri naslove magistrskih del

 • Literarni turizem v Sloveniji na primeru Vrhnike, Cankarjevega mesta kot literarnega kraja; mentor dr. Dejan Cigale
 • Zemljepisna imena pri pouku geografije in slovenščine v osnovni šoli; mentorica dr. Mojca Ilc Klun, mentor dr. Matej Šekli
 • Geomorfološka analiza Košanske doline; mentor dr. Karel Natek
 • Uporaba mobilnih aplikacij pri pouku geografije; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Blaž Repe
 • Turizem na kmetiji v Mestni občini Maribor; mentor dr. Dejan Cigale
 • Razvojna vloga podpor živinorejskim kmetijam na Dolenjskem; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Prostorska razširjenost onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji; mentorica dr. Barbara Lampič

KP odobri spremembo naslova

 • Stari naslov: Možnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in državljanske in domovinske vzgoje ter etike v osnovni šoli; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, mentor dr. Damjan Štefanc

 • Novi naslov: Možnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in domovinske in državljanske kulture ter etike v osnovni šoli; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, mentor dr. Damjan Štefanc

KP odobri naslove magistrskih del

 • Spremembe izbranih kategorij rabe tal na Veliki planini v zadnjih stotih letih; mentor dr. Blaž Repe
 • Spremembe ojezeritve Cerkniškega jezera zaradi spreminjanja podnebja v zadnjih 60-ih letih; mentor dr. Tajan Trobec
 • Značilnosti priljubljenih območij za gorsko kolesarjenje; mentor dr. Dejan Cigale
 • Poslovni modeli zeliščarjev na slovenskem podeželju; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Odziv zgornje gozdne in drevesne meje na sodobne podnebne spremembe na primeru Snežnika in Južnih Bohinjskih gora; mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Blaž Repe
 • Določanje potencialnih habitatov za naselitev evropskega bizona v Sloveniji; mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Ivan Kos
 • Analiza temperaturnih razmer v mraziščih Komne; mentor dr. Matej Ogrin
 • Vpliv razvoja industrije na priseljevanje in spreminjanje narodnostne sestave v občini Tržič ter odnos med narodnostnimi skupinami; mentorja dr. Simon Kušar in dr. Igor Škamperle
 • Možnosti lokalne energetske samooskrbe z lesno biomaso na podeželju; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Milan Kobal
 • Izdelava spletne/mobilne aplikacije kot pripomočka pri določanju tipov prsti v Sloveniji; mentor dr. Blaž Repe

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 • Trajnostna mobilnost v slovenski Čičariji; mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • Prostorski vidiki projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata; mentor dr. Simon Kušar
 • Geomorfološke značilnosti kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP odobri prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme magistrske naloge

 • Sledovi poledenitve v dolini Krnice; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Vrtače na pobočjih; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP odobri prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

 • Scenarij možnih učinkov demografskih sprememb na zmogljivost vrtcev na suburbanem območju jugozahodno od Ljubljane; mentor dr. Marko Krevs
 • Vpliv prostotrgovinskih sporazumov CETA in TTIP na prehransko varnost Slovenije; mentorica dr. Katja Vintar Mally

KP odobri naslove magistrskih del

 • Geografska in sociološka analiza življenja Aboriginov v Zahodni Avstraliji: primer skupnosti Tjuntjuntjara; mentorja dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Anja Zalta, somentor dr. Matej Lipar
 • Geomorfološka analiza slovenske obale s pomočjo lidarskih posnetkov in fotogrametrije; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Zadovoljstvo obiskovalcev s ponudbo slovenskih planinskih koč; mentor dr. Dejan Cigale
 • Vloga slikovnega gradiva pri pouku geografije na primeru Dinarskokraških pokrajin; mentorja dr. Mojca Ilc Klun, Damijan Štefanc
 • Udornice na Logaško-Begunjskem ravniku; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 • Preučevanje mestnega toplotnega otoka v Ljubljani na podlagi satelitskih posnetkov MODIS; mentor dr. Marko Krevs
 • Geomorfološke značilnosti Čepovanskega dola; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Možnosti povečanja prehranske samooskrbe v Mestni občini Ljubljana; mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • Geomorfološke značilnosti Babnega polja; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Industrijska cona Trata Škofja Loka; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Ugotavljanje izbranih objektov Soške fronte na podlagi podatkov lidarskega snemanja; mentor dr. Blaž Repe
 • Prostorski in gospodarski razvoj občine Škofljica; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Vpliv kmetijskega onesnaževanja na kakovost tekočih površinskih voda v Spodnji Savinjski dolini; mentor dr. Tajan Trobec
 • Vpliv rekonstrukcij cest na prometno dostopnost občine Idrija; mentor dr. Matej Ogrin
 • Vpliv rekreacije na onesnaženost zelenih površin v Ljubljani na primeru Golovca, Rožnika in Ljubljanskega gradu; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Spreminjanje oskrbnih navad prebivalcev občine Vodice; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Razraščanje invazivnih vrst na izbranih funkcionalnih degradiranih območjih; mentor dr. Blaž Repe
 • Razvojne ovire in priložnost demografsko ogroženih območij v občini Tolmin; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Razvoj političnih meja moderne poljske države; mentorja dr. Jernej Zupančič, dr. Ana Cergol Paradiž
 • Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Blanščice; mentor dr. Tajan Trobec
 • Pastirji in njihov odnos do turizma na Veliki planini; mentor dr. Dejan Cigale
 • Ozaveščenost o ravnanju z odpadki v občini Mirna Peč; mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • Analiza ukrepov trajnostne mobilnosti na primeru Bohinja; mentor dr. Matej Ogrin
 • Vplivi hidroelektrarn na okolje na primeru Hidroelektrarne Brežice; mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • Partnerstva v kmetijstvu na Dravsko-Ptujskem polju; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Sodobni razvoj blokovskih stanovanjskih sosesk v Ljubljani na primeru Nove Fužine in Trnovski Pristan; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Turistično in prostočasno ravnanje starejših prebivalcev na primeru Maribora in Slovenskih goric; mentor dr. Dejan Cigale
 • Vpliv neposrednih tujih investicij na gospodarski razvoj v Sloveniji: primer Fraport Slovenia; mentor dr. Simon Kušar
 • Mejna problematika v občini Črnomelj v času begunske krize; mentor dr. Jernej Zupančič
 • Slovenske kulturne in izobraževalne ustanove v Argentini ter njihov pomen za ohranjanje slovenske identitete; mentorica dr. Metka Špes
 • Vpliv protihrupnih ograj na obremenjenost s hrupom na avtocestnem odseku Brezovica – Vrhnika; mentor dr. Matej Ogrin
 • Vpliv socialnih omrežij na obisk slovenskih gora; mentor dr. Dejan Cigale
 • Vpliv Bleda na razvoj turizma v okolici; mentor dr. Dejan Cigale
 • Analiza volitev predsedstva Bosne in Hercegovine leta 2018; mentor dr. Boštjan Rogelj
 • Ugotavljanje potencialnih rastišč za širjenje invazivne rastlinske vrste vodna solata (Pistia Stratiotes); mentor dr. Blaž Repe
 • Vpliv naklona in nadmorske višine na globino prsti v severnem delu Kamniške Bistrice; mentor dr. Blaž Repe
 • Spremembe v oljkarstvu Slovenske Istre v zadnjem desetletju; mentor dr. Darko Ogrin
 • Geografske značilnosti farmacevtske industrije v Sloveniji; mentor dr. Simon Kušar
 • Vpetost novomeške tržnice v lokalno okolje; mentorici dr. Irma Potočnik Slavič, Alenka Bartulović
 • Geografski in sociološki oris izbranih staroselskih skupnosti v Kanadi; mentorja dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Damjan Mandelc
 • Žledolomi v Pivški kotlini in odziv lokalne skupnosti na žledolom leta 2014; mentorja dr. Darko Ogrin, dr. Rajko Muršič
 • Prispevek socialnega kapitala k trajnostnem razvoju podeželja; mentorja dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Jože Vogrinc
 • Vloga društev pri razvoju turizma v občini Ivančna Gorica; mentor dr. Dejan Cigale
 • Prostorska in funkcijska transformacija industrijskih con Količevo in Preserje pri Radomljah; mentor dr. Simon Kušar
 • Proučevanje izrazito peščenih prsti (skupina arenosol) ob reki Savi; mentor dr. Blaž Repe
 • Geografski učinki staranja prebivalstva v občini Vitanje; mentor dr. Marko Krevs
 • Izbrani ekološki problemi Avstralije; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Blaž Repe 

KP odobri podaljšanje veljavnosti teme magistrske naloge

 • Migracije in multikulturalizem v Veliki Britaniji; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Vloga muzejev na podeželju pri povezovanju lokalne skupnosti – primer Tolminskega muzeja; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

KP odobri podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

 • Izdelava kart na podlagi geolociranih podatkov iz socialnih omrežij; mentor dr. Blaž Repe
 • Raba vodnih virov v kmetijstvu Izraela; mentorica dr. Katja Vintar Mally

KP odobri spremembo naslova magistrskega dela in podaljšanje veljavnosti teme

 • Stari naslov: Poselitev Črnega grabna od leta 1941 do 2015 s posebnim poudarkom na obdobju med drugo svetovno vojno; mentorja dr. Marko Krevs, dr. Kornelija Ajlec
 • Novi naslov: Poselitev Črnega grabna od leta 1945 do 2017 s posebnim poudarkom na povojnem obdobju; mentorja dr. Marko Krevs, dr. Kornelija Ajlec
 • Stari naslov: Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline s pomočjo orodja HEC-RAS z digitalnim modelom višin in LIDAR podatki; mentor dr. Karel Natek
 • Novi naslov: Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline s pomočjo orodja HEC-RAS; mentor dr. Karel Natek

KP ugodi prošnji za spremembo naslova zaključne seminarske naloge in menjavo mentorja

 • Star naslov: Geografska analiza nesreč v gorah in možnost njihovega preprečevanja: mentor dr. Karel Natek
 • Nov naslov: Nesreče v gorah in možnosti njihovega preprečevanja: mentor dr. Matej Ogrin

KP ugodi prošnji za spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Star naslov: Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v občini Rogaška Slatina; mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • Nov naslov: Ekološki odtis prebivalcev občine Rogatec; mentorica dr. Katja Vintar Mally

KP potrjuje temo magistrskega dela

 • Upravljanje in planiranje mest, ki se krčijo (shrinking cities) – analiza izbranega primera v vzhodni Nemčiji; mentor dr. Dejan Rebernik
2017/2018

KP odobri naslov zaključne seminarske naloge

 • Podjetniška struktura občine Komenda; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • Geomorfološke značilnosti zahodnega Krasa; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP odobri naslove magistrskih del

 • Ogroženost območja Trnovskega gozda z vidika erozije pohodniških poti; mentor: dr. Katja Vintar Mally
 • Geografski vidik konflikta v Vzhodni Ukrajini; mentor dr. Jernej Zupančič
 • Turizem v Zgornji Savinjski dolini s poudarkom na športnem turizmu; mentor dr. Dejan Cigale
 • Politike naturalizacije v državah Evropske unije; mentor dr. Boštjan Rogelj

KP odobri naslov zaključne seminarske naloge

 • Geomorfološke značilnosti Dobrepolja in porečja Rašice; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Star naslov: Primerjava kakovosti zaznavanja izbranih drevesnih vrst z uporabo večspektralnih posnetkov Landsat in hiperspektralnih posnetkov Hyperion; mentor dr. Marko Krevs

  Nov naslov: Daljinsko zaznavanje izbranih drevesnih vrst z uporabo večspektralnih posnetkov Landsat in hiperspektralnih posnetkov Hyperion; mentor dr. Marko Krevs

​KP odobri spremembo naslova magistrskega dela

 • Star naslov: Metodologija vrednotenja učinkov pobude Leader; mentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Nov naslov: Metodologija vrednotenja učinkov programa Leader; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

KP odobri spremembo naslova in koncepta magistrskega dela

 • Star naslov: Model sistemske inventarizacije kozolcev v KS Dovje - Mojstrana in Rute; mentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Nov naslov: Geolokacijska igra kot način revitalizacije kozolcev v Zgornjesavski dolini; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

KP odobri podaljšanje teme zaključne seminarske naloge

 • Kartiranje obsega rastišč dresnikov med letoma 2017-2018 na izbranih območjih; mentor dr. Blaž Repe

KP odobri podaljšanje teme magistrskega dela

 • Geoinformacijski pristop k oceni ranljivosti na primeru Triglavskega narodnega parka; mentor dr. Marko Krevs

KP odobri naslove magistrskih del

 • Možnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in državljanske in domovinske vzgoje ter etike v osnovni šoli; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Damijan Štefanc
 • Pisno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Damijan Štefanc
 • Paragenetske jame v  Podgrajskem podolju; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Mejice kot element slovenske kulturne pokrajine – stanje in vloga na primeru treh izbranih območijh; mentorica dr. Barbara Lampič
 • Strokovne osnove za izvedbo kabinetnih in terenskih vaj pri predmetu Meteorologija in oceanografija v srednješolskem programu Plovbni tehnik; mentorica dr. T. Resnik Planinc, somentor dr. D. Ogrin
 • Zdraviliški turizem v občini Brežice; mentor dr. D. Cigale

 

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 • Primerjava orodij za infografsko predstavitev izbranih vsebin iz geografije prebivalstva Slovenije; mentor dr. Marko Krevs
 • Sanacija divjih odlagališč odpadkov z vidika ciljev prostorskega razvoja občine Slovenske Konjice; mentor dr. S. Kušar

 

KP odobri spremembo naslova in mentorja zaključne seminarske naloge

Star naslov: Geomorfološka analiza kont na Severnem Velebitu; mentor dr. Uroš Stepišnik

Nov naslov: Primerjava geoinformacijskih metod za zaznavanje jamskih vhodov na podlagi LIDARsko zajetih podatkov; mentor dr. Blaž Repe

 

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

Star naslov: Nekatere lokalne podnebne značilnosti Ljubljanskega barja; mentor dr. Darko Ogrin

Nov naslov: Lokalne temperaturne značilnosti Ljubljanskega barja; mentor dr. Darko Ogrin

 

Star naslov: Tržne poti lokalnih proizvodov v občini Lendava; mentorica dr. I. Potočnik Slavič

Nov naslov: Tržne poti lokalnih kmetijskih proizvodov v občini Lendava; mentorica dr. I. Potočnik Slavič

 

Star naslov: Trajnostno upravljanje porečja Grosupeljščice; mentor dr. T. Trobec

Nov naslov: Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Grosupeljščice; mentor dr. T. Trobec

 

Star naslov: Vpliv vremenskih razmer na strelske rezultate v biatlonu; mentor dr. M. Krevs

Nov naslov: Vpliv izbranih geografskih dejavnikov na strelske rezultate v biatlonu; mentor dr. M. Krevs

 

Star naslov: Pomen ekosistemskih storitev zelene infrastrukture v urbaniziranem prostoru; mentor dr. K. Vintar Mally

Nov naslov: Stanje okolja v občini Nazarje; mentor dr. K. Vintar Mally

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje naslova magistrskega dela

 • Geografski vidik mreženja na podeželju: primer čebelarjev; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

KP odobri naslove magistrskih del

 • Formativno preverjanje znanja s poudarkom na povratni informaciji pri pouku geografije; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc
 • Razvoj turizma v občini Gorenja vas – Poljane; mentor dr. Dejan Cigale
 • Možnosti trajnostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje; mentor dr. Katja Vintar Mally
 • Slovenska manjšina na Madžarskem in madžarska manjšina v Sloveniji v geografskem izobraževanju; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Jernej Zupančič
 • Uporaba multimedije za kakovostno geografsko in sociološko izobraževanje; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Alojzija Židan

KP odobri prošnjo za zamenjavo mentorja in naslova zaključne seminarske naloge

 • Star naslov: Ogroženost zaradi poplav ob malih vodotokih s Šmarne gore; mentor dr. Karel Natek
 • Nov naslov: Vzroki in posledice selitev mladih v Avstralijo; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

KP odobri prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme magistrskega dela

 • Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije; mentor: dr. Tatjana Resnik Planinc

KP odobri prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

 • Dojemanje hrupa letal v okolici ljubljanskega letališča; mentor dr. Marko Krevs

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslovov magistrskih del

 • Vrednotenje geodiverzitete krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Okoljski problemi begunskih taborišč; mentor dr. Katja Vintar Mally
 • Evropska unija in begunska kriza pri pouku geografije in sociologije v gimnazijskem izobraževanju; mentor dr. Dejan Rebernik, somentor dr. Damjan Mandelc, somentorica dr. Tatjana Resnik Planinc

KP odobri menjavo naslova zaključnih seminarskih nalog

 • Predlog umestitve konjeniških poti med Ljubljano in Kamnikom; mentor: dr. Simon Kušar

 • Funkcijska, prostorska in socialna preobrazba obmestja na primeru Preserij pri Radomljah; mentor dr. Dejan Rebernik

KP odobri naslove magistrskih del

 • Povezovanje kmetijske in gostinske dejavnosti v regionalni gospodarski krog v občini Bohinj; mentor dr. Simon Kušar, somentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Turistični razvoj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera; mentor dr. Dejan Cigale
 • Gospodarski razvoj obvipavskega dela občine Miren - Kostanjevica od 19. stoletja; mentor dr. Simon Kušar, dr. Bojan Balkovec
 • Sodobne migracije slovenskih študentov v Združene države Amerike; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Kornelija Ajlec
 • Dostopnost izhodišč planinskih poti v Julijskih Alpah z javnim prevozom; mentor dr. Matej Ogrin
 • Vpliv evropskih projektov na spremembe prometa in prometnega načrtovanja v Ljubljani; mentor dr. Matej Ogrin, somentor dr. Aljaž Plevnik
 • Socialno-varstvene storitve kot dopolnilna dejavnost na slovenskem podeželju; mentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Model za načrtovanje zelene infrastrukture na lokalni ravni; mentor dr. Simon Kušar
 • Predlog sanacije nevarnih točk in odsekov na kolesarskem omrežju v izbranih slovenskih mestih; mentor dr. Matej Ogrin
 • Primerjava temperaturnih trendov po podnebnih tipih Evrope v obdobju 1967 – 2017; mentor dr. Darko Ogrin
 • Vrednotenje trajnostnosti turizma na primeru izbranih slovenskih občin; mentor dr. Dejan Cigale
 • Turizem kot razvojna možnost občine Vojnik; mentor dr. Dejan Cigale
 • Geografska in sociološka presoja izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper; mentor dr. Katja Vintar Mally, somentor dr. Damjan Mandelc
 • Kmetija kot prostor izkustvenega učenja pri geografiji in zgodovini v osnovni šoli; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan
 • Geografske ekskurzije v Dinarskokraške pokrajine v gimnazijskih programih; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Darko Ogrin
 • Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc
 • Razvojni potenciali podeželja z vidika strateških turističnih tokov: primer Vipavske doline; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Ljubica Knežević Cvelbar

KP odobri naslove zaključnih seminarski nalog

 • Geomorfološka analiza Loške Koritnice; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Pomen ekosistemskih storitev zelene infrastrukture v urbaniziranem prostoru; mentor dr. Katja Vintar Mally
 • Problematika staranja prebivalstva v slovenskih občinah s poudarkom na občini Osilnica; mentor dr. Marko Krevs
 • Primerjava kakovosti zaznavanja izbranih drevesnih vrst z uporabo večspektralnih posnetkov Landsat in hiperspektralnih posnetkov Hyperion; dr. Marko Krevs
 • Tržne poti lokalnih proizvodov v občini Lendava; mentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Predstavitev pedo in fitogeografskih značilnosti širšega območja Iškega vršaja s pomočjo učne poti; dr. Blaž Repe
 • Fosilni plaz pri Ilirski Bistrici; dr. Karel Natek
 • Tamilsko vprašanje na Šrilanki; mentor dr. Jernej Zupančič, somentor dr. Kornelija Ajlec
 • Velika lakota v Ukrajini in njene geografske posledice; mentor dr. Jernej Zupančič, somentor dr. Kornelija Ajlec
 • Uporaba satelitskih posnetkov Landsat za proučevanje širjenja mesta Nairobi v Keniji v obdobju od 1976 do 2016; mentor dr. Marko Krevs
 • Vloga podružničnih šol pri razvoju podeželja; dr. Irma Potočnik Slavič
 • Mladi prevzemniki na Haloških kmetijah; dr. Irma Potočnik Slavič
 • Rekreacija prebivalcev Mestne občine Ljubljana; mentor dr. Dejan Cigale
 • Preobrazba podeželjskega naselja: primer Podsabotin; mentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Problematika nasledstva na kmetijah v občini Žalec; mentor dr. Irma Potočnik Slavič
 • Luksuzno kampiranje kot razširitev ponudbe Mladinskega hotela Pliskovica; mentor dr. Dejan Cigale
 • Tornado v Mahničih; mentor dr. Karel Natek
 • Razvojni izzivi Zagrebačke obale v Luki Rijeka; dr. Simon Kušar
 • Razvoj industrije v Senovsko-brestaniški dolini; mentor dr. Simon Kušar
 • Geografska analiza poslovne cone TRIS Kanižarica; dr. Simon Kušar
 • Preoblikovanost dreves zaradi vetra – primerjava med Velikim Snežnikom in Slavnikom; menor dr. Darko Ogrin
 • Revitalizacija oljkarstva v Goriških Brdih; mentor dr. Darko Ogrin
 • Deformiranost drevesnih krošenj zaradi burje na Gabrku; mentor dr. Darko Ogrin
 • Geografski vidiki razvoja in preobrazbe območja BTC Ljubljana; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Obremenjenost prsti z živim srebrom v Idriji; mentor dr. Blaž Repe
 • Naseljevanje invazivnih rastlin na pogorišča na Komenskem Krasu; mentor dr. Blaž Repe
 • Vpliv cementarne Salonit Anhovo na kvaliteto bivalnega okolja v krajevni skupnosti Anhovo - Deskle; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Značilnosti površja in podzemlja kontaktnega krasa severozahodnega Matarskega podolja; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • Vpliv prometa na obremenitve s hrupom na primeru Vinske Gore; mentor dr. Matej Ogrin, somentor dr. Nikola Holeček
 • Turizem v občini Grosuplje s poudarkom na Županovi jami; mentor dr. Dejan Cigale
 • Geografske značilnosti kreativnih industrij v Novem mestu; mentor dr. Simon Kušar
 • Hidrogeomorfne značilnosti Save Bohinjke od Ribenskega mostu do izliva; dr. Karel Natek
 • Geografija Zagorja ob Savi; mentor dr. Dejan Rebernik
 • Turistični potencial gradu Kamen; mentor dr. Dejan Cigale
 • Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v občini Rogaška Slatina; mentor dr. Katja Vintar Mally
 • Vpliv Bohinjskega jezera na temperaturo zraka; mentor dr. Matej Ogrin
 • Uporaba digitalnega modela višin pri proučevanju kopastega krasa na izbranih območjih; mentor dr. Blaž Repe
 • Proučevanje toplotnega obrata na območju Mlake pri Kranju; mentor dr. Matej Ogrin
 • Subakvalne prsti v krajinskem parku Strunjan; mentor dr. Blaž Repe
 • Predlog ureditve območja Bajerja pri Debeli peči v Ribnem pri Bledu; mentor dr. Simon Kušar
 • Geografska analiza nesreč v gorah in možnost njihovega preprečevanja; mentor dr. Karel Natek
 • Primerjava celostnih prometnih strategij na ravni občin s središči regionalnega pomena; mentor dr. Matej Ogrin
 • Brezposelnost v Pomurski statistični regiji in njenih sosednjih čezmejnih regijah; mentor dr. Marko Krevs
 • Značilnosti planinskega obiska na območju Kamniške Bistrice; mentor dr. Dejan Cigale
 • Poskus primerjave ocen temperature zraka na podlagi posnetkov Landsat s terenskimi in meteorološkimi meritvami na primeru Ljubljane; mentor dr. Marko Krevs
 • Geografsko-kartografska dediščina Pietra Coppe; mentor dr. Darko Ogrin
 • Vpliv spremembe prehranskih navad na zmožnost samooskrbe Slovenije; mentor dr. Dejan Rebernik, somentor dr. Damjan Mandelc
 • Ukrajinska skupnost v Sloveniji; mentor dr. Jernej Zupančič
 • Geografski vidiki selitve kazahstanskega glavnega mesta ; mentor dr. Jernej Zupančič

 

KP odobri naslove magistrskih del

 • Ukoreninjenost podjetja v lokalno okolje: primer podjetja Domel v Železnikih; mentor dr. Simon Kušar
 • Geoinformacijska podpora odločanju pri trajnostnem umeščanju posebne rabe voda v Zgornji Savinjski dolini; mentor dr. Katja Vintar Mally
 • Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Darko Ogrin
 • Funkcionalno degradirana območja v regionalnih prostorskih planih in strokovnih podlagah na primeru statistične regije Jugovzhodna Slovenija; mentor dr. Barbara Lampič
 • Analiza obmejnega območja pri Jelšanah; mentor dr. Jernej Zupančič

 

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslovov magistrskih del

 • Geomorfološka analiza dna slovenskega morja; mentor dr. Karel Natek, somentor dr. Blaž Repe
 • Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline s pomočjo orodja HEC-RAS z digitalnim modelom višin in LIDAR podatki; mentor dr. Karel Natek
 • Metodologija vrednotenja učinkov pobude LEADER; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslova zaključne seminarske naloge

 • Spreminjanje podnebja v osrednjem delu južne Slovenije po letu 1961; mentor dr. Darko Ogrin
 •  

KP ugodi prošnji za spremembo naslova magistrskega dela in somentorstva

 • Nov naslov: Poučevanje o migracijah in njihovih posledicah pri pouku geografije v osnovni šoli; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Jernej Zupančič
 •  

KP ugodi prošnji za spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Nov naslov: Kartiranje obsega rastišč dresnikov med letoma 2017-2018 na izbranih območjih; mentor dr. B. Repe
 •  

KP odobri naslov zaključne seminarske naloge

 • Regionalnogeografske značilnosti Albanije; mentor dr. J. Zupančič,

 

KP odobri naslov magistrskega dela in zamenjavo mentorja

 • Poskus uporabe sistema navideznega interaktivnega kolesarjenja kot podpore v procesu načrtovanja kolesarskih poti; mentor dr. M. Krevs, somentor: dr. D. Cigale

 

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

 • nov naslov: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, mentor: dr. B. Repe

 

KP odobri podaljšanje in spremembo naslova magistrskega dela

 • nov naslov: Geoinformacijski pristop k oceni ranljivosti Triglavskega narodnega parka; mentor dr. M. Krevs

 

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • nov naslov: Turizem in rekreacija na Savi na območju občine Sevnica; mentor: dr. D. Cigale
 • nov naslov: Prejeta Sončeva energija in trajanje Sončevega obsevanja na območju izbranih vrtov gostinskih lokalov v centru Ljubljane

 

KP odobri podaljšanje naslova magistrskega dela

 • Vpliv vojne na turizem v Unsko-sanskem kantonu;
 • Vpliv podnebnih sprememb na naravne nesreče v Sloveniji, s poudarkom na Pomurski statistični regiji.
 •  

KP odobri podaljšanje naslova magistrskega dela

 • Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine preko slikovnih slovarjev, podprtih s tehnologijo digitalne interaktivne table; mentor: dr. Tatjana Resnik Planinc

KP odobri naslov magistrskega dela

 • Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki; mentor dr. U. Stepišnik

 

Na vrh

 

2016/2017

KP odobri naslov magistrskega dela in zamenjavo mentorja

 • Poskus uporabe sistema navideznega interaktivnega kolesarjenja kot podpore v procesu načrtovanja kolesarskih poti; mentor dr. M. Krevs, somentor: dr. D. Cigale

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

 • Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji, mentor: dr. B. Repe

KP odobri podaljšanje in spremembo naslova magistrskega dela

 • Geoinformacijski pristop k oceni ranljivosti Triglavskega narodnega parka; mentor dr. M. Krevs

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Turizem in rekreacija na Savi na območju občine Sevnica; mentor: dr. D. Cigale
 • Prejeta Sončeva energija in trajanje Sončevega obsevanja na območju izbranih vrtov gostinskih lokalov v centru Ljubljane

KP odobri naslov magistrskega dela

 • Značilnosti nahrbtnikarskega turizma na primeru Nove Zelandije; mentor dr. Dejan Cigale

 • Geografski potencial občine Pivka za postavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

 • Pokrajinskoekološki pomen vzdrževanja drenažnih kanalov na Ljubljanskem barju; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Kakovost zelenih površin v slovenskih mestnih občinah; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Vključevanje javnih zavodov v kratke prehranske verige; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 • Analiza stanja in vrednotenje razvojnega potenciala funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije; mentor dr. Barbara Lampič 

Odobren naslov: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije

 • Geografska in sociološka analiza obmejnega območja v Beli krajini; mentor dr. Jernej Zupančič, somentor dr. Damjan Mandelc

KP odobri spremembo teme magistrske naloge

 • Star naslov: Rekonstrukcija okoljskih sprememb v holocenu s pomočjo izotopov ogljika 12C in 13C iz šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija); mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Klaus-Holger Knorr

Nov naslov: Dejavniki vplivanja na dekompozicijo, stabilne izotope in distribucijo glavnih elementov ter elementov v sledeh na primeru šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija): mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Klaus-Holger Knorr

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

 • Star naslov: Vzajemni vplivi pojavljanja plazov in spreminjanja rabe tal na Kozjanskem; mentor dr. Karel Natek

Nov naslov: Prepoznavanje plazov na lidarskih posnetkih in njihov vpliv na rabo tal v porečju potoka Buča

Odobren naslov: Prepoznavanje plazov na lidarskih posnetkih in njihov vpliv na rabo tal v porečju Buče

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Star naslov: Družbenogeografski učinki ameriško-mehiške meje; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Nov naslov: Raba mejne reke Bio Bravo (Rio Grande); mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Odobren naslov: Okoljevarstveni vidiki rabe mejne reke Rio Bravo del Norte/Rio Grande

KP odobri naslov magistrskega dela

 • Primernosti spletnih GIS orodij za izdelavo interaktivnih sončnih kart; mentor dr. Blaž Repe

Nov naslov: Primernosti spletnih GIS orodij za izdelavo interaktivnih Sončevih kart

 • Medpredmetno povezovanje šolskih predmetov geografija in angleščina na primeru Avstralije in Oceanije; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Nov naslov: Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine na primeru Avstralije in Oceanije

 • Vpliv tematskih poti na razvoj podeželja; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Dejan Cigale 

 • Turizem v občini Trbovlje – s poudarkom na pohodništvu ter rudarskem turizmu; mentor dr. Dejan Cigale

 KP ne odobri naslova magistrskega dela

 • Bralne učne strategije pri pouku geografije v gimnaziji: mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

 • Star naslov: Šolska učna pot po Kranju; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Nov naslov: Geografsko-zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

KP odobri spremembo teme zaključne seminarske naloge

 • Star naslov: Turistični potencial Sviščakov; mentor dr. Dejan Cigale

Nov naslov: Turizem na kmetiji v Brkinih; mentor dr. Dejan Cigale

KP odobri naslov zaključne seminarske naloge in zamenjavo mentorja

 • Star naslov: Statistična analiza kraških vodonosnikov v porečju Unice; mentor dr. Uroš Stepišnik

Nov naslov: Ocenjevanje gozdne škode kot posledice žledoloma leta 2014 z uporabo satelitskih posnetkov; mentor dr. Blaž Repe

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge

 • Geografska analiza klicev v sili; mentor dr. Karel Natek

 • Šolska učna pot po Kranju; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

KP odobri podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

 • Prostorski učinki religije na oblikovanje kulturne pokrajine na primeru Stiškega in Pleterskega samostana; mentor dr. Jernej Zupančič

KP odobri spremembo naslova zaključne seminarske naloge

 • Trajanje Sončevega obsevanja na vrtovih izbranih gostinskih lokalov v središču Ljubljane; mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Marko Krevs

KP odobri spremembo naslova magistrske naloge

 • Vpliv upravljanja suhih travišč na razvoj območja Natura 2000 Gorjanci-Radoha; mentor dr. Katja Vintar Mally

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 • Vpliv lastniške strukture na razvoj romskih naselij: analiza primerov v Sloveniji in na Slovaškem; mentor dr. Jernej Zupančič

 • Model sistemske inventarizacije kozolcev v KS Dovje - Mojstrana in Rute; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 • Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana; mentor dr. Matej Ogrin

 • Geomorfološka analiza Bloškega kraškega polja;  mentor dr. Uroš Stepišnik

KP predlaga spremembo naslova. Nov naslov: Geomorfološka analiza Bloškega polja

 • Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem; mentor dr. Darko Ogrin

 • Tipizacija pojava znižane meje sneženja v izbranih dolinah Julijskih Alp; mentor dr. Matej Ogrin

 • Migracije in multikulturalizem v Veliki Britaniji; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Vpliv prostorske ločljivosti digitalnega modela višin na napoved odlaganja skalnih podorov; mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Milan Kobal

 • Poselitev Črnega grabna od leta 1941 do 2015 s posebnim poudarkom na obdobju med drugo svetovno vojno; mentor dr. Marko Krevs, somentor dr. Kornelija Ajlec

 • Modeliranje erozije prsti z metodo RUSLE v katastrski občini Neblo; mentor dr. Blaž Repe

 • Vrtače na pobočjih; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Rekonstrukcija Soškega ledenika s pomočjo geografskih informacijskih sistemov; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Sledovi poledenitve v dolini Krnice; mentor dr. Uroš Stepišnik, somentor dr. Emanuele Forte

 • Vrednotenje geodiverzitete na območju Čemšeniške planine; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Trajnostno reševanje problemov dnevne mobilnosti v Mestni občini Velenje; mentor dr. Matej Ogrin

 • Geoinformacijska presoja umeščanja sončnih elektrarn v Gorenjski statistični regiji; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Globalno učenje pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

KP ugodi prošnji za zamenjavo mentorja

 • Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana; novi mentor dr. Matej Ogrin

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge

 • Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica; mentor dr. Karel Natek

 • Ogroženost zaradi zemeljskih plazov v delu občine Sevnica kot funkcija rabe tal; mentor dr. Karel Natek

 • Metodologija vrednotenja učinkov pobude LEADER; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 • Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji; mentor dr. Jernej Zupančič

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge in spremembi naslova

 • Fluviokraška območja Gorjancev; mentor dr. Uroš Stepišnik

Nov naslov: Vrednotenje geodiverzitete krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 • Problem lokacije begunskih centrov na območju Slovenije; mentor dr. Jernej Zupančič

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Umeščanje begunskih centrov na območju Slovenije

 • Vpliv prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA na prehransko varnost; mentor dr. Katja Vintar Mally

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Vpliv prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA na prehransko varnost Slovenije

 • Geomorfološke značilnosti Rašiškega hriba; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Geomorfološke značilnosti Babnega polja; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Vpliv vremenskih razmer na strelske rezultate v biatlonu; dr. Marko Krevs

 • Izdelava kart na podlagi geolociranih podatkov iz socialnih omrežij; mentor dr. Blaž Repe

 • Rastlinstvo v povesti Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni; mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Urška Perenič

 • Preizkus uporabe lidarskih posnetkov za ocenjevanje območij pozidanih površin na izbranem območju v Ljubljani ; mentor dr. Marko Krevs    

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Preizkus uporabe lidarskih posnetkov za ocenjevanje območij pozidanih površin v Ljubljani

 • Snežni plazovi v dolini Kamniške Bistrice: mentor dr. Matej Ogrin

 • Predlogi urejanja prometa v kobariškem jedru (v središču Kobarida); mentor dr. Matej Ogrin

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Predlogi urejanja prometa v središču Kobarida

 • Klimatološka analiza izbranih mrazišč na Komni; mentor dr. Matej Ogrin

 • Vključevanje prebivalcev pri reaktivaciji degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik v prostočasni park Ojstro ; mentor dr. Simon Kušar

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Vključevanje prebivalcev v reaktivacijo degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik

 • Indeks dostopnosti do zdravstvenih storitev v izbranih občinah; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Indeks dostopnosti zdravstvenih storitev v izbranih občinah

 • Geomorfološke značilnosti Rovtarskega hribovja; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • Prostorski in prebivalstveni razvoj naselij v občini Dol pri Ljubljani; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Geografski vidiki prostorskega razvoja in okoljskih problemov Ciudad de Mexica; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Geografski učinki staranja prebivalstva v občini Šalovci; mentor dr. Marko Krevs

 • Ogljični odtis gospodinjstev v Škofji Loki; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Raba vodnih virov v kmetijstvu Izraela; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Trajnostno upravljanje porečja Grosupeljščice; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Upravljanje in razvojne možnosti krajinskega parka Zajčja dobrava; mentor dr. Katja Vintar Mally

 • Turizem kot dejavnik preobrazbe otoka Hvara; mentor dr. Dejan Cigale

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Turizem kot dejavnik preobrazbe otoka Hvar

 • Najemanje in oddajanje kmetijskih zemljišč v občini Kamnik; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 • Prepoznavnost LAS-ov na podeželju:primer LASa Dolenjske in Bele krajine; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 • Prostorska razporeditev temperature zraka v Loškem potoku poleti 2016 in pozimi 2016/2017; mentor dr. Darko Ogrin

 • Vpliv industrije na prostorski razvoj Krškega; mentor dr. Simon Kušar

 • Mobilnostne potrebe starejšega prebivalstva na primeru občine Šentrupert na Dolenjskem; mentor dr. Matej Ogrin

 • Mobilnostni načrti kot pomemben element trajnostne mobilnosti; mentor dr. Matej Ogrin

 • Geoinformacijska podpora vrednotenju in načrtovanju razmestitve avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Kranj: dr. Marko Krevs

 • Scenarij možnih učinkov demografskih sprememb na zmogljivost vrtcev na suburbanem območju jugozahodno od Ljubljane; mentor dr. Marko Krevs

 • Analiza posledic žleda februarja 2014 in podlubnikov na primeru katastrske občine Zaplana; mentor dr. Karel Natek

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Analiza posledic žleda februarja 2014 in napada podlubnikov na primeru katastrske občine Zaplana

 • Gospodarski prostor v romskem naselju Vejar; mentor dr. Jernej Zupančič

 • Vpliv izbranih družbenogeografskih dejavnikov na rezultate predsedniških volitev v ZDA leta 2016; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

 • Vpliv geografskih značilnosti na turizem na Havajih; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

 • Kubanska dispora v ZDA; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

 • Geografske značilnosti in kultura Slemen; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Mateja Habinc

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 • Vrednotenje rezultatov simulacij spreminjanja obsega gozdnih površin v osrednjeslovenski statistični regiji do leta 2016; mentor dr. Marko Krevs

 • Geografsko-zgodovinska učna pot v Žireh; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

 • Padavinski režim v Sloveniji in njegove spremembe v obdobju 1991-2016 v primerjavi z obdobjem 1961-1990; mentor dr. Darko Ogrin

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Spreminjanje padavinskega režima v Sloveniji med obdobjema 1961-1990 in 1991-2016

 • Geomorfološka analiza tipa kraškega polja, ki leži v piezometru na primeru kraškega polja Globodol; mentor dr. Uroš Stepišnik

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Geomorfološka analiza kraškega polja na primeru Globodola

 • Vloga muzejev na podeželju pri povezovanju lokalne skupnosti – primer Tolminskega muzeja; mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 • Primerjava izbranih množičnih selitev v Evropi v obdobju 1880 – 2015; mentor Marko Krevs, somentor dr. Kornelija Ajlec

 • Vrednotenje domačega okolja s pomočjo mobilne aplikacije pri pouku geografije: mentor dr. Marko Krevs, somentor dr. Tatjana Resnik Planinc

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Poskus uporabe mobilne aplikacije v procesu vrednotenja izbranih elementov pokrajine pri pouku geografije

KP ugodi prošnji za spremembo in podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

 • Geografske značilnosti Vrtojbe; mentor dr. Jernej Zupančič

Nov naslov: Socialno geografske značilnosti Vrtojbe

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 • Geomorfološka analiza kont na Severnem Velebitu; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • (Ne)ustreznost levo-desne politične delitve v Evropskem parlamentu; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Kartiranje hitrosti širjenja japonskega dresnika med letoma 2017-2018 na izbranih območjih; mentor dr. Blaž Repe

 • Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja občine Kamnik; mentor dr. Simon Kušar, somentor dr. Andrej Černe

 • Prostorski razvoj naselij Črna vas in Lipe; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Kreativna industrija v občini Zreče; mentor dr. Simon Kušar

 • Turizem v občini Gornja Radgona; mentor dr. Dejan Cigale

 • Razvoj festivalskega turizma v občini Tolmin; mentor dr. Dejan Cigale

 • Geografija Kočevja; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Energetska politika Evropske unije; mentor: dr. Dejan Rebernik

 • Suburbanizacija v mestni občini Koper; mentor dr. Dejan Rebernik

 • Turizem v občini Šentjernej; mentor dr. Dejan Cigale

 • Geomorfni procesi v dnu doline ob Gostinci; mentor dr. Karel Natek

 • Vpliv stolpa Vinarium na turizem v občini Lendava; mentor dr. Dejan Cigale

 • Razumevanje podnebnih in atmosferskih razmer pri prebivalcih Loškega Potoka; mentor dr. Darko Ogrin

 • Nekatere lokalne podnebne značilnosti Ljubljanskega barja; mentor dr. Darko Ogrin

 • Prostorske razvojne možnosti ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica; mentor dr. Simon Kušar

 • Vpliv smučarski skokov na turizem in prebivalstvo v občini Kranjska Gora; mentor dr. Dejan Cigale

 • GNSS aplikacije za pametne mobilne naprave in možnosti njihove uporabe; mentor dr. Blaž Repe

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Možnosti uporabe mobilnih telefonov pri satelitskem zajemu položaja

 • Rastiščni pogoji bele gomoljike v Slovenski Istri na primeru doline reke Dragonje; mentor dr. Blaž Repe

 • Ocena stanja gozdov zaradi napada podlubnikov s pomočjo daljinskega zaznavanja na izbranem območju; mentor dr. Blaž Repe

 • Padavinski ekstremi na območju Idrijskega hribovja; mentor dr. Darko Ogrin

 • Kmetijstvo v luči ekstremnih vremenskih dogodkov na območju Vipavske doline; mentor dr. Darko Ogrin

 • Geomorfološke značilnosti doline Kokre; mentor dr. Uroš Stepišnik

KP soglaša s spremembo naslova magistrskega dela in dodatkom somentorstva

 •  Kmetije kot ponudnik izobraževalnih vsebin v lokalnem okolju; mentor dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Tatjana Resnik Planinc       

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 •  Romsko naselje Lokve pri Črnomlju; mentor dr. Jernej Zupančič

KP soglaša s spremembo in podaljšanjem naslova zaključne seminarske naloge

 • Star naslov: Trendi intenzivnih padavin v zahodnem delu predalpskega hribovja v zadnjih petdesetih letih

Nov naslov: Trendi intenzivnih padavin v zahodnem delu predalpskega hribovja v zadnjih petdesetih letih s poudarkom na Polhograjskem hribovju; mentor dr. Darko Ogrin

 •  Star naslov: Socialnogeografska analiza romskih naselij v občini Črnomelj

Nov naslov: Socialnogeografska analiza romskega naselja Lokve; mentor dr. Jernej Zupančič

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova zaključne seminarske naloge

 • Ogroženost zaradi poplav ob malih vodotokih s Šmarne gore; mentor dr. Karel Natek 

KP ugodi prošnji za spremembo in podaljšanje naslova magistrske naloge

 • Star naslov: Razvojna vloga družbeno odgovornega podjetništva na podeželju

Nov naslov: Socialno podjetništvo na kmetijah v Sloveniji

KP ugodi prošnji za podaljšanje veljavnosti naslova zaključne seminarske naloge

 • Kolesarstvo kot element turistične ponudbe v občinah Dobrova-Polhov Gradec in Horjul 

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 • Turistični vidiki alpskega smučanja kot oblike rekreacije prebivalstva Slovenije

Prijava teme magistrskega dela

 • Množične selitve v Evropi med leti 1880 in 2015

KP meni, da je tema magistrskega dela preobsežna, zato kandidatu in mentorjema predlaga zožanje  teme.

 •  Kurikularni orientalizem pri geografiji in zgodovini

KP predlaga modifikacijo naslova, ker besedna zveza “kurikularni orientalizem” v ustaljeni terminologiji ne obstaja. KP predlaga naslov Orientalizem v učnih načrtih za zgodovino in geografijo.

KP ugodi prošnji za podaljšanje naslova magistrskega dela

 • Organizacija italijanskega sistema varovanja rapalske meje in njen turistični potencial; mentor: dr. Jernej Zupančič

KP soglaša s spremembo/dopolnitvijo naslova magistrskega dela

 • Stari naslov: Determination of seasonal variations in BVOC emissions in the case of the selected tree species (Ugotavljanje sezonskih sprememb emisij biogenih lahko hlapnih organskih spojin na primeru izbranih drevesnih vrst)

Novi naslov: Determination of seasonal and latitudinal variations in BVOC emissions in the case of the selected tree species (Ugotavljanje variabilnosti emisij biogenih lahko hlapnih organskih spojin za izbrane drevesne vrste, kot posledica sezonskih sprememb in sprememb geografske širine); mentor dr. Blaž Repe

KP potrjuje naslov magistrskega dela

 • Razvijanje bralne pismenosti pri pouku geografije v osnovni šoli; mentorja: dr. Barbara Šteh, dr. Tatjana Resnik Planinc

KP potrjuje podaljšanje/dopolnitev naslova zaključne seminarske naloge

 • Vpliv prenehanja obratovanja kaninskega smučišča na zimski turizem v Bovcu v obdobju 2013-2016; mentor: dr. Dejan Cigale

 

 

Na vrh

 

2015/2016

Odobritev naslova magistrskega dela:

 • Razvojni vidiki zaraščanja kmetijskih površin na Goričkem (mentor: dr. S. Kušar)

Sprememba naslova zaključne seminarske naloge:

 • Nov naslov: Lesna industrija v Primorsko-notranjski statistični regiji (mentor: dr. A. Černe)

Podaljšanje naslova magistrskega dela:

 • Vplivi izgradnje 3. Razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline (mentor: dr. S. Kušar)

KP potrjuje naslov diplomskega dela:

 • Vloga prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji (mentor dr. Andrej Černe).

KP potrjuje spremembo (in podaljšanje) naslova diplomskega dela:

 • Nastanek velemesta ob delti Biserne reke → ob predlogu mentorjev (dr. Krevs in dr. Saje =>oddelek za Azijske in afriške študije) v Nastanek megalopolisa ob delti Biserne reke.
 • Geografsko vrednotenje 3. razvojne osi v občini Sevnica
 • Hrana jutrišnjega dne: globalni izzivi in lokalni odgovori z vidika izobraževanja (mentorja dr. Resnik Planinc ter dr. Mandeljc)
 • Spreminjanje zimskega vremena in podnebja na Slovenskem v zadnjih 150 letih (mentor dr. Darko Ogrin)

KP potrjuje spremembo  naslova zaključne seminarske naloge:

 • Uporaba geografskih informacijskih sistemov pri umeščanju daljnovodov v prostor v »Geografske smernice za učinkovito lavinsko preventivo na primeru smučišča Vogel«; mentor dr. Blaž Repe
 • Primerjava trajnostnega turizma v naravnem parku Južni Schwarzwald in Kozjanskem regijskem parku v Trajnostni turizem v naravnem parku Južni Schwarzwald
 • Poplave na Ledavi v Poplave ob Ledavi

KP potrjuje naslov magistrskega dela:

 • Vpliv tematske poti na lokalni razvoj v KS Dob pri Šentvidu (mentor dr. Dejan Rebernik).

KP potrjuje spremembo naslova magistrskega dela:

 • Hrupna obremenjenost ceste na Vršič; novi naslov: Ukrepi in politike trajnostne mobilnosti na izbranih urbanih in turističnih območjih; mentor dr. Matej Ogrin
 • Trajnostni razvoj pri pouku v srednjih šolah: študija primera Gimnazije Jurija Vege Idrija v Vključevanje koncepta trajnostnega razvoja v izobraževanje: primer Gimnazije Jurija Vege Idrija (mentorica dr. Resnik Planinc in dr. Štefanc)

Kolegij predstojnice odobri naslednje naslove diplomskih del:

 • ŽUMBERŠKI ETNIČNI OTOK NA JUŽNI STRANI GORJANCEV; mentor dr. Marko Krevs.
 • REGIONALNI RAZVOJ TUZLE V POST-DAYTONSKEM OBDOBJU; mentor dr. Jernej Zupančič.
 • SPREMINJANJE KONCEPTA POLICENTRIČNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI; mentor dr. Simon Kušar.
 • PREDVIDENI VPLIV 3. RAZVOJNE OSI NA RAZVOJ TURIZMA V KRAJEVNI SKUPNOSTI TRŽIŠČE IN SEVNICA; mentor dr. Dejan Cigale.
 • PROSTORSKO RAZVOJNE MOŽNOSTI OBČINE KAMNIK; mentor dr. Andrej Černe.

Kolegij predstojnice odobri naslednje prošnje za podaljšanje naslova diplomskega dela:

 • ŽIVLJENJE OB KOLPI – GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA UČILNICA V NARAVI; mentorici dr. Tatjana Resnik Planinc in dr. Danijela Trškan.
 • REGIONALNI UČINKI BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI: mentor dr. Jernej Zupančič.
 • VKLJUČEVANJE GEOGRAFSKIH VSEBIN V PREDŠOLSKO VZGOJO; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.
 • MOŽNOSTI RAZVOJA ŠPORTNEGA TURIZMA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC: mentor dr. Dejan Cigale.
 • OGROŽENOST OBČINE VRHNIKA ZARADI POPLAV: mentor dr. Karel Natek.

Kolegij predstojnice odobri naslednjo prošnjo za podaljšanje naslova diplomskega dela in zamenjavo mentorja:

 • RAZVOJ TURIZMA V ANGOLI; novi mentor dr. Dejan Cigale.

Kolegij predstojnice odobri naslednje prošnje za spremembo naslova diplomskega dela  in zamenjavo mentorja:

 • Stari naslov: OKOLJEVARSTVENE ZASNOVE RAZVOJA OBČINE RADOVLJICA.

Novi naslov in mentor: SPREMEMBE PREBIVALSTVA VOJVODINE PO RAZPADU JUGOSLAVIJE; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • Stari naslov: GEOGRAFSKI POGOJI GRADNJE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI IVANČNA GORICA; mentor dr. Dušan Plut.

Novi naslov in mentor: GEOGRAFSKA PRESOJA UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI VRHNIKA; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • Stari naslov: GEOGRAFSKA PRIMERJAVA ZAVAROVANIH OBMOČIJ V SLOVENIJI IN AVSTRIJI; mentor dr. Dušan Plut.

Novi naslov in mentor: GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI GEOPARKA KARAVANKE; mentor dr. Uroš Stepišnik

Kolegij predstojnice odobri prošnjo za spremembo naslova in mentorja 2. seminarske naloge

 • Stari naslov in mentor: Prostorska preobrazba Podutika; mentor dr. Marijan M. Klemenčič.

Novi naslov in mentor: Prostorske in funkcijske spremembe Podutika od začetka 19. stoletja do danes; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

Kolegij predstojnice odobri prošnjo za podaljšanje naslova zaključne seminarske naloge:

 • GEOPOLITIČNI VIDIKI AMERIŠKO-KITAJSKIH ODNOSOV; mentor dr. Jernej Zupančič.
 • SOCIALNO GEOGRAFSKA ANALIZA GORNJE RADGONE KOT OBMEJNEGA MESTA; ; mentor dr. Jernej Zupančič.
 • SPREMINJANJE RABE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V OSREDNJEM DELU KOZJANSKEGA; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

Kolegij predstojnice odobri prošnjo za spremembo naslova zaključne seminarske naloge:

 • Stari naslov : HIDROENERGETSKI POTENCIAL IZBRANIH VODOTOKOV POHORJA.

Novi naslov: HIDROENERGETSKI POTENCIAL VODOTOKA LOBNICA; mentor dr. Dušan Plut.

Kolegij predstojnice odobri prošnjo za spremembo naslova in mentorja zaključne seminarske naloge:

 • Stari naslov in mentor:  GEOGRAFSKI VIDIKI SLOVENSKE MISIJE NA KOSOVU; mentor dr. Jernej Zupančič

Novi naslov in mentor: RAZVOJ TURIZMA NA PLANINSKEM POLJU; mentor dr. Dejan Cigale

Kolegij predstojnice odobri naslova magistrskega dela:

 • Vpliv globalizacije na prostorski in gospodarski razvoj Prage (The impact of globalization on the spatial and economic development of Prague); mentor dr. Dejan Rebernik.
 • Zgodovinski turizem v Beli krajini (Historical tourism in Bela krajina); mentor dr. Dejan Cigale.

Kolegij predstojnice odobri spremembo naslova magistrskega dela:

 • Stari naslov: Geografski in sociolingvistični vidiki delovnih počitnic Slovencev v angleško govorečih državah; mentor dr. Dejan Cigale.

Novi naslov: Delovne počitnice Slovencev v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji (Working holidays of Slovenians in USA, Canada, Australija and New Zealand); mentor dr. Dejan Cigale.

Odobreni naslovi diplomskih del:

 • REINTEGRACIJA HONGKONGA V  LR KITAJSKO; mentor dr. Jernej Zupančič
 • ZGODOVINSKI IN GEOGRAFSKI ORIS OBČINE LITIJA; mentor dr. Dejan Rebernik
 • HIDROMELIORACIJE NA NIZOZEMSKEM; mentorica dr. Metka Špes
 • GEOGRAFSKO-ZGODOVINSKA UČNA POT PO LJUBLJANI; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc
 • 3D LOKACIJSKA INFORMACIJA V PROSTORSKEM PLANIRANJU; mentor dr. Andrej Černe
 • PREUČEVANJE VPLIVA METODOLOGIJE ZAJEMA DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ NA SPREMINJANJE POVRŠIN VRSTE RABE ZEMLJIŠČ MED LETOMA 2002 IN 2016 V SLOVENIJI; mentor dr. Marko Krevs
 • Spreminjanje kulturne pokrajine gorskih vasi na Japonskem – primer vasi Nanmaku v prefekturi Gunma; mentor: dr. Marko Krevs, somentor: dr. Chikako Shigemori Bučar
 • VERSKI TURIZEM V MEĐUGORJU; mentor dr. Dejan Cigale
 • HIŠNA IN LEDINSKA IMENA TER SPREMEMBE KULTURNE POKRAJINE V ZABORŠTU IN NJEGOVI OKOLICI; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

Odobreno podaljšanje naslova diplomskega dela:

 • DRUŽBENO GOSPODARSKI RAZVOJ ŽUPNIJE DOLENJA VAS; mentorica dr. Irma Potočnik
 • SPREMEMBE GRAVITACIJSKEGA OBMOČJA MESTA LJUTOMER; mentorica dr. Irma Potočnik
 • UPORABA GEOGRAFSKO INFORMACIJSKIH SISTEMOV PRI PRENOVI JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI VOJNIK; mentor: dr. Blaž Repe
 • Zasnova Regijskega parka Kočevsko-Kolpa; mentor: dr. Andrej Černe
 • Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem: mentor: dr. Jernej Zupančič; somentor: dr. Avgust Lešnik

Odobrena sprememba naslova in/ali mentorja diplomskega dela

 • RAZVIJANJE MEDKULTURNE KOMPETENCE PRI POUKU SLOVENŠČINE IN GEOGRAFIJE V GIMNAZIJAH; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc
 • ANGLEŠKI PPRISTOP K RAZVOJU PODEŽELJA; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič
 • VPLIV HIDROREGULACIJ NA DEBELINSKO RAST HRASTA V MURSKI ŠUMI; mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. T. Levanič
 • RAZVOJNE MOŽNOSTI OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC; mentor dr. Andrej Černe
 • VLOGA ČAJA NA KITAJSKEM – S POUDARKOM NA PREFEKTURI PU ER; mentor dr. Simon Kušar
 • GEOGRAFSKE ZASNOVE RABE OBNOVLJIVIH VIROV V SLOVENIJI DO LETA 2030; mentor dr. Dušan Plut

Odobreni naslovi magistrskega dela:

 • tudija ranljivosti okolja – občina Šoštanj (Environmental vulnerability study – community Šoštanj); mentor dr. Matej Ogrin
 • Razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi (Tourism development in the municipality Zagorje ob Savi); mentor dr. Dejan Cigale
 • Razvojne možnosti ekološkega čebelarstva Zgornje Savinjske doline (Development possibilities of ecological beekeeping in Zgornja Savinjska dolina); mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • Geografski vidiki zadolževanja slovenskih občin (Financial econimic geography of municipality debt in Slovenia); mentor dr. Simon Kušar

Odobreno podaljšanje naslova zaključne seminarske naloge

 • Primerjava lastnosti subakvalnih prsti na različnih podlagah v Sečoveljskem zalivu; m: dr. B. Repe

Odobrena sprememba naslova zaključne seminarske naloge:

 • Geografski vidiki mobilnosti in oskrbe starejšega prebivalstva v občini Žetale; mentor: dr. Dejan Rebernik

KP potrjuje naslove naslednjih diplomskih del:

 • OKOLJSKA PROBLEMATIKA ODLAGANJA ELEKTRONSKIH ODPADKOV V GIUYU NA KITAJSKEM; mentor dr. Matej Ogrin
 • GEOGRAFSKI VIDIKI GOSPODARSKEGA RAZVOJA IRSKE; mentor dr. Dejan Rebernik
 • GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI VREMSKE DOLINE; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • REKA TEMENICA: GEOMORFOLOŠKA IN HIDROLOŠKA ANALIZA; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • MIKROKLIMATSKE ZNAČILNOSTI LEDENICE PRI ŽUPANOVI JAMI; mentor dr. Uroš Stepišnik
 • BREZPOSELNOST MLADIH V EVROPSKI UNIJI S POUDARKOM NA PRIMERJAVI MED OBALNO-KRAŠKO STATISTIČNO REGIJO IN TRŽAŠKO POKRAJINO; mentor dr. Marko Krevs
 • GEOGRAFSKE MOŽNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV NA GORIČKEM; mentorica dr. Katja Vintar Mally
 • PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V ZASAVJU; mentor dr. Dejan Cigale
 • KAKOVOST BIVALNEGA OKOLJA V IZBRANIH SOSESKAH Z NEPROFITNIMI STANOVANJI V LJUBLJANI; mentor dr. Dejan Rebernik
 • MOŽNOSTI ZA SANACIJO RAZPRŠENE GRADNJE V OBČINI DOBROVA – POLHOV GRADEC; mentor dr. Simon Kušar
 • GEOGRAFSKO-SOCIOLOŠKI ORIS OBČINE VRHNIKA; mentor dr. Dejan Rebernik, mentor dr. Igor Škamperle
 • UVAJANJE IN UPORABA INTERAKTIVNIH UČNIH GRADIV PRI POUKU GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI; mentorja: dr. Tatjana Resnik Planinc in dr. Damijan Štefanc

KP odobri naslednjo spremembo mentorja in odobritev naslova

 • IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA TRAJNOSTNO POTROŠNJO: PRIMER DOBRE PRAKSE ZERO WASTE

KP potrdi podaljšanje veljavnosti naslova naslednjih diplomskih del

 • RAZVOJNE MOŽNOSTI SPODNJE MIRNSKE DOLINE; mentorica dr. I. Potočnik Slavič, somentorica dr. Maja Topole
 • CILJI IN TEHNIKE SKUPINSKEGA DELA PRI POUKU GEOGRAFIJE; mentorica dr. T. Resnik Planinc
 • RAZVOJNE PRILOŽNOSTI TURIZMA V OBČINI LUKOVICA; mentor dr. D. Cigale
 • GEOGRAFSKO STANJE IN MOŽNOSTI SONARAVNE RABE JEZOV V ZGORNJEM TOKU KRKE; mentor dr. D. Plut
 • OSNOVNE ŠOLE S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA TRŽAŠKEM, mentor dr. J. Zupančič, mentor dr. A. Lešnik

KP odobri spremembo naslova diplomskega dela in odobritev somentorstva

 • star naslov: AVTOMATIZIRANO GENERIRANJE KART GOSTOTE VEGETACIJE S POMOČJO LiDAR-SKEGA SNEMANJA ZA POTREBE ORIENTACIJSKEGA TEKA

nov naslov: SAMODEJNO IZDELOVANJE KART GOSTOTE VEGETACIJE S POMOČJO LiDAR-SKEGA SNEMANJA ZA POTREBE ORIENTACIJSKEGA TEKA; mentor: dr. B. Repe. Prav tako se študentu odobri prošnja za somentorstvo. Somentor: doc. dr. Dušan Petrovič.

 • star naslov: Razvojni potenciali Občine Ankaran

nov naslov: USKLAJEVANJE PLURALNOSTI INTERESOV PRI OBLIKOVANJU PRIORITETNE RAZVOJNE POBUDE. PRIMER OBČINE ANKARAN.

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslova naslednjih  zaključnih seminarskih nalog

 • DOJEMANJE HRUPA LETAL V OKOLICI LETALIŠČA BRNIK, mentor dr. M. Krevs
 • OCENJEVANJE OBSEGA ŽLEDOLOMA V SLOVENSKI GOZDOVIH FEBRUARJA 2014 S POMOČJO SATELITSKIH POSNETKOV LANDSAT, mentor dr. M. Krevs

KP odobri naslova naslednjih magistrskih del

 • POUČEVANJE KRASA NA PRIMERU ŽUPANOVE JAME (Teaching of karst: case study of Županova jama cave) mentorica dr. T. Resnik Planinc, somentor dr. U. Stepišnik
 • ŠTUDIJA RANLJIVOSTI OKOLJA V OBČINI MEDVODE (Environmental vulnerability study of the municipality of Medvode), dr. M. Ogrin

KP odobri spremembo naslova naslednjih magistrskih del

 • stari naslov: UPORABA POSNETKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA PRI PROUČEVANJU SPREMINJANJA MESTNEGA TOPLOTNEGA OTOKA V OBČINI LJUBLJANA (The use of remote sensing imagery in the study of changing of urban heat island in the Municipality of Ljubljana)

novi naslov: UPORABA DALJINSKO ZAZNANIH POSNETKOV PRI PROUČEVANJU SPREMINJANJA MESTNEGA TOPLOTNEGA OTOKA V LJUBLJANI (The use of remotely sensed imagery in the study of changing of urban heat island in Ljubljana)

 • stari naslov: MODELIRANJE POPLAV NA IZBRANIH MALIH VODOTOKIH GOLOVCA Z ORODJEM HEC-RAS (Flood modeling using HEC-RAS on small catchments on Golovec)

novi naslov: MODELIRANJE POPLAV NA MALEM VODOTOKU ŠOKATNICA Z ORODJEM HEC-RAS (Flood modeling using HEC-RAS on small catchment Šokatnica)

 • stari naslov: VREDNOTENJE SONARAVNOSTI RAZVOJA SLOVENSKEGA ALPSKEGA

novi naslov: VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ALPSKIH OBČIN SLOVENIJE (Sustainable development evaluation of Alpine municipalities in Slovenia)

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslova naslednjega magistrskega dela

 • VPLIV VOJNE NA TURIZEM V UNSKO-SANSKEM KANTONU; mentor dr. D. Cigale

KP potrjuje naslove naslednjih diplomskih del:

 • VLOGA EVROPSKIH PROMETNIH KORIDORJEV PRI RAZVOJU LJUBLJANE; mentor dr. Simon Kušar
 • PRIMERJAVA TURISTIČNE VLOGE SNEŽNE JAME IN JAME PEKEL; mentor dr. D. Cigale
 • GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI LOŠKEGA POLJA; mentor dr. U. Stepišnik
 • DEGRADIRANA OBMOČJA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST POSAVJA; mentorica dr. K. Vintar Mally, somentorica dr. Barbara Lampič
 • ŠPORTNO PLEZANJE KOT PRILOŽNOST TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA PRIMERU PLEZALIŠČ KRAŠKEGA ROBA; mentor dr. M. Ogrin,
 • OMEJITVE IN MOŽNOSTI PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI MISLINJA; mentor dr. S. Kušar.
 • BLIŽNJA REKREACIJA PREBIVALCEV OBČINE KAMNIK; mentor dr. D. Cigale.
 • DINAMIKA OBSEGA CESTNEGA TOVORNEGA PROMETA V SLOVENIJI; mentor dr. M. Ogrin.
 • GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI IRANSKEGA KURDISTANA; mentor dr. J. Zupančič.

KP odobri spremembo naslova oziroma mentorja ter podaljšanje naslova naslednjih diplomskih del:

 • stari naslov: Regionalna geografija občine Domžale; mentor dr. Dejan Rebernik;

novi naslov: REGIONALNA GEOGRAFIJA OBČINE MEDVODE; mentor dr. Dejan Rebernik

 • stari naslov: Geografske značilnosti Rakiške planote; mentor dr. Uroš Stepišnik;

novi naslov: VREDNOTENJE GEODIVERZITETE NA OBMOČJU RAKIŠKE PLANOTE; mentor dr. Uroš Stepišnik

 • stari naslov in mentor: Okoljevarstveni vidiki razvoja izbranih degradiranih območij Slovenije; mentor dr. D. Plut;

novi naslov in mentor: STANJE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA IN MESTNI OBČINI CELJE; mentor dr. M. Ogrin.

KP potrjuje naslove naslednjih magistrskih del:

 • Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije (Use of literary excertps with geographic contents in geography lessons); mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc
 • Trendi temperature slovenskih voda kot posledica sodobnega spreminjanja podnebja (Temperature trends of Slovenian waters as the consequence of modern climate change); mentor dr. Darko Ogrin

KP odobri naslove naslednjih diplomskih del:

 • Ozelenitev streh in sten na primeru Bežigrajske soseske 3 v Ljubljani; mentorica dr. Katja Vintar Mally.
 • Trendi pri pojavu megle v Ljubljanski kotlini od 70-ih let 20. stoletja dalje; mentor dr. Darko Ogrin.
 • Športni turizem v občini Ljubljana; mentor dr. Dejan Cigale.
 • Turizem v občini Loška dolina in možnosti njegovega nadaljnjega razvoja; mentor dr. Dejan Cigale.
 • Analiza regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.
 • Primerjava razvojnih potencialov občin Podčetrtek in Rogaška Slatina; mentor dr. Simon Kušar.
 • Geografija Azije v gimnazijskem izobraževanju; mentor dr. Matej Ogrin, somentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.
 • Geografija Ličko-senjske županije; mentor dr. Dejan Rebernik.
 • Pomen močvirskih fitoremediacijskih rastlin za prst na Ljubljanskem barju; mentor dr. Blaž Repe.
 • Geografski vidiki razvoja turizma v Ontariu;  mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Dejan Cigale.

KP odobri naslove naslednjih magistrskih del:

 • Geografski in sociolingvistični vidiki delovnih počitnic Slovencev v angleško govorečih državah (Geographical and sociolinguistic aspect of working holidays of Slovenians in the English-speaking countries); mentor dr. Dejan Cigale.
 • 3D modeliranje in prikazi z uporabo LIDARsko zajetih podatkov (3D modelling from LIDAR data); mentor dr. Blaž Repe.
 • Evropska unija in begunska kriza pri pouku geografije in sociologije v gimnazijskem izobraževanju (European Union and refugee crisis as geography and sociology class topic in Slovenian grammar schools); mentor dr. Dejan Rebernik, somentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.
 • Inventarizacija in vrednotenje geodiverzitete na območju Kratova – Makedonija (Inventory and evaluation of geodiversity in the area of Kratovo – Macedonia); mentor dr. Uroš Stepišnik.
 • Predlog alternativnega omrežja javnega mestnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji (Proposal for an alternative network of city public transport in the Ljubljana urban region); mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Aljaž Plevnik.
 • Trajnostni razvoj pri pouku v srednjih šolah: Študija primera gimnazije Jurija Vege Idrija (Sustainable development in teaching in high schools: Case study of Jurij Vega school in Idrija); mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc
 • Spreminjanje površin z oljko v Goriških brdih in Vipavski dolini kot posledica sodobnega spreminjanja podnebja (Changing of surfaces with the olive tree in Goriška brda and Vipavska dolina as consequence of contemporary changing of climate);  mentor dr. Darko Ogrin.
 • Vzajemni vplivi pojavljanja plazov in spreminjanja rabe tal na Kozjanskem (A reciprocal influence of a landslide occurrence and land use change in the Kozjansko region); mentor dr. Karel Natek.
 • Modeliranje poplavne ogroženosti Poljanske doline s pomočjo orodja HEC-RAS z digitalnim modelom višin in LIDAR podatki (Flood risk modeling of the Poljanska Dolina Valley using HEC-RAS with digital elevation model and LIDAR data); mentor dr. Karel Natek.
 • Potenciali dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v občini Tabor (The potentials of supplementary activities on farms in the municipality Tabor); mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.
 • Organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji (Organization of the Serbian community in Slovenia); mentor dr. Jernej Zupančič.
 • Določanje ogroženosti zaradi snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (Avalanche threat determination in the Kamniško Savinjske Alps by geographical information systems); mentor dr. Blaž Repe.
 • Okoljski problemi begunskih taborišč (Environmental problems of refugee camps); dr. Katja Vintar Mally.
 • Ugotavljanje sezonskih sprememb emisij biogenih lahko hlapnih organskih spojin na primeru izbranih drevesnih vrst (Determination of seasonal BVOC emissions in the case of the selected tree species); mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Thomas Holst.
 • Rekonstrukcija okoljskih sprememb v holocenu s pomočjo izotopov ogljika 12C in 13C iz šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija) (Reconstruction of environmental changes with carbon isotope ratio 12C and13C in the Šijec (Slovenia) and Harz (Germany) peat bogs in the Holocene); mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Klaus-Holger Knorr.

KP odobri podaljšanje naslova diplomskega dela:

 • Geografske predstave o domači pokrajini v osnovnošolskih učilih na primeru Savinjske doline; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, somentorica dr. Mimi Urbanc.
 • Vloga turizma pri povezovanju Slovencev v Italiji; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP odobri spremembo naslova in mentorja diplomskega dela

 • Regionalnogeografski vidiki obmejnosti v zahodnem delu slovensko-hrvaške meje; mentor dr. Jernej Zupančič.
 • Gospodarjenje z odpadki v občinah Ajdovščina in Vipava; mentor dr. M. Ogrin.

KP odobri spremembo naslova in mentorja seminarske naloge

 • Razvitost slovenskih občin; mentor dr. Andrej Černe.

KP odobri podaljšanje naslova zaključne seminarske naloge

 • Gospodarski in prostorski razvoj Ljutomera; mentor dr. Dejan Rebernik.

KP potrjuje naslov ZSN:

 • Prostorski elementi v grbih slovenskih občin; mentor dr. Jernej Zupančič.
 • Razvojni vidiki zaprtja podjetij Lafarge Cement d.o.o. in Termoelektrarne Trbovlje d.o.o.; mentor dr. Simon Kušar.
 • Zgodovina slovenske geografije med obema vojnama; mentorja dr. Katja Vintar Mally in dr. Bojan Balkovec.
 • Energetika v občini Hrastnik; mentor dr. Andrej Černe.
 • Pomen Svetozarja Ilešiča za razvoj slovenske geografije; mentorica dr. Katja Vintar Mally.
 • Primerjava funkcionalnosti nekaterih izbranih odprtokodnih GIS programov; mentor dr. Blaž Repe.
 • Zgodovina kartografije v Sloveniji; mentor dr. Blaž Repe.
 • Izvajanje trajnostne mobilnosti v občini Bohinj; mentor dr. Matej Ogrin.
 • Razširjenost invazivnega rastlinstva v izbranih stanovanjskih soseskah in trgovskih centrih Ljubljane; mentor dr. Blaž Repe.
 • Značilnosti zim v Gornjesavski dolini z ozirom na razvoj turizma; mentor dr. Matej Ogrin.
 • Ureditev poplavnega območja reke Hudinje na območju Vojnika; mentor dr. Karel Natek.
 • Geoinformacijska podpora umeščanju rastlinskih čistilnih naprav v občini Črnomelj; mentor dr.  Marko Krevs.
 • Spremembe padavinskega režima v Sloveniji v obdobju 1981 – 2010 v primerjavi z obdobjem 1961 – 1990; mentor dr.  Darko Ogrin.
 • Vpliv geomorfoloških značilnosti na potek invazije v Normandiji; mentor dr. Uroš Stepišnik.
 • Prostočasna raba reke Krke; mentor dr. Dejan Cigale.
 • Geografska presoja rabe rastlinskih čistilnih naprav v porečju Koprivnice; mentorica dr. Katja Vintar Mally.
 • Možnosti za razvoj krožne kolesarske poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp; mentor dr.  Matej Ogrin.
 • Možnosti trajnostne mobilnosti v dolini Kamniške Bistrice in na Veliki planini; mentor dr.  Matej Ogrin.
 • Dojemanje ogroženosti zaradi poplav na primeru Kamniške Bistrice; mentor dr.  Karel Natek.
 • Poplavna ogroženost Kostanjevice na Krki; mentor dr.  Karel Natek.
 • Permakulturni potencial v občini Škofljica; mentor dr. Andrej Černe.
 • Spremembe rabe tal v KS Krško polje; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.
 • Družbenogeografska problematika »ukradene generacije« v Avstraliji; mentorica dr.  Tatjana Resnik Planinc.
 • Vrednotenje učinkov ukrepa »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«; mentorica dr.  Irma Potočnik Slavič.
 • Učinek dnevnih migracij na razvoj podeželja. Primer Kosanske doline; mentorica dr.  Irma Potočnik Slavič.
 • Kemijske lastnosti talne vode v vodonosniku ob Mislinji; mentorica dr.  Katja Vintar Mally.
 • Možnosti razvoja turizma v občini Šmartno pri Litiji; mentor dr.  Dejan Cigale.
 • Statistična analiza kraških vodonosnikov v porečju Unice; mentor dr.  Uroš Stepišnik.
 • Organizacija in položaj Kurdov v Iranu; mentor dr.  Jernej Zupančič.
 • Spreminjanje podnebja v osrednjem delu južne Slovenije po letu 1961; mentor dr. Darko Ogrin.
 • Geomorfološka analiza Rakovško-Unškega polja; mentor dr. Uroš Stepišnik.
 • Rekreacija na akumulacijskem jezeru HE Boštanj; mentor dr. Dejan Cigale.
 • Turistični potencial Sviščakov; mentor dr. Dejan Cigale.
 • Geoinformacijska podpora preučevanju količin prodanega sladoleda v Sloveniji na primeru prodajne mreže podjetja Alpegel; mentor dr. Marko Krevs.
 • Prakse zmanjševanje količine odloženih odpadkov v Komunalnem podjetju Vrhnika; mentorica dr. Katja Vintar Mally.
 • Družbenogeografski učinki ameriško-mehiške meje; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.
 • Geografski vidiki kakovosti življenja avstralskih staroselcev; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.
 • Razvojne razlike v Sloveniji po letu 2006; mentor dr. Simon Kušar.
 • Oljka v Slovenski Istri kot pokazatelj odziva globalnega segrevanja na lokalni ravni; mentor dr. Darko Ogrin.
 • Turistični pomen in razvojne možnosti letališča Bovec; mentor dr. Dejan Cigale.

KP potrjuje podaljšanje teme diplomske naloge:

 • Avtomatizirano generiranje kart gostote vegetacije s pomočjo lidar-skega snemanja za potrebe orientacijskega teka; mentor dr. Blaž Repe.
 • Geografski in sociološki vidiki razvoja mesta Sežane; mentor dr. Dejan Rebernik.

KP potrjuje podaljšanje teme diplomskega dela:

 • Kras Vremščice in okoliških reliefnih enot;  mentor dr. Andrej Mihevc.

KP potrjuje podaljšanje naslova seminarske naloge:

 • Ogroženost zaradi poplav ob malih vodotokih s Šmarne gore; mentor dr. Karel Natek. 

KP potrjuje naslov magistrskega dela:

 • Ugotavljanje primernih lokacij zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v porečju Vipave z uporabo podatkov lidar (Determining suitable locations for accumulations intended for the irrigation of the agricultural land in the Vipava river basin by using lidar data); mentor dr. Darko Ogrin.
 • Umeščanje malih hidroelektrarn v prostor s pomočjo metode večkriterijskega vrednotenja (Using multi-criteria analysis for locating small hydropower plants); mentor dr. Darko Ogrin.
 • Geomorfološka analiza dna slovenskega morja (Geomorphological analysis of the Slovenian sea bottom);  mentor dr. Karel Natek.
 • Prostorski elementi v grbih slovenskih občin; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP potrjuje podaljšanje teme magistrskega dela:

 • Geografska analiza migracij študentov glasbe iz Slovenije v Celovec in Gradec; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP potrjuje naslov ZSN:

 • PROSTORSKA IN FUNKCIJSKA PREOBRAZBA OBMOČJA RUDNIKA URANA ŽIROVSKI VRH; mentor dr. Simon Kušar.
 • PROSTORSKA IN FUNKCIJSKA PREOBRAZBA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA BOMBAŽNE PREDILNICE IN TKALNICE TRŽIČ; mentor dr. Simon Kušar.

KP potrjuje podaljšanje naslova diplomskega dela:

 • OBRAVNAVA KITAJSKE V SLOVENSKIH UČBENIKIH ZA GEOGRAFIJO; dr. Tatjana Resnik Planinc.

KP potrjuje podaljšanje naslova veljavnosti magistrskega dela:

 • OCENJEVANJE OBMOČJA BODOČEGA MESTA LJUBLJANE S POMOČJO CELIČNIH AVTOMATOV; mentor dr. Marko Krevs.

KP potrjuje naslov diplomskega dela:

 • BLIŽNJA REKREACIJA V OBČINI POSTOJNA; mentor dr. Dejan Cigale.
 • OKOLJSKI VPLIVI KMETIJSTVA V OBČINI VELIKE LAŠČE; mentorica dr. Katja Vintar Mally.
 • VIŠINSKA PASOVITOST RASTLINSTVA KOT POSLEDICA EKSPOZICIJE NA PRIMERU ČRNE PRSTI; mentor dr. Blaž Repe.
 • PROSTORSKI POMEN CERKVA V OBČINI SEVNICA; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP potrjuje spremembo  naslova zaključne seminarske naloge:

 • Star naslov: Uporaba geografskih informacijskih sistemov pri umeščanju daljnovodov v prostor

Novi naslov: Geografske smernice za učinkovito lavinsko preventivo na primeru smučišča Vogel; mentor dr. Blaž Repe

KP potrjuje spremembo naslova magistrskega dela:

 • Hrupna obremenjenost ceste na Vršič; novi naslov: Ukrepi in politike trajnostne mobilnosti na izbranih urbanih in turističnih območjih; mentor dr. Matej Ogrin.

KP potrjuje naslov zaključne seminarske naloge:

 • Razvitost slovenskih občin. Primerjava med občino Murska Sobota in pomursko statistično regijo; mentor dr. Andrej Černe.

KP potrjuje naslov magistrskega dela:

 • Vloga zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli (The Role of Maps in Teaching and Learning Geography and History in Primary School); mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.
 • Geografski vidik mreženja na podeželju: primer čebelarjev (Geographical Aspect of Rural Networking: Case Study of Beekeepers); mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

KP potrjuje menjavo naslova magistrskega dela:

 • Star naslov: Učinkovitost analize lidarskih postopkov za prepoznavanje zemljišč v zaraščanju

Nov naslov: Poskus uporabe lidarskih podatkov za opredeljevanje območij v zaraščanju; mentor dr. Marko Krevs

 

 

Na vrh

 

2014/2015

Diplomska dela

 • KP predlaga spremembo naslova diplomskega dela. Star naslov: Prometno onesnaževanje kot globalni problem in obravnava le tega pri pouku geografije.

Nov naslov: Obravnava prometnega onesnaževanja pri pouku geografije. Mentor je dr. M. Ogrin, somentorica dr. T. Resnik Planinc.

 • KP odobri predlog naslova diplomskega dela z naslovom: Rekreacija na območju Šmartinskega jezera. Mentor je dr. D. Cigale.

 • KP odobri predlog naslova diplomskega dela z naslovom: Pomen pustolovskorekreacijskih dejavnosti za razvoj mladinskega turizma na Bovškem. Mentor je dr. D. Cigale.

 • KP odobri prošnjo za zamenjavo mentorja in predlog naslova diplomskega dela. Predlagan naslov je: Socialnogeografska preobrazba starega mestnega jedra Kopra. Novi mentor je dr. Rebernik.

 • KP odobri predlog naslova diplomskega dela: Bližnja rekreacija prebivalcev občine Log – Dragomer. Mentor je dr. D. Cigale.

 • KP odobri prošnjo za zamenjavo mentorja in predlog naslova diplomskega dela. Predlagan naslov je: Okoljski vplivi smučarskih središč v Sloveniji. Novi mentor je dr. M. Ogrin.

Zaključne seminarske naloge

 • KP odobri prošnjo za spremembo naslova zaključne seminarske naloge.

Stari naslov: Delovanje osnovnih šol na slovenskem etničnem ozemlju: primer Doberdoba. Novi naslov: Kontaktni prostor in šolska praksa (primer v OŠ Doberdob). Mentorica je dr. I. Potočnik  Slavič.

 • KP odobri prošnjo za spremembo naslova zaključne seminarske naloge. Novi naslov naloge se glasi: Sprememba števila stavb na poplavnih območjih v občini Brežice med letom 1974 in 2013. Mentor je dr. M. Krevs.

Magistrske naloge

 • KP odobri prijavo teme magistrskega dela z naslovom: Ocena ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter načrt zaščite in reševanja na primeru občine Dol pri Ljubljani. Mentor je dr. K. Natek.

 • KP odobri prijavo teme magistrskega dela z naslovom: Ocena ogroženosti zaradi snežnih plazov v Julijskih Alpah s pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Mentor je dr. B. Repe.

Odobren naslov diplomskega dela

 • TURISTIČNI POTENCIALI OBČINE KAMNIK NA PRIMERU TERM SNOVIK IN KAMNIŠKE BISTRICE; mentor dr. Dejan Cigale.

Odobreno podaljšanje naslova diplomskega dela in sprememba naslova

 • IZZIVI STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA UČITELJEV GEOGRAFIJE; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc. Naslov se spremeni v: Izzivi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev geografije.

Odobreno podaljšanje naslova zaključne seminarske naloge

 • ANALIZA SAMOTNIH KMETIJ V KS VINSKA GORA (v primerjavi s franciscejskim katastrom); mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

 • GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POŽAROV V NARAVI V OSREDNJESLOVENSKI STATISTIČNI REGIJI; mentor dr. Karel Natek

Odobren naslov magistrskega dela

 • Trajnostno vrednotenje zelenih delovnih mest na primeru Solčavskega; mentor dr. Matej Ogrin.

 • Kakovost zelenih površin v urbaniziranih naseljih občine Zagorje ob Savi; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • Hrupna obremenjenost ceste na Vršič; mentor dr. Matej Ogrin.

 • Revitalizacija degradiranih območij v turistične in prostočasne namene; mentor dr. Dejan Cigale.

KP odobri naslove diplomskih del naslednjim kandidatom:

 • Vpliv obmejne lege na gospodarski in prometni razvoj občine Lendava, mentor. dr. D. Rebernik.

 • Geografski vidiki stanja gojene populacije kranjske čebele (Apis mellifera carnica) v Sloveniji na primeru Poljanske doline, mentor dr. B. Repe.

 • LGBT turizem v Sloveniji, mentor dr. D. Cigale.

 • Razvojni potenciali občine Ankaran, mentor dr. Irma Potočnik Slavič

 • Kurdsko vprašanje v Turčiji, mentor dr. J. Zupančič .

Odobritev naslova zaključne seminarske naloge:

 • Novejši razvoj industrije v Hrastniku, mentor dr. S. Kušar

Sprememba naslova zaključne seminarske naloge:

 • Organska snov v prsteh različnih pridelovalnih sistemov; novi naslov: Organska snov v prsteh trajnih nasadov različnih pridelovalnih sistemov, mentor dr. Blaž Repe.

Odobritev naslova magistrskega dela

 • Dan Kardum Šibila: Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine preko slikovnih slovarjev, podprtih s tehnologijo digitalne interaktivne table; mentorici dr. T. Resnik Planinc in dr. Marjana Šifrar Kalan (Odd. za romanske jezike in književnosti).

Sprememba naslova magistrskega dela:

 • Geografski vidiki socialnega kapitala; novi naslov: Gradniki in učinki socialnega kapitala v podeželski skupnosti; mentorica dr. I. Potočnik Slavič

Prošnja za spremembo mentorja in naslova diplomskega dela:

 • Star naslov: Geografske značilnosti mokrišča Jovsi; mentor. dr. D. Plut.

 • Novi naslov: Možnosti sonaravnega razvoja Dobove, mentorica: dr. K. Vintar Mally.

KP potrjuje naslov diplomskega dela:

 • EKOTURIZEM V KOSTARIKI; mentor dr. Dejan Cigale.

KP potrjuje spremembo naslova diplomskega dela:

 • "ODPRTA KUHNA" KOT DEL TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE; mentor dr. Dejan Cigale.

 • OBLIKOVANJE MAJEVSKE IDENTITETE; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP potrjuje naslov zaključne seminarske naloge:

 • ZEMLJIŠKE OPERACIJE NA PODEŽELJU (PRIMER K.O. ZADOBROVA); mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

KP potrjuje zamenjavo naslova zaključne seminarske naloge:

 • RAZLOGI IN POSLEDICE ZMANJŠEVANJA ŠTEVILA POSAMEZNIH ŽIVALSKIH VRST NA BORNEU; novi naslov: GEOGRAFSKI VIDIKI ZMANJŠEVANJA ŠTEVILA IZBRANIH PODVRST ŽIRAF; mentor dr. Blaž Repe.

KP potrjuje naslov magistrskega dela:

 • Modeliranje razširjenosti gozdnega klopa (Ixodes ricinus) na območju Upravne enote Ruše s pomočjo geografskih informacijskih sistemov; mentor dr. Blaž Repe, somentor dr. Tomi Trilar.

 • Geografska analiza klicev v sili; mentor dr. Karel Natek

Odobritev naslova diplomskega dela

 • OCENA TRAJNEGA RAZVOJA OBČINE RIBNICA V PRIMERJAVI S SLOVENIJO; mentorica dr. Metka Špes (se odobri).

 • GEOMORFOLOŠKA ANALIZA DOBROVELJSKE PLANOTE; mentor dr. Uroš Stepišnik (se odobri).

Podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

 •  GEOGRAFSKI UČINKI ODPRTE MEJE NA GORIŠKEM; mentor dr. Jernej Zupančič (se podaljša).

Sprememba naslova zaključne seminarske naloge

 • GEOINFORMACIJSKA PODPORA DOLOČANJA USTREZNE LOKACIJE ZA POSTAVITEV LESNOPREDELOVALNEGA CENTRA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA; mentor dr. Blaž Repe (se odobri).

Odobritev naslova magistrskega dela

 • VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI NA PRIMERU POMURSKE STATISTIČNE REGIJE; mentor dr. Karel Natek, somentor: dr. Darko Ogrin (se odobri).

 • OGROŽENOST ZARADI ZEMELJSKIH PLAZOV V DELU OBČINE SEVNICA KOT FUNKCIJA RABE TAL; mentor dr. Karel Natek, somentor: dr. Blaž Repe (se odobri).

 • MODELIRANJE POPLAV NA IZBRANIH MALIH VODOTOKIH GOLOVCA Z ORODJEM HEC-RAS; mentor dr. Karel Natek (se odobri).

 • OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN POPLAVNA OBMOČJA V OBČINI RIBNICA; mentor dr. Karel Natek (se odobri).

 • METODOLOGIJA VREDNOTENJA UČINKOV POBUDE LEADER; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič (se odobri).

 • ŠOLSKA UČNA POT PO KRANJU; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc (se odobri).

 • SLOVENSKA DIASPORA V TORONTU; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc (se odobri).

 • TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINAH CERKLJE NA GORENJSKEM IN ŠENČUR; mentor dr. Dejan Rebernik (se odobri).

 • NASELITVENE ZNAČILNOSTI SLOVENSKIH IZSELJENCEV V NEMČIJI; mentor dr. Jernej Zupančič (se odobri).

 • SMERNICE ZA ZMANJŠEVANJE SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA V OBČINI KRŠKO; mentorica dr. Katja Vintar Mally (se odobri).

 • IZDELAVA PODROBNE PEDOGEOGRAFSKE KARTE Z UPORABO DALJSNKO ZAZNANIH PODATKOV; mentor dr. Blaž Repe (se odobri).

 • GEOGRAFSKI VIDIK IZBRANIH STELJNIKOV V BELI KRAJINI IN NJIHOVA MEDSEBOJNA PRIMERJAVA; mentor dr. Blaž Repe (se odobri).

 • GEOMORFOLOŠKA ANALIZA KRŠKEGA HRIBOVJA; mentor dr. Uroš Stepišnik  (se odobri).

 • FLUVIOKRAŠKA OBMOČJA GORJANCEV; mentor dr. Uroš Stepišnik (se odobri).

 • SLEDOVI OJEZERITVE NA OBMOČJU VRANSKEGA; mentor dr. Uroš Stepišnik (se odobri).

 • VREDNOTENJE PREDLOGA KRČENJA ŠTEVILA OBČIN Z VIDIKA REGIONALNEGA RAZVOJA V SLOVENIJI; mentor dr. Simon Kušar (se odobri).

 • NOVJEŠI REGIONALNI RAZVOJ KOZJANSKEGA; mentor dr. Simon Kušar (se odobri).

 • OCENA EKO-OKOLJSKE RANLJIVOSTI NA PRIMERU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA; mentor dr. Marko Krevs (se odobri).

 • UPORABA POSNETKOV DALJISKEGA ZAZNAVANJA PRI PROUČEVANJU MESTNEGA TOPLOTNEGA OTOKA V OBČINI LJUBLJANA; mentor dr. Marko Krevs (se odobri).

 • TURISTIČNI POTENCIAL ŽELEZNIŠKIH POSTAJ OB BOHINJSKI PROGI; mentor dr. Dejan Cigale (se odobri).

 • REKREACIJSKI KONFLIKT MED POHODNIKI IN GORSKIMI KOLESARJI NA PRIMERU OBČINE TRŽIČ; mentor dr. Dejan Cigale (se odobri).

 • TRAJNOSTNA PROMETNA UREDITEV JEZERSKEGA; mentor dr. Matej Ogrin (se odobri).

 • FORMATIVNO VREDNOTENJE ZNANJA PRI POUKU GEOGRAFIJE; mentor: dr. Tatjana Resnik Planinc (se odobri).

 • RAZNOLIKOST ČLOVEŠKEGA KAPITALA: REGIONANO IN LOKALNO ZNANJE V SLOVENIJI; mentorica: dr. Irma Potočnik Slavič (se odobri).

 • RAZVOJNE MOŽNOSTI CERKELJ NA GORENJSKEM NA PODROČJU PODJETNIŠTVA IN OBRTI; mentor: dr. Simon Kušar (se odobri).

 • PREDLOG NOVE DELITVE SLOVENIJE NA POKRAJINE KOT DRUGE RAVNI LOKALNE SAMOUPRAVE V LUČI REGIONALNEGA PLANIRANJA; mentor: dr. Simon Kušar (se odobri).

Sprememba naslova magistrskega dela

 •  TEMATIKA ZAMEJSTVA PRI GEOGRAFIJI IN ZGODOVINI V OSNOVNI ŠOLI; mentorici dr. Tatjana Resnik Planinc in dr. Danijela Trškan (se odobri).

KP potrjuje naslov diplomskega dela:

 • SPREMEMBE V ETNIČNI SESTAVI HRVAŠKE PO RAZPADU JUGOSLAVIJE; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • RAVNANJE S PREMIČNO DEDIŠČINO SOŠKE FRONTE IN NJEN VPLIV NA OKOLJE V OBČINAH TOLMIN, KOBARID IN BOVEC; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • RAZVOJNE MOŽNOSTI SEVERNOAFRIŠKEGA TURIZMA; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

KP podaljšuje veljavnost naslova diplomskega dela:

 •  GEOGRAFSKO VREDNOTENJE KRANJA Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA; mentor dr. Dušan Plut.

KP priznava 2. seminarsko nalogo za zaključno seminarsko nalogo:

 • NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PIRENEJSKEGA POLOTOKA IN POGOJI ZA RAZVOJ NAMAKALNIH SISTEMOV; mentor dr. Dejan Rebernik.

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog:

 • PROSTORSKI UČINKI RELIGIJE NA OBLIKOVANJE KULTURNE POKRAJINE NA PRIMERU STIŠKEGA IN PLETERSKEGA SAMOSTANA; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • GEOPOLITIČNI VIDIKI ODNOSOV MED KITAJSKO IN TAJVANOM; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • GEOGRAFSKA ANALIZA VRTOJBE; mentor dr. Jernej Zupančič.

Podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge:

 • RAZVOJNE MOŽNOSTI IN DILEME KRAŠKE VINSKE CESTE; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

 • GEOGRAFIJA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE; mentor dr. Dejan Rebernik.

 • GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI UDIN BORŠTA; mentor dr. Uroš Stepišnik.

KP soglaša s spremembo naslova zaključne seminarske naloge:

 • GEOGRAFSKA ANALIZA SLUMA MADANPUR HADAR PRI DELHIJU; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP soglaša z zamenjavo mentorja in spremembo naslova zaključne seminarske naloge:

 • VZROKI IN POSLEDICE POŽAROV V GLACIER NATIONAL PARKU, MONTANA, ZDA; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

KP odobri naslov magistrskega dela:

 •  VPLIV OBMEJNE LEGE NA REGIONALNI RAZVOJ GORIČKEGA; mentor dr. Dejan Rebernik.

KP soglaša s spremembo naslova magistrskega dela:

 • RAZVOJ TURIZMA NA OBMOČJU DANAŠNJE OBČINE KRANJ: OD ZAČETKA 20. STOLETJA DO DANES; mentor dr. Dejan Cigale.

Odobreni naslovi zaključnih seminarskih nalog

 • HIDROENERGETSKI POTENCIAL IZBRANIH VODOTOKOV POHORJA; mentor dr. Dušan Plut.

 • POMEN LJUBLJANSKEGA BARJA ZA RAZVOJ LJUBLJANE; mentor dr. Andrej Černe.

 • SOMESTJE DOMŽALE-KAMNIK KOT REGIONALNO SREDIŠČE; mentor dr. Andrej Černe.

 • GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI POREČJA POTOKA RAČEVE; mentor dr. Uroš Stepišnik.

 • VALE V SLOVENSKI ISTRI; mentor dr. Uroš Stepišnik.

 • SLEDOVI POLEDENITVE V SOŠKI DOLINI; mentor dr. Uroš Stepišnik.

 • MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA OBMOČJU OBČINE BOVEC; mentor dr. Matej Ogrin.

 • MOŽNOSTI UVAJANJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V OBČINI LOGATEC; mentor dr. Matej Ogrin.

 • POJAV ZNIŽANE MEJE SNEŽENJA NA PRIMERU DOLINE PLANICE; mentor dr. Matej Ogrin.

 • VPLIV VREMENA NA KOLESARJENJE V LJUBLJANI; mentor dr. Matej Ogrin.

 • NAČRTOVANJE ŠKOFLJIŠKE OBVOZNICE Z VIDIKA TRAJNOSTNEGA PROMETA; mentor dr. Matej Ogrin.

 • SPREMINJANJE PODNEBJA V IZBRANIH SLOVENSKIH MESTIH; mentor dr. Matej Ogrin.

 • TURISTIČNI POTENCIAL JEZERA MOLA; mentor dr. Dejan Cigale.

 • NADALJNJI RAZVOJ TURIZMA V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH (S POSEBNIM OZIROM NA VPLIVE PODNEBNIH SPREMEMB); mentor dr. Dejan Cigale.

 • GEOGRAFSKI VIDIKI VINOGRADNIŠTVA V VINORODNEM OKOLIŠU GORIŠKA BRDA IN VINORODNEM OŽJEM OKOLIŠU HMELJČIČ – TRŠKA GORA; mentor dr. Dejan Cigale.

 • TURISTIČNI IN REKREACIJSKI POMEN ŠALEŠKE PLANINSKE POTI; mentor dr. Dejan Cigale.

 • VINSKI TURIZEM V VINORODNEM OKOLIŠU BELA KRAJINA; mentor dr. Dejan Cigale.

 • POPLAVE V POREČJU LEDAVE; mentor dr. Karel Natek, somentor dr. Darko Ogrin.

 • OBRAVNAVA NARAVNIH NESREČ V GIMNAZIJAH; mentor dr. Karel Natek, somentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

 • POPLAVNE ZNAČILNOSTI VRTOJBICE KOT PRIMER MESTNIH POPLAV; mentor dr. Karel Natek.

 • RECENTNI GEOMORFNI PROCESI NA JEZERSKEM; mentor dr. Karel Natek.

 • POPLAVNA OGROŽENOST ZGORNJE PIVKE: mentor dr. Karel Natek.

 • PRISELJEVANJE IN MULTIKULTURALIZEM V FRANCIJI; mentor dr. Dejan Rebernik.

 • MOBILNOST IN OSKRBA STAREJŠEGA PREBIVALSTVA V OBČINI ŽETALE; mentor dr. Dejan Rebernik.

 • PRIVATIZACIJA VODNIH VIROV V EVROPSKI UNIJI; mentor dr. Dejan Rebernik.

 • PREBIVALSTVENI IN PROSTORSKI RAZVOJ LOGATCA; mentor dr. Dejan Rebernik.

 • VARIABILNOST PADAVIN V SLOVENIJI, PRIMERJAVA OBDOBIJ 1961 – 1990 IN 1991 – 2010; mentor dr. Darko Ogrin.

 • MINIMALNE TEMPERATURE NA JEZERSKEM POZIMI 2013/2014 IN 2014/2015; mentor dr. Darko Ogrin.

 • TRENDI INTENZIVNIH PADAVIN V ZAHODNEM DELU PREDALPSKEGA HRIBOVJA V ZADNJIH PETDESETIH LETIH; mentor dr. Darko Ogrin.

 • GEOINFORMACIJSKA PODPORA UMEŠČANJU PROMETNIC NA IZBRANEM PRIMERU TRASE SEVERNEGA ODSEKA 3. RAZVOJNE OSI; mentor dr. Blaž Repe.

 • ORGANSKA SNOV V PRSTEH RAZLIČNIH PRIDELOVALNIH SISTEMOV; mentor dr. Blaž Repe.

 • PEDOGEOGRAFSKE IN FITOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DEBENJEGA VRHA; mentor dr. Blaž Repe.

 • OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V OBČINI GROSUPLJE; mentor dr. Simon Kušar.

 • DEGRADIRANA OBMOČJA V OBČINI KRANJ; mentor dr. Simon Kušar.

 • SOCIALNOGEOGRAFSKA ANALIZA ROMSKIH NASELIJ V OBČINI ČRNOMELJ; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • SODOBNI VPLIVI RELIGIJE NA KULTURNO POKRAJINO; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • ANALIZA CONE DROBLJENJA NA PRIMERU RUSKO UKRAJINSKEGA SPORA; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • DEMOGRAFSKI RAZVOJ UNSKO-SANSKEGA KANTONA PO DAYTONSKEM SPORAZUMU; mentor dr. Jernej Zupančič.

 • KMETIJSKA ZADRUGA KRKA KOT PRIMER USPEŠNEGA POVEZOVANJA KMETOV: mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

 • DELOVANJE OSNOVNIH  ŠOL NA SLOVENSKEM ETNIČNEM OZEMLJU: PRIMER DOBRDOBA; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

 • PROSTORI DRUŽENJA NA PODEŽELJU (PRIMER NASELJA MEKINJE); mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

 • REVITALIZACIJA IN NADGRADNJA TEMATSKE POTI  (PRIMER VRBANOVE POTI V OBČINI METLIKA); mentorica dr. Irma Potočnik Slavič.

 • TRAJNOSTNA MOBILNOST NA PODEŽELJU V OBČINI LITIJA; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič, somentor dr. Matej Ogrin.

 • PRIMERJAVA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V NARAVNEM PARKU JUŽNI SCHWARZWALD IN KOZJANSKEM REGIJSKEM PARKU: mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • PREHRANSKA SAMOOSKRBA SLOVENSKIH MEST NA PRIMERU MESTA MARIBOR: mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • REKA MISSIPPI IN NJEN VPLIV NA DRUŽBENOGEOGRAFSKI RAZVOJ: mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

 • PROBLEMATIKA TEMNOPOLTEGA PREBIVALSTVA V ZDA PO LETU 1950; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

 • GEOGRAFIJA MESTA NEW YORK; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

 • GEOGRAFSKI VIDIKI DRUŽBENIH GIBANJ V ZDA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

Odobrena sprememba naslovov zaključnih seminarskih nalog

 • NOVEJŠI RAZVOJ INDUSTRIJSKE CONE ŠIŠKA; mentor dr. Simon Kušar.

 • GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI DOLINE REKE MIRNE; mentor dr. Uroš Stepišnik.

Odobrena naslova magistrskih del

 • VREDNOTENJE SONARAVNOSTI RAZVOJA SLOVENSKEGA ALPSKEGA SVETA; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • POLEDENITEV VZHODNIH KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP IN ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR GLACIOLOŠKE TERMINOLOGIJE; mentor dr. Uroš Stepišnik (kombinirano magistrsko delo).

Odobreni naslov diplomskega dela in podaljšanje naslovov diplomskih del

 • GEOGRAFSKI IN SOCIOLOŠKI VIDIKI MORMONOV V AMERIŠKI ZVEZNI DRŽAVI UTAH; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc (kombinirano diplomsko delo – sociologija).

 • VPLIV NARAVNIH DEJAVNIKOV NA PRIDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PRIDELKOV JV SLOVENIJE; mentorica dr. Barbara Lampič.

 • Političnogeografska analiza severnega Iraka; mentor dr. Jernej Zupančič.

KP potrjuje naslov diplomskega dela:

 • MULTIKULTURNI IN MEDKULTURNI VZGOJNI CILJI V GEOGRAFSKEM IZOBRAŽEVANJU; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc.

KP potrjuje spremembo naslova diplomskega dela:

 • "ODPRTA KUHNA" KOT DEL TURISTIČNE PONUDBE LJUBLJANE; mentor dr. Dejan Cigale.

KP potrjuje naslove zaključnih seminarski nalog:

 • SPREMINJANJE IZBRANIH LASTNOSTI PRSTI Z ODDALJEVANJEM OD VODOTOKA NA PRIMERU REKE KRKE; mentor dr. Blaž Repe.

 • NOVEJŠI RAZVOJ INDUSTRIJE V KAMNIKU; mentor dr. Simon Kušar.

 • GEOMORFOLOŠKA ANALIZA SLEPE DOLINE BRDANSKA DANA; mentor dr. Uroš Stepišnik.

 • PROSTORSKI UČINKI GRADNJE HIDROELEKTRARN NA SREDNJI SAVI:ODSEK TACEN -  ZALOG; mentor dr. Simon Kušar.

 • PREDELAVA INDUSTRIJSKE KONOPLJE NA PRIMERU PODJETJA HANNAH BIZ; mentor dr. Simon Kušar.

 • UDEJANJANJE NAČEL MODRE EKONOMIJE NA PRIMERU SLOVENSKEGA KMETIJSTVA; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • MOŽNOSTI RABE SONČEVE ENERGIJE V OBČINI DOMŽALE; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • VPLIV NATURE 2000 NA GOSPODARSKI RAZVOJ OBČINE DOMŽALE; mentorica dr. Katja Vintar Mally.

 • PEDOGEOGRAFSKE IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POLANSKEGA LOGA; mentor dr. Blaž Repe.

 • PROSTORSKA IN FUNKCIJSKA PREOBRAZBA ŠKOFJE LOKE; mentor dr. Dejan Rebernik.

 • NARAVNOGEOGRAFSKI VIDIKI PERMAKULTURE V PRAKSI; mentor dr. Blaž Repe.

 • KOLESARSTVO KOT ELEMENT TURISTIČNE PONUDBE V OBČINAH DOBROVA – POLHOV GRADEC IN HORJUL; mentor dr. D. Cigale.

 • SLEDOVI PLEISTOCENSKE POLEDENITVE V POREČJU TRŽIŠKE BISTRICE; mentor dr. Uroš Stepišnik.

 • GEOMORFOLOŠKI SLEDOVI POLEDENITVE V DOLINI ZAVRŠNICE; mentor dr. Uroš Stepišnik.                                                                                     

KP potrjuje podaljšanje naslova magistrskega dela:

 • RAZVOJNO IN VAROVALNO VREDNOTENJE EKOSISTEMSKIH STORITEV SLOVENIJE; mentor dr. Dušan Plut.

Odobritev naslova diplomskega dela

 • VPLIV BODOČE AVTOCESTE IN OBVOZNE CESTE NA RAZVOJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA; mentor dr. Matej Ogrin.

 •  TURIZEM NA KMETIJI V OBČINI KRŠKO; mentor dr. Dejan Cigale.

Sprememba naslova ali menjavo mentorja diplomskih in zaključnih seminarskih nalog

 • ORGANIZACIJE IN IDENTITETA MED SLOVENCI V ŠVICI; mentor dr. Jernej Zupančič. Nov naslov: ORGANIZACIJE IN IDENTITETA SLOVENCEV V ŠVICI. Sprememba naslova se odobri.

 • PREHRANSKA SAMOOSKRBNOST SLOVENIJE NA PRIMERU LJUBLJANE; mentorica dr. Metka Špes. Nov naslov in mentor: DOSEGANJE SAMOOSKRBE S PRAŠIČJIM MESOM V SLOVENIJI (VIDIK PROIZVAJALCEV); mentorica dr. Barbara Lampič. Sprememba naslova in mentorja zaključne seminarske naloge se odobri.

Prošnja za podaljšanje naslova diplomskega dela ali zaključne seminarske naloge

 • PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI NA IZBRANIH VINOGRADNIŠKIH OBMOČJIH V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO; mentor dr. Blaž Repe. Prošnja se odobri.

Kolegij je odobril naslove diplomskih del naslednjim študentom:

 • KMETIJSTVO KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST REGIJSKIH PARKOV; mentorica dr. Metka Špes.

 • POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA BASKOVSKEGA VPRAŠANJA; mentor dr. Jernej Zupančič.

Kolegij je odobril temo magistrskega dela:

 • VPLIV IZGRADNJE 3. RAZVOJNE OSI NA REGIONALNI RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE; mentor Simon Kušar.

Kolegij je odobril spremembo naslova zaključne seminarske naloge naslednjim študentom:

 • VPLIV GEOGRAFSKIH IN ASTRONOMSKIH ODKRITIJ V RENESANSI NA OBLIKOVANJE NOVOVEŠKEGA MIŠLJENJA; mentor dr. Andrej Černe.

 • HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KRANJSKO-SORŠKEGA POLJA; dr. Dušan Plut.

 

Na vrh

 

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si