Studijski programi druge stopnje

Oddelek za geografijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Geografija

Vsebine

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika geografije I 15 30 30 0 6 zimski, letni
Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela 0 15 30 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 2
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 8
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika geografije I 15 30 30 0 6 zimski, letni
Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela 0 15 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 8
Strokovni izbirni predmeti 5 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6
Geodiverziteta 30 0 30 0 6
Geografija etničnosti 30 0 30 0 6
Geografija gora in zavarovanih območij 30 15 15 0 6
Geografija krasa 30 0 30 0 6
Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja 30 15 15 0 6
Geografija turističnih območij 30 15 15 0 6
Geoinformacijska podpora odločanju 15 15 45 0 6
Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji 15 15 45 0 6
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6
Mednarodne selitve in izseljenstvo 30 0 30 0 6
Napredne metode za geografe 15 15 30 0 6
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Turizem in trajnostni razvoj 30 15 15 0 6
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika geografije II 15 30 0 0 4 letni
Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa - geografija 0 30 30 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika geografije II 15 30 0 0 4 letni
Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa - geografija 0 30 30 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Izbirni predmet - fiktivni 0 0 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Izbirni predmet - fiktivni 0 0 0 0 4

Sodelavke in sodelavci oddelka