Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 1

Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 1

Study Cycle: 1

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:90

ECTS credit:4

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Leksyka:
- opracowanie podstawowych tematów związanych z życiem codziennym – pozdrowienia, przedstawianie się, nazwy zawodów, narodowości, rodzina, opis osób (wygląd i cechy charakteru), zainteresowania, moda – ubrania, opis codziennych czynności, zakupy, mieszkanie, pogoda, czas, jedzenie, kawiarnia-restauracja,
- rozwijanie umiejętności podstawowego porozumiewania się w konkretnych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych,
- rozpoznawanie i stosowanie podstawowych modeli komunikacji,
- rozumienie słuchanych i czytanych tekstów autentycznych oraz tworzenie prostych tekstów w mowie i piśmie,
- poznawanie najprostszych związków frazeologicznych oraz podstawowych zasad polskiej pisowni i ortografii,
- przekazywanie elementarnej wiedzy o polskiej historii, kulturze i cywilizacji.
Gramatyka:
- podstawy polskiej gramatyki: deklinacja rzeczowników, zaimków i przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej, koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym, aspekt czasownika, podstawowe czasowniki modalne, liczebniki główne.