Polish Literature until Modernism I

Polish Literature until Modernism I

Study Cycle: 1

Lectures:30

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija

Content

Wykłady prezentują rozwój prądów literackich od końca XVIII w. do końca realizmu (pozytywizmu), a kolejne etapy rozwoju są charakteryzowane poprzez omówienie tekstów literackich oraz naświetlenie ich kontekstu społeczno-historycznego. Ideowo-estetyczne i formalne aspekty twórczości literackiej poszczególnych epok ilustrują najważniejste teksty literatury epoki romantyzmu, pozytywizmu i naturalizmu rozpatrywane na tle prądów europejskich. Bliżej przedstawione są ogniwa przejściowe formacji historycznoliterackich z ich polemikami międzypokoleniowymi, wdrażaniem nowych koncepcji, destrukcyjnym lub akceptującym stosunkiem do tradycji. Przegląd epok literackich pozwala dostrzec ciągłość procesu historycznoliterackiego i jego związki z europejskimi prądami myślowymi. Szerszy kontekst kultury zachodnioeuropejskiej stanowi punkt wyjścia do charakterystyki specyficznych zjawisk w obrębie literatury polskiej na przestrzeni XIX w., wynikających z typowo polskich uwarunkowań społeczno-historycznych (przyczyny społeczno-historyczne i literackie inspiracje mesjanizmu; stopniowa destrukcja mitu tragicznego heroizmu wraz z jego sporadycznymi nawrotami; osobliwości prozodii języka polskiego w kontekście tradycyjnego systemu wersyfikacyjnego; konsekwencje podziału twórczości na literaturę krajową i emigracyjną oraz rola literatury narodowej w warunkach utraty narodowej suwerenności.