Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 6

Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 6

Study Cycle: 1

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:60

ECTS credit:3

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Gramatyka:
- teksty i wypowiedzi o bardziej skomplikowanej strukturze składniowej, funkcja modulantów (partykuł i wykrzyknień), struktura tekstu, opanowanie kompletnej wiedzy o polskich liczebnikach.
Leksyka:
-rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie (opisywanie, porównywanie, opowiadanie, wyjaśnianie, uzasadnianie, wyciąganie wniosków, wyrażanie opinii, definiowanie, dyskutowanie itp.) oraz wyrażanie stanów emocjonalnych i umiejętność wartościowania,
- opracowywanie tematów związanych z Polską (kultura, sztuka, historia, polityka itd.) oraz problematyki społecznej jako inspiracji do dyskusji i pisania różnego typu tekstów,
- pogłębianie wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego (terminologie).
Słuchanie, czytanie i rozumienie tekstów specjalistycznych.
Tłumaczenie przez studentów trudniejszych tekstów specjalistycznych.