Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 3

Polish in Practice II – Culture and Civilization, Conversation 3

Study Cycle: 1

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:60

ECTS credit:3

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Pogłębianie wiedzy o strukturze języka polskiego – poznawanie nowych syntaktyczno-semantycznych funkcji przypadków, trybu woluntarnego i rozkazującego czasowników, czasowników iteratywnych, nowych czasowników modalnych, nieosobowych form czasownikowych, tworzenie i posługiwanie się imiesłowami oraz stroną bierną.
Rozszerzanie zasobu leksykalnego znanych i poznawanie nowych obszarów tematycznych (ludzie – wygląd i cechy charakteru, spędzanie czasu wolnego, zdrowie, rodzina, pogoda, pory roku, korespondencja itp.),
Czytanie i pisanie tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.
Uzupełnianie i utrwalanie zasad polskiej ortografii (dyktanda).
Zachęcanie do samodzielnego poszerzania przez studentów wiedzy o polskiej kulturze i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim (projekcje polskich filmów i przygotowanych nagrań).