Morphology of Polish Language II

Morphology of Polish Language II

Study Cycle: 1

Lectures:30

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Content

Czasownik – kontynuacja (imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe).
Słowotwórstwo. Typy derywacji i derywatów. Rodzaje formantów. Słowotwórcza budowa wyrazów.