Interlingual Communication and Culture 2: Polish Language

Interlingual Communication and Culture 2: Polish Language

Study Cycle: 2

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:60

ECTS credit:3

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Przedmiot rozwija wiedzę i umiejętności opanowane podczas studiów I stopnia, sprawność posługiwania się językiem w mowie i piśmie.
Dwie godziny lekcyjne przeznaczone są na zapoznawanie się z tekstami publicystycznymi i urzędowymi. Studenci czytają i analizują teksty reprezentujące różne odmiany gatunkowe tego stylu (sprawozdanie, artykuł, recenzja, wywiad, polemika, relama) oraz tworzą teksty użytkowe stosowane w stylu urzędowym (np. życiorys, list motywacyjny, pismo urzędowe, prośba, skarga), zaznajamiają się też ze specyfiką języka biznesowego i strukturą konkretnych gatunków (oferta, zlecenie, umowa itp.). Posługują się konkretnym stylem języka w praktyce (wypowiedzi ustne). Czytanie, słuchanie, analiza i pisanie tekstów jest ukierunkowane na komunikacyjny aspekt języka. Nacisk kładzie się na poprawność gramatyczną. Lektor stosuje teksty z różnych źródeł i przygotowuje materiały własne.
Dwie godziny lekcyjne przeznaczone są na naukę tłumaczenia tekstów publicystycznych i trudniejszych tekstów użytkowych. Studenci poznają językowe i formalne wyznaczniki gatunkowe tych tekstów i opanowują techniki ich właściwej ekwiwalentyzacji w języku docelowym. Przewiduje się tłumaczenie pisemne i ustne (konsekutywne) z języka polskiego na język słoweński i ze słoweńskiego na polski. Studenci tłumaczą też fragmenty tekstów literackich. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na analizę językową tekstu, by stworzyć możliwości uaktywnienia zdobytej już wiedzy o gatunkowym zróżnicowaniu tekstów literackich i rozwarstwieniu stylistycznym języka. Przekłady te są przygotowaniem do bardziej zaawansowanej pracy nad tłumaczeniem tekstów literackich (praca magisterska, samodzielne przekłady literatury).