Geoarheologija s pedologijo

Geoarheologija s pedologijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Medarić Igor, doc. dr. Mušič Branko, red. prof. dr. Grčman Helena

Vsebina

• Osnove geološkega kartiranja.
• Oblikovanost površja v odvisnosti od litologije in tektonike, definiranje geografsko in geološko pogojenih krajinskih sistemov.
• Petrogeneza in klasifikacija kamnin z uporabo petrografske metode.
• Analize za opisovanje in določevanje vzorcev nekovinskih arheoloških materialov, pomembnejši diagenetski procesi in njihov pomen za ugotavljanje izvornih območij artefaktov.
• Tipi orudenja, pomembni za arheometalurške študije.
• Kvartarna peleookolja in njihov potencial za izrabo prostora, predvsem vidik sedimentacije.
• Povezava arheologije, geologije in pedologije, pomen za arheologijo.
• Tla kot trifazni sistem, vertikalna in lateralna variabilnost. Morfološke lastnosti tal.
• Tlotvorni dejavniki in procesi: preperevanje, odvisnost talnih lastnosti od podnebnih parametrov, kopičenje in razgradnja organske snovi, sinteza humusa, gibanje vode v tleh, eluvialno-iluvialni in koluvialni procesi, od časa odvisne lastnosti tal, paleotla, mikromorfologija tal.
• Slovenska in mednarodna WRB klasifikacija, pedološka karta Slovenije, opisovanje, vzorčenje in klasifikacija tal na terenu, laboratorijske analize (standarna pedološka analiza in analize za potrebe arheoloških interpretacij).