Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih

Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Samaluk Barbara, izr. prof. dr. Mikulec Borut

Vsebina

Teoretične osnove sociologije izobraževanja: sodobne teorije izobraževanja (radikalno izobraževanje odraslih, fenomenologija, etnometodologija, feministične teorije in izobraževanje, postmodernizem, postrukturalizem in izobraževanje, politična sociologija izobraževanja odraslih).
Sodobne raziskovalne tradicije v sociologiji izobraževanja (akcijsko raziskovanje izobraževanja, biografske raziskovalne metode, feministična raziskovalna metodologija, analize kritičnega diskurza, dekonstrukcija, participatorno raziskovanje, analiza politik izobraževanja).
Sociološka analiza konteksta (ekonomskih, zgodovinskih, političnih in sociokulturnih okoliščin) v katerem potekata formalno in neformalno izobraževanje ter priložnostno učenje.
Vpliv družbenih sprememb pozne moderne na izobraževanje in učenje odraslih (individualizacija, osebna odgovornost posameznika, mnogoterost izbir, družba tveganja idr.).
Izobraževalna politika in spremembe (reforme izobraževanja; načrtovanje izobraževanja; vpliv izobraževanja na družbene spremembe in razvoj; izobraževanje odraslih za razvoj; politična socializacija; ozaveščanje in mobilizacija odraslih; izobraževanje za demokracijo; družbene implikacije uvajanja novih tehnologij v izobraževanje; globalizacija izobraževalne politike).
Posebne teme iz sociologije izobraževanja odraslih (družbena neenakost in nepravičnost, kritično mišljenje in dvigovanje zavesti, emancipacija in opolnomočenje, vednost in oblast, neenakost med spoloma in seksizem ipd.).