Contact

+386 1 2411 076
vojko.gorjanc@ff.uni-lj.si

Office hours

During the exam period, in person or via Zoom, by prior arrangement.

On leave and unavailable during this period from 28 June to 14 July 2024 inclusive.

Cabinet

24

Department of Translation Studies

Prof. Dr. Vojko Gorjanc

Vojko Gorjanc is Full Professor for Slovene language at the Department of Translation Studies of the Faculty of Arts, University of Ljubljana, and Head of its Slovene Language Chair. In the past few years he has been actively involved in the formation of the new university Center for Language Resources and Technologies. His teaching and research interests lie with sociolinguistics and critical discourse analysis, which he is combining with corpus-linguistic methodology. Presently his main focus rests in language and linguistic ideologies, especially the ideologies of standard language and standard-language culture, and power relations in discourse, including interpreter-mediated interaction.

Monographs

GORJANC, Vojko. Uvod v korpusno jezikoslovje. Domžale: Izolit, 2005. 163 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Zrenja. ISBN 961-6279-89-0.

MOREL, Alenka, GORJANC, Vojko. Skupnostno tolmačenje: slovenščina v medkulturni komunikaciji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 218 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-843-1. ISSN 2335-3333. 

GORJANC, Vojko. Nije rečnik za seljaka. Beograd: Biblioteka XX vek, 2017. 197 str., graf. prikazi. Biblioteka XX vek, 232. ISBN 978-86-7562-136-2.

Scientific articles

GORJANC, Vojko. Encoding heteronormativity in the target culture: Slovenian translations of The Merchant of Venice. Meta. 2012, vol. 57, no. 1, str. 145-158. ISSN 0026-0452. http://www.erudit.org/revue/meta/2012/v57/n1/1012746ar.html?vue=resume&mode=restriction, DOI: 10.7202/1012746ar

GORJANC, Vojko, KOCIJANČIČ-POKORN, Nike. We are not giving up: training public-service translators and interpreters in the economic crisis. mTm - A Translation Journal. 2013, vol. 5, str. 18-39, graf. prikazi. ISSN 1791-8421.

POPIČ, Damjan, GORJANC, Vojko. Prevodna dejavnost v jezikovni politiki in jezikovnem načrtovanju: od nacionalnega k nadnacionalnemu. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. jul.-avg. 2014, letn. 51, št. 4, str. 583-599, 702. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_4_PopicGorjanc.pdf.

GORJANC, Vojko. Slovenščina kot jezik tolmačenja: od mednarodnega okolja do skupnostnega tolmačenja. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-avg. 2014, letn. 51, št. 4, str. 620-635, 703, ilustr. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_4_Gorjanc.pdf.

GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendumu za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2018, letn. 66, št. 4, str. 473-495, ilustr. ISSN 0350-6894. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5.

POPIČ, Damjan, GORJANC, Vojko. Challenges of adopting gender-inclusive language in Slovene. Suvremena lingvistika. 2018, vol. 44, no. 86, str. 329-350, ilustr. ISSN 0586-0296. https://hrcak.srce.hr/214250, DOI: 10.22210/suvlin.2018.086.07.

LOGAR, Nataša, PERGER, Nina, GORJANC, Vojko, KALIN GOLOB, Monika, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KOSEM, Iztok. Raba slovarjev v slovenski sodni praksi. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja. jan.-feb. 2020, letn. 57, posebna št., str. 89-108, 172. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_pos_2020_logar_idr.pdf?sfvrsn=0.

Chapter in a monographs

GORJANC, Vojko. Slovenačka jezička politika i odnosi društvene moći. V: POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.). Jezik između lingvistike i politike. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. Str. 13-36. Biblioteka XX vek, 210. ISBN 978-86-7562-115-7.

GORJANC, Vojko. Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti. V: GORJANC, Vojko (ur.). Slovensko tolmačeslovje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 120-132, ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-595-9. ISSN 2335-335X. 

BALAŽIC BULC, Tatjana, GORJANC, Vojko. The position of connectors in Slovene and Croatian student academic writing: a corpus-base approach. V: STARC, Sonja (ur.), JONES, Carys (ur.), MAIORANI, Arianna (ur.). Meaning making in text: multimodal and multilingual functional perspectives. New York: Palgrave Macmillan, cop. 2015. Str. 51-71, preglednice. ISBN 978-1-137-47729-3. 

GORJANC, Vojko, KREK, Simon, POPIČ, Damjan. Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 32-48. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-777-9. ISSN 2335-335X.

ČIBEJ, Jaka, GORJANC, Vojko, POPIČ, Damjan. Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 168-181, tabele. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-237-777-9. ISSN 2335-335X. 

GORJANC, Vojko. Je leksikografija lahko tudi queer?. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 251-259. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%201/Gorjanc.pdf.

GORJANC, Vojko. Jezik(osl)ovna ideologija in jezikovna diskriminacija. V: POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.), LJUBEŠIĆ, Marko (ur.), ZIHERL, Jerica (ur.). Ususret dijalogu: zbornik posvećen Mirjani Benjak. Novigrad; = Cittanova: Muzej - Museo Lapidarium; Pula: Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 281-290. ISBN 978-953-7608-25-5. 

GORJANC, Vojko, FIŠER, Darja. Twitter discourse on LGBTQ+ in Slovenia. V: FIŠER, Darja (ur.), SMITH, Philippa (ur.). The dark side of digital platforms: linguistic investigations of socially unacceptable online discourse practices. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2020. Str. 36-55, ilustr. Translation studies and applied linguistics. ISBN 978-961-06-0307-8. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/191/288/4962-1.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)