Foto: Martina Frelih

Department of Geography

Library services

Library services

Full-time, part-time and postgraduate students become members when they enroll for the year, other users can become members and pay a fee based on the current price list in departmental libraries. UL students with current student status can also become members without visiting the library in person through an online form using their UL student identity. Upon enrollment, it is necessary to fill out an application form agreeing to abide by the University of Ljubljana Central Humanities Library Rules.

The UL student card is considered a single library card for all UL, National and University, and Central and Technical libraries.

 

Most books can be borrowed for use at home. At the expiration of the loan period, the user must return or renew the materials. Materials can usually be renewed, with exceptions for particular publications. Renewal and reservation of material are possible in person at the library, by phone (01 241 1250) or via My Library through the COBISS system. Users are notified of the availability of a reserved book by email. Once a month, reminders are sent out to users with overdue items. Reminder and late fees are charged according to the price list of the Faculty of Arts.

The following materials are not available for lending: journals (exceptions: Geografski vestnik, Acta geographica Slovenica, Dela Oddelka za geografijo FF, Geografski obzornik and Geografija v šoli), statistical material, lexicons, encyclopedias, dictionaries, topographic plans, geological maps, atlases. Readers may use this material in the departmental reading room or the faculty reading room (room 015) and return it to the library or drop box (on the ground floor).

Diploma and master’s theses, term papers, doctoral dissertations and archival material can be viewed by readers only in the departmental reading room. Photocopying is not allowed! Material must be ordered in advance.

Diploma theses and term papers from the old university system are located in the storage facilities of the Central Humanities Library in Zgornje Jarše. Material must be ordered in advance, and you will be notified of the date of receipt of the material when ordering.

Library members may order material from other Slovenian libraries through the interlibrary loan service.

Materials may be searched through the COBISS/OPAC library catalog and ordered by classification code at the lending desk. You can also search for freely accessible material in the library yourself. To make the search and borrowing as easy as possible, we have prepared some instructions that we ask you to follow. Instructions on how to find material will also come in useful. Diploma theses and term papers of the old university system are located in the central library storage facilities in Zgornje Jarše. The material must be ordered in advance, and you will be notified of the date of receipt of the material when ordering.

For determining keywords, use the content subject tags.

Instructions for accessing information resources remotely.

 

Citiranje med besedilom

Zahteva, od katere ni mogoče odstopiti je, da avtor dela ve za izvor vsakega uporabljenega vira in loči lastne od prevzetih trditev. V besedilu naj bodo vsi citati opremljeni z natančno navedbo vira oziroma literature. Pri citiranju med besedilom se navajata priimek avtorja in letnica izida vira.
Primer: … (Gams, 2004).

Pri citiranju med besedilom navajamo priimke največ treh avtorjev.
Primer: … (Komac, Natek, Zorn, 2008).

Če je avtorjev še več, navajamo priimek prvega in dodamo »in sod.«. Na seznamu virov in literature dosledno navajamo vse avtorje po priimkih in imenih.
Primer: … (Plut in sod., 2000).

Več uporabljenih virov v citatu ločimo s podpičjem in jih razvrstimo naraščajoče po letnici izida.
Primer: … (Melik, 1960; Gams, 2004).

Kadarkoli je avtor znan, smo ga dolžni navajati na prvem mestu. Le v primeru neavtorskih oziroma anonimnih publikacij (zborniki, zakoni, pravilniki, statistične publikacije ipd.) navajamo naslov publikacije in leto izida oziroma urednika in leto izida. Dolge naslove lahko krajšamo.
Primera: … (Statistični letopis Republike Slovenije 2009, 2009). ali krajše (Statistični letopis ..., 2009).

…(Gams, Vrišer, 1998)

Sekundarne vire, ki smo jih povzeli po drugih virih, označimo s »cit. po:«. To možnost uporabimo le izjemoma, ko primarni vir ni dosegljiv niti v knjižni niti v elektronski obliki.
Primer: … (Bridges, 1982; cit. po: Lovrenčak, 1994).

Pri spletnih virih navajamo avtorja in letnico objave. Zgolj v primeru anonimnih objav lahko namesto avtorja navedemo naslov objave na spletni strani. Če letnica objave ni znana, navajamo leto prevzema navedb s spleta.
Primera: … (Zupančič, 2009).
… (Triglavski narodni park, 2011).

Dobesedni prepisi iz vira morajo biti povsod in v celoti označeni z narekovaji. Neposredno za končnim narekovajem mora biti oklepaj z navedbo vira, ki obvezno vključuje tudi stran. Navedba strani je nujna tudi v primeru, ko smo uporabili določeno misel ali delni podatek drugega avtorja in ne zgolj glavni sklep njegovega dela.
Primer: … (Gams, 2004, str. 60).

V primeru poimenske navedbe avtorja med besedilom se v oklepaju navajata le še leto izida in stran.
Primer: Po mnenju Klemenčiča (2005, str. 172) je postalo kmetovanje v Sloveniji … 

Tudi pod preglednicami in slikami smo dolžni navajati vire na enak način kot med besedilom.
Primer: Vir: Statistični letopis …, 2009, str. 76.

Kadar smo podatke iz določenega vira uporabili za izris grafikona ali karte oziroma za lastne izračune v preglednicah, pod takšnimi prikazi navajamo "vir podatkov".
Primer: Vir podatkov: Statistični letopis …, 2009, str. 76.  

Pri navajanju prostorskih podatkov med besedilom ali pri kartah navedemo ustanovo in letnico.                                                                      

Primer: …(ARSO, 2019).

 

Avtorstvo lastnih fotografij navajamo pod vsako fotografijo z navedbo imena, priimka in letnico nastanka fotografije.
Primer: Avtorica: Saša Koren, 2010.

Pri objavi fotografij in drugih grafičnih prilog, za katere nimamo avtorskih pravic, smo dolžni ravnati v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije.

Oblikovanje seznama virov in literature

Seznam literature in virov je končni seznam vseh vrst uporabljenih virov (monografskih publikacij, člankov, kart, gradiva s spleta, osebnih virov itd.), na katerem posamezne enote razvrstimo po abecednem redu priimkov avtorjev oziroma naslovov del v primeru anonimnih objav. Uporabljene objave istega avtorja razvrstimo po letnici izida, od najstarejše do najmlajše. Pri objavah istega avtorja iz istega leta dopolnimo letnico izida z malo črko (na primer 2010a in 2010b).

Monografske publikacije

Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj izdaje: založba.

 • Černe, A., Kušar, S., 2010. The system of indicators for regional development, structure and potentials. Ljubljana: Faculty of Arts.
 • Huggett, R. J., 2007. Fundamentals of geomorphology. 2nd ed. London, New York: Routledge.

Anonimne monografske publikacije

Urednik. Naslov dela. Leto izdaje. Izdaja. Kraj izdaje: založba.

 • Gams, I., Vrišer, I. (ur.), 1998. Geografija Slovenije.Ljubljana: Slovenska matica.
 • Geografija. 2001. Tržič: Učila International.

Članki iz revij in časopisov

Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. Naslov revije, letnik revije, številka revije, obseg članka. DOI.

 • Bobnar, M., Kramar, N., Rataj, T., Vučenović, D., 2010. Geografski pogledi na problematiko Črne vasi in naselja ob Ižanski cesti. Geografski obzornik, 57, 1, str. 19–26.
 • Ogrin, D., 1993. Burja v Primorju. Pod zračnim slapom. Primorske novice, 47 (12. februar 1993), str. 25.
 • Lampič, B., Rutar, A., 2019. Vrednotenje intenzivnosti okoljskih pritiskov kmetijstva na podzemno vodo v Sloveniji. Dela, 51, str. 5–26. DOI: 10.4321/dela.51.5-26.

Sestavki iz knjig in zbornikov

Priimek, I., leto izdaje. Naslov sestavka. V: Urednik. Naslov knjige. Kraj izdaje: založba, obseg sestavka.

 • Cigale, D., 2006. Turizem v Sloveniji in njegovi vplivi na okolje. V: Šajn, S. (ur.). Turizem smo ljudje. Ljubljana: Turistična zveza Slovenije, str. 299–309.
 • Cunder, T., 2009. Pomursko kmetijstvo in njegove razvojne možnosti. V: Kikec, T. (ur.). Pomurje. Geografski pogledi na pokrajino ob Muri. Ljubljana: Zveza geografov Slovenije; Murska Sobota: Društvo geografov Pomurja, str. 117–129.

Karte

Naslov karte. Vrsta karte. Leto izdaje. Izdaja. Merilo. Kraj izdaje: založba.

 • Dritte Landesaufnahme 1:25.000. Blatt 5545_3. 1870. 1:25.000. Wien: K. k. Militärgeographisches Institut.
 • Republika Slovenija. Temeljni topografski načrt. Bled-7. 1990. 1:5.000. Ljubljana: Republiška geodetska uprava.

Pri spletnih virih navajamo tudi URL naslov in datum citiranja.

Monografske publikacije s svetovnega spleta

Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj izdaje: založba. URL (datum citiranja).

oziroma pri anonimnih monografskih publikacijah

Naslov dela. Leto izdaje. Izdaja. Kraj izdaje: založba. URL (datum citiranja).

Drugi spletni viri

Pri prevzemanju navedb s spletnih strani, ki ne sodijo v nobeno od zgornjih kategorij, se obvezno navede priimek in ime avtorja, leto objave (če je znano), naslov prispevka, enotni naslov vira (URL) in datum citiranja. V primeru anonimne objave navajamo ustanovo ali izdajatelja in nato naslov prispevka.

Prostorski podatki

Lastnik (ustanova, izdajatelj), leto veljavnosti podatka. Vrsta podatka.

Neknjižno gradivo

Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela (oznaka gradiva). Kraj izdaje: založba.

 • Curić, Z., Curić, B., 1999. Školski geografski leksikon (CD ROM). Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo.
 • Pot miru v Posočju (videoposnetek). 2007. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju.

Zakoni

Ime zakona. Leto izdaje. Založba. Enotni naslov vira (URL) in datum citiranja.

Ustni ali neobjavljeni viri

Priimek, I., leto pridobitve informacije. Tema (osebni vir, datum). Kraj.

 • Kranjc, J., 2011. Divja odlagališča ob Savi (osebni vir, 15. 2. 2011). Ljubljana.
 • Arriva, 2019. Število prepeljanih potnikov na relaciji Ljubljana – Škofja Loka (interni vir, 11. 10. 2019). Škofja Loka.

 

 

Intro photo: Martina Frelih 

Staff