Andragoško svetovalno delo

Andragoško svetovalno delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Samaluk Barbara

1. Konceptualna in sistemska umestitev ASD.
2. Teoretske podlage, opredelitve in razvoj ASD.
3. Ponudba in povpraševanje pri izobraževanju odraslih ter ASD kot vezni člen.
4. Cilji, nameni in funkcije ASD.

5. Pojavnost, organiziranost in sistemska ureditev ASD:
- informacijska in svetovalna središča;
- ravni svetovanja;
- institucije, omrežje;
- zakonska in upravna ureditev;
- financiranje;
- osebje in usposabljanje osebja;
- infrastruktura.

6.Informacijski sistem, baza podatkov; sredstva in metode informiranja.
7. ASD in območna (lokalna) skupnost.
8. Svetovanje in komuniciranje.
9. ASD in osebni razvoj (kariera).
10. ASD in razvojno svetovalno delo.

11. Metode in tehnike svetovalnega dela:
- diagnosticiranje in diagnostični pristopi;
- inštrumenti in tehnike: vprašalniki, testi, inventarji, opazovalne tehnike, merski inštrumenti;
- informacijske tehnike;
- faze svetovanja;
- pristopi pri svetovanju: direktivno, nedirektivno;
- metode samousmerjanja;
- alternativne svetovalne metode;
- individualno in skupinsko svetovanje;

13. Udeležba odraslih v izobraževanju in ASD;
14. Vrste svetovalne pomoči odraslim glede na poglavitne ovire pri izobraževanju odraslih;
15. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje in ASD;
16. Nacionalne strategije razvoja ASD.

- Jelenc Krašovec, S., Jelenc, Z. (2011). Andragoško svetovalno delo. 2. Izdaja. Ljubljana: Filozofska fakulteta. (274 strani)ID=257900800
- Jelenc Krašovec, S., Knaflič, L., Perme, E., Radovan, M., Rupert, J., Vilič Klenovšek, T., Žalec, N. (2007). Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. (170 strani)ID=237580800
- Jelenc Krašovec, S. (2009). Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih. Andragoška spoznanja, 15(4), 38-51. ID=269580288
- Dobrovoljc, A. idr. (2022) Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Andragoški center Slovenije. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/smernice-za-izvajanje-svetovalne-…
- Kristančič, A. (1995). Svetovanje in komunikacija. Združenje svetovalnih delavcev Slovenije, Ljubljana. (str. 8–155)ID=45196288
- Palmer, S., McMahon, G. (ed.) (1997). Handbook of Counselling. London, New York: Routledge. Second Edition. Poglavja 1, 2, 3, 6. (str. 3-21; str. 22-36; str. 39-57; str. 94-108; str. 154-159)ID=7111010
- Samaluk, B. (2023). Prehodi od izobraževanja na trg dela: poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela: Znanstvena založba FF. ID=133027075
- Vilič Klenovšek, T. (2018). Andragoško svetovalno delo med teorijo, izobraževalno politiko in prakso. Andragoška spoznanja, 24(2), 77-87. ID=269580288
- Watts A.G., Kidd, J. M. (2000). Guidance in the United Kingdom: past, present and future. British Journal of Guidance & Couselling, Vol 28, No. 4, 2000, str. 485 – 502. ) Guidance in the United Kingdom: Past, present and future

Ustrezni prispevki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.