Studijski programi prve stopnje

Oddelek za geografijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Geografija

Vsebine

Diplomant predlaganega študijskega programa pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomant pridobi določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z osvojenim znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v različnih ustanovah s področja statistike, prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva okolja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje v magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih prostorskih ved.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Družbena geografija I 75 0 15 0 7 zimski
Družbena geografija II 75 0 15 0 7 letni
Fizična geografija I 82 0 7 0 7 zimski
Fizična geografija II 75 0 15 0 7 letni
Geografija podeželja 45 0 0 0 4 zimski
Geografija prebivalstva in naselij 60 0 15 0 6 letni
Geomorfologija 45 0 15 0 5 letni
Klimatogeografija 45 0 15 0 5 letni
Osnove tematske kartografije 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v geografijo 30 0 15 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geologija 15 0 15 0 3 zimski
Meteorologija 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe 0 0 30 0 3 zimski
Ekonomska geografija 45 0 15 0 5 zimski
Fizična geografija krasa 45 0 15 0 5 zimski
Geografija Evrope 90 0 15 0 8 letni
Geografsko terensko delo 0 0 75 0 6 letni
Geoinformatika I 30 0 30 0 5 zimski
Hidrogeografija 45 0 15 0 5 letni
Pedogeografija in biogeografija 45 0 30 0 6 letni
Politična geografija 45 0 0 0 4 zimski
Socialna geografija 45 0 15 0 5 letni
Uvod v metode za geografe 30 0 30 0 5 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Ekološka geografija 60 0 15 0 6 zimski
Geografija Slovenije 90 0 15 0 8 letni
Geografija turizma in prometa 75 0 0 0 6 letni
Geoinformatika II 30 0 30 0 5 zimski
Regionalno planiranje 45 0 15 0 5 letni
Urbana geografija 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geografija naravnih nesreč 45 0 0 0 4 zimski
Humana ekologija 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka