Družbena geografija I

Družbena geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj:75

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

• družbena geografija: razvoj, vsebine in pomen, osnovni pojmi in filozofije,
• družba in okolje: pomen in omejitve naravnega okolja za razvoj družbe, vpliv človeka na naravno okolje, naravni viri in gospodarski razvoj,
• geografija prebivalstva: razporeditev prebivalstva, naravno gibanje prebivalstva, selitve, strukture prebivalstva, teorija demografskega prehoda, prebivalstvene politike; izbrane osnovne metode merjenja demogeografskih pojavov in procesov, viri podatkov; izbrane študije primerov iz družbenogeografskega raziskovanja,
• geografija naselij: geografsko proučevanje naselij, tipi in struktura naselij, ruralna naselja, urbana naselja, urbanizacija in sodobni urbanizacijski procesi, urbani sistemi,
• kulturna geografija: civilizacije, verska, jezikovna in etnična sestava družb ter njihov vpliv na družbo in kulturno pokrajino; družbena razslojenost in prostorsko vedenje; organizirane družbene skupine in skupnosti; državna organiziranost in mednarodna povezovanja,