Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

O oddelku za geografijo

O oddelku

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ima s svojim razvejenim pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom pomembno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju mladih geografov, pri razvijanju novega znanja in njegovem prenosu v prakso.

Za strokovno rast študentov geografije skrbi več kot trideset oddelčnih in zunanjih sodelavcev (učiteljev, asistentov, strokovnih sodelavcev, bibliotekarjev in raziskovalcev), ki sooblikujemo:

*Opomba: združeni študijski programi veljajo od študijskega leta 2021/2022 za 1. letnike.

Oddelek za geografijo omogoča študij na vseh stopnjah, enodisciplinarno ali v povezavi z drugimi disciplinami. Temeljna geografska znanja, ki jih študenti pridobijo na prvostopenjskem študiju, se na drugi stopnji nadgrajujejo in poglabljajo zlasti v okviru petih študijskih smeri: okoljska in fizična geografija, regionalno planiranje in ruralno-urbane študije, politična geografija, geografija turizma in prostega časa ter uporabna geoinformatika. Navedene študijske smeri so odraz pedagoške in raziskovalne usmerjenosti sodelavcev Oddelka, kar omogoča vključevanje študentov v projektno delo oddelčne raziskovalne skupine in neposreden prenos najsodobnejših spoznanj in metod v študijski proces.

Zavedajoč se pomena neposrednega povezovanja raziskovalnega in pedagoškega dela ter hitrega prenosa znanstvenih dosežkov v prakso in študijski proces, je Oddelek leta 2002 ustanovil lasten raziskovalni center, ki se osredotoča na okoljske in regionalno-razvojne raziskave ter usklajuje raziskovalno delo programske skupine.

Sodelavci Oddelka za geografijo objavljamo rezultate raziskovalnega dela v priznanih tujih in domačih znanstvenih revijah, že od leta 1985 pa izdajamo tudi lastno znanstveno revijo – Dela. Najnovejše raziskovalne dosežke od leta 2009 redno objavljamo tudi v oddelčnih zbirkah znanstvenih monografij GeograFF (zbirka monografij v tiskani obliki) in e-GeograFF (zbirka monografij v elektronski obliki).

Pod okriljem Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete deluje na Oddelku za geografijo bogato založena in dobro obiskana knjižnica, tj. največja slovenska geografska knjižnica, ki vključuje tudi posebno kartografsko zbirko. Obiskovalcem knjižnice je na razpolago obsežno strokovno, znanstveno in kartografsko gradivo s področja geografije in sorodnih ved, študentom pa so namenjeni učbeniki, skripta in raznovrstna študijska gradiva. Za posredovanje študijskih gradiv, podporo sodobnim pristopom izobraževanja in sprotno komunikacijo s študenti uporabljamo e-izobraževanje.

Del Oddelka sta tudi dva laboratorija: fizičnogeografski laboratorij in geografsko-informacijsko-kartografski laboratorij (GIKL), v katerih študenti pridobivajo praktična znanja in veščine za uporabo sodobnih orodij, ki so danes zelo cenjena in dajejo konkurenčno prednost našim diplomantom pri zaposlovanju.

Na Oddelku za geografijo spodbujamo mednarodno sodelovanje, zato široko odpiramo vrata tujim predavateljem, podpiramo naše učitelje in asistente, da preverjajo svoje delo in znanje na tujih univerzah, raziskovalnih ustanovah in mednarodnih konferencah. 

Na Oddelku za geografijo delujeta Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani (AGUL) in Društvo mladih geografov Slovenije (DMGS).

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka