Družbena geografija II

Družbena geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon

- Struktura družbene geografije, položaj ekonomske geografije znotraj družbene geografije, opredelitev ekonomske geografije (razvoj, pristopi), teorije in koncepti, metode,
- Geografske razsežnosti tržnega sistema, kapitalizem kot družbeno-politični sistem,
- Izbrane vsebine iz industrijske geografije, prometne geografije ter geografije turizma in prostega časa, aktualne vsebine s področja ekonomske geografije ,
- Razvoj gospodarstva, geografski vidiki industrializacije, lokacijski dejavniki, industrializacija, deindustrializacija, terciarizacija, globalizacija, multinacionalne družbe, globalne proizvodne verige in omrežja, vloga tehnologije v gospodarskem razvoju, naravni viri, vloga in struktura storitev ,
- Pomembnejše gospodarske aglomeracije, razvoj gospodarstva v Sloveniji.
- Kazalniki analize gospodarske moči, strukture in socialno-ekonomskih značilnosti izbranih prostorskih enot,
- pomen naravnogeografskih značilnosti za kmetijstvo, prvine kmetijskega gospodarjenja, kmetijska proizvodnja in potrošnja,
- zemljiškoposestne razmere v kmetijstvu, kmetijska raba tal,
- spremembe in trendi v sodobnem kmetijstvu, specializacija in diverzifikacija v kmetijstvu, kmetijstvo in okolje.

? Atkins, P. J., Bowler, I. R., 2001. Food in society: economy, culture, geography. London: Arnold, 328 str.
? Grigg, D., 1995. An introduction to agricultural geography. London, New York: Routledge, 217 str.
? Vrišer, I., 2000. Industrijska geografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 178 str. (izbrana poglavja)
? Kušar, S., 2012. Uvod v industrijsko geografijo. Študijsko gradivo (CD-ROM). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
? Coe, N. M., Kelly, P. F., Yeung, H. W. C., 2020. Economic Geography. A contemporary Introduction. Hoboken, New Yourk, Wiley Blackwell, 539 str.
? Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J., 2020. Slovenian Economy. V: Perko, D, Ciglič, R, Zorn, M. (ur). The Geography of Slovenia. Ženeva, Springer Nature, str. 181-192.
? Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.