Politična geografija

Politična geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

UVOD. Razvoj političnogeografske misli. Politična geografija in geopolitika v sistemu (geografske) znanosti in stroke.
GEOGRAFIJA DRŽAV. Država kot predmet političnogeografskega proučevanja. Svetovna politična karta. Oblikovanje in ustroj držav. Etničnost, nacionalnost in državnost. Narodne manjšine. Funkcijska in morfološka analiza držav. Administrativno-politična organiziranost državnega ozemlja. Posebna ozemlja in posebne politično-teritorialne enote. Središče in obrobje.
GEOGRAFIJA MEJA. Pojav, narava in pomen političnih meja. Oblikovanje in spreminjanje političnih meja. Teoretična izhodišča in praksa kopenskega in pomorskega razmejevanja. Meja, obmejnost in čezmejni odnosi. Metode proučevanja meja in obmejnosti. Meje v Sloveniji in v srednji Evropi.
GEOGRAFIJA MOČI. Pojem moči. Obvladanje teritorija: upravno-pravni, gospodarski, kulturni, demografski vidiki obvladovanja teritorija. Politična elita. Volilni sistemi in geografija volitev. Vojaško-varnostni vidiki obvladovanja teritorija in dominacije. Vojaška in obrambna moč držav.
GLOBALNOST. Globalizacija in mednarodna integracija. Svetovni politični red. Politična geografija prihodnosti.