Fizična geografija I

Fizična geografija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 82

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 7

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, red. prof. dr. Ogrin Darko, red. prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- tektonika plošč ter nastajanje današnjih celin in oceanov
- velike reliefne oblike na celinah in dnu oceanov kot rezultat součinkovanja endogenih in eksogenih procesov gravitacija kot ključni geomorfni dejavnik
- osnovni tipi površja v Sloveniji ter glavni geomorfni procesi in reliefne oblike
- značilnosti površja v izbranih okoljih po svetu (predvsem z vidika vpliva geološke zgradbe in podnebja): visokogorski svet, vulkanska območja, ekvatorialni pas, puščave, arktična območja idr.
- reke in morske obale kot območja izrazito dinamičnega geomorfnega delovanja
- klimatske spremembe v kvartarju, poledenitve in današnji ledeniki
- pomen reliefa za človeka kot posameznika in družbo v celoti (relief kot prednost ali omejitveni dejavnik, destruktivno delovanje geomorfnih procesov)
- vloga reliefa pri nastajanju in spreminjanju kulturne pokrajine (na izbranih primerih iz Slovenije in sveta)
- Osnovni pojmi o vremenu in podnebju

- Zemlja v Osončju
Oblika in dimenzije Zemlje
Sistem Luna-Zemlja
Gibanja Zemlje

- Zemljina atmosfera
Ozonska plast in ozonska luknja

- Ogrevanje Zemlje in atmosfere
Selektivna absorbcija in atmosferski efekt tople grede
Insolacija na Zemljinem površju
Energijska bilanca Zemlje

- Temperatura zraka
Dnevni in letni temperaturni režimi
Vertikalna razporeditev temperature zraka in temperaturna inverzija
Svetovna razporeditev temperature zraka

- Zračni tlak in splošna cirkulacija atmosfere
Ciklične spremembe v splošni cirkulaciji atmosfere (ENSO, NAO)
Regionalni in lokalni vetrovi

- Vlaga v atmosferi in padavine
Globalna razporeditev padavin in padavinskih režimov

- Klimatske klasifikacije in svetovna razporeditev podnebij
Podnebja nizkih geografskih širin
Podnebje srednjih geografskih širin,
Podnebje visokih geografskih širin