Uvod v metode za geografe

Uvod v metode za geografe

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Krevs Marko

• metode, metodologija; pregled temeljnih kvantitativnih in kvalitativnih metod v znanstvenem in strokovnem delu geografa,
• podatki, informacije; viri podatkov, samostojno zbiranje podatkov (merjenje); zaščita avtorskih pravic in podatki; hranjenje podatkov,
• načini in učinkovitost predstavljanja podatkov; poljudno in znanstveno predstavljanje podatkov; povezovanje zbirk podatkov, relacijske zbirke podatkov (identifikator, jezik za poizvedovanje – SQL),
• osnove statističnih metod: urejanje množičnih podatkov; relativna števila; srednje vrednosti; mere razpršenosti; parametrične in neparametrične statistične metode; normalna frekvenčna porazdelitev, preverjanje normalnosti porazdelitve, pretvorbe spremenljivk; preizkušanje statističnih domnev; vzorčenje; statistična povezanost; analiza variance, post-hoc analiza variance; linearna regresijska analiza, intervalne ocene; uvod v večvariatno statistiko – multipla regresijska analiza, razvrščanje v skupine,
• uvod v analizo časovnih vrst,
• uvod v fotografijo kot metodo v geografovem delu.

• Key Methods in Geography. 2016. Clifford, N. J. (ed.). Sage. COBISS.SI-ID – 63110242
• Rogerson, P., 2015. Statistical methods for geography. A student's guide. Sage. COBISS.SI-ID – 58162018
• Wagner, W.E., 2015. Using IBM SPSS statistics for research methods and social science statistics. Sage. COBISS.SI-ID – 56147042
• Montello, D. R., Sutton, P.C., 2013. An introduction to scientific research methods in geography & environmental studies. Sage. COBISS.SI-ID – 53840482
• Hay, I., 2016. Qualitative research methods in human geography. Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 63167074
• Clough, P., Nutbrown, C., 2002. A student's guide to methodology. London idr., Sage, 212 str. COBISS.SI-ID – 19743842
• Fogarty, B. J., 2019. Quantitative Social Science Data with R. An Introduction. Sage. COBISS.SI-ID – 71510370

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.